Hebrew Old Testament

Genesis

Return to Index

Chapter 1

1

םיהלא ארב תישארב
תאו םימשה תא
׃ץראה

2

והת התיה ץראהו
ינפ־לע ךשחו והבו
םיהלא חורו םוהת
ינפ־לע תפחרמ
׃םימה

3

יהי םיהלא רמאיו
׃רוא־יהיו רוא

4

םיהלא אריו
בוט־יכ רואה־תא
ןיב םיהלא לדביו
׃ךשחה ןיבו רואה

5

רואל םיהלא ארקיו
ארק ךשחלו םוי
ברע־יהיו הליל
׃דחא םוי רקב־יהיו

6

יהי םיהלא רמאיו
םימה ךותב עיקר
ןיב לידבמ יהיו
׃םימל םימ

7

םיהלא שעיו
לדביו עיקרה־תא
תחתמ רשא םימה ןיב
םימה ןיבו עיקרל
עיקרל לעמ רשא
׃ןכ־יהיו

8

עיקרל םיהלא ארקיו
ברע־יהיו םימש
׃ינש םוי רקב־יהיו

9

ווקי םיהלא רמאיו
םימשה תחתמ םימה
הארתו דחא םוקמ־לא
׃ןכ ־יהיו השביה

10

השביל םיהלא ארקיו
םימה הוקמלו ץרא
אריו םימי ארק
׃בוט ־יכ םיהלא

11

אשדת םיהלא רמאיו
בשע אשד ץראה
ירפ ץע ערז עירזמ
רשא ונימל ירפ השע
ץראה־לע וב־וערז
׃ןכ־יהיו

12

אשד ץראה אצותו
ערז עירזמ בשע
ץעו והנימל
רשא ירפ־השע
והנימל וב־וערז
םיהלא אריו
׃בוט־יכ

13

רקב־יהיו ברע־יהיו
׃ישילש םוי

14

יהי םיהלא רמאיו
םימשה עיקרב תראמ
םויה ןיב לידבהל
ויהו הלילה ןיבו
םידעומלו תתאל
׃םינשו םימילו

15

עיקרב תרואמל ויהו
ריאהל םימשה
׃ןכ־יהיו ץראה־לע

16

ינש־תא םיהלא שעיו
םילדגה תראמה
לדגה רואמה־תא
־תאו םויה תלשממל
תלשממל ןטקה רואמה
תאו הלילה
׃םיבכוכה

17

םיהלא םתא ןתיו
ריאהל םימשה עיקרב
׃ץראה־לע

18

הלילבו םויב לשמלו
רואה ןיב לידבהלו
אריו ךשחה ןיבו
׃בוט ־יכ םיהלא

19

רקב־יהיו ברע־יהיו
׃יעיבר םוי

20

וצרשי םיהלא רמאיו
היח שפנ ץרש םימה
ףפועי ףועו
ינפ־לע ץראה־לע
׃םימשה עיקר

21

םיהלא ארביו
םילדגה םנינתה־תא
היחה שפנ־לכ תאו
וצרש רשא תשמרה
תאו םהנימל םימה
והנימל ףנכ ףוע־לכ
םיהלא אריו
׃בוט־יכ

22

םיהלא םתא ךרביו
וברו ורפ רמאל
םימה־תא ואלמו
ברי ףועהו םימיב
׃ץראב

23

רקב־יהיו ברע־יהיו
׃ישימח םוי

24

אצות םיהלא רמאיו
היח שפנ ץראה
שמרו המהב הנימל
הנימל ץרא־ותיחו
׃ןכ־יהיו

25

תיח־תא םיהלא שעיו
הנימל ץראה
הנימל המהבה־תאו
המדאה שמר־לכ תאו
םיהלא אריו והנימל
׃בוט־יכ

26

השענ םיהלא רמאיו
ונמלצב םדא
ודריו ונתומדכ
ףועבו םיה תגדב
המהבבו םימשה
ץראה־לכבו
שמרה שמרה־לכבו
׃ץראה־לע

27

םיהלא ארביו
ומלצב םדאה־תא
ארב םיהלא םלצב
ארב הבקנו רכז ותא
׃םתא

28

םיהלא םתא ךרביו
םיהלא םהל רמאיו
ואלמו וברו ורפ
השבכו ץראה־תא
םיה תגדב ודרו
םימשה ףועבו
תשמרה היח־לכבו
׃ץראה־לע

29

הנה םיהלא רמאיו
םכל יתתנ
ערז ערז בשע־לכ־תא
־לכ ינפ־לע רשא
ץעה־לכ־תאו ץראה
ערז ץע־ירפ וב־רשא
היהי םכל ערז
׃הלכאל

30

ץראה תיח־לכלו
םימשה ףוע־לכלו
ץראה־לע שמור לכלו
היח שפנ וב־רשא
בשע קרי־לכ־תא
׃ןכ־יהיו הלכאל

31

םיהלא אריו
השע רשא־לכ־תא
דאמ בוט־הנהו
רקב־יהיו ברע־יהיו
׃יששה םוי

Genesis 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: