Hebrew Old Testament

Genesis 2

Genesis

Return to Index

Chapter 3

1

םורע היה שחנהו
רשא הדשה תיח לכמ
םיהלא הוהי השע
ףא השאה־לא רמאיו
אל םיהלא רמא־יכ
׃ןגה ץע לכמ ולכאת

2

השאה רמאתו
ירפמ שחנה־לא
׃לכאנ ןגה־ץע

3

רשא ץעה ירפמו
רמא ןגה־ךותב
ולכאת אל םיהלא
וב ועגת אלו ונממ
׃ןותמת ־ןפ

4

שחנה רמאיו
תומ־אל השאה־לא
׃ןותמת

5

יכ םיהלא עדי יכ
ונממ םכלכא םויב
םכיניע וחקפנו
םיהלאכ םתייהו
׃ערו בוט יעדי

6

בוט יכ השאה ארתו
יכו לכאמל ץעה
םיניעל אוה־הואת
ליכשהל ץעה דמחנו
לכאתו וירפמ חקתו
המע השיאל־םג ןתתו
׃לכאיו

7

יניע הנחקפתו
יכ ועדיו םהינש
ורפתיו םה םמריע
ושעיו הנאת הלע
׃תרגח םהל

8

לוק־תא ועמשיו
ךלהתמ םיהלא הוהי
םויה חורל ןגב
ותשאו םדאה אבחתיו
םיהלא הוהי ינפמ
׃ןגה ץע ךותב

9

םיהלא הוהי ארקיו
ול רמאיו םדאה־לא
׃הכיא

10

ךלק־תא רמאיו
אריאו ןגב יתעמש
יכנא םריע־יכ
׃אבחאו

11

ךל דיגה ימ רמאיו
התא םריע יכ
רשא ץעה־ןמה
־לכא יתלבל ךיתיוצ
׃תלכא ונממ

12

השאה םדאה רמאיו
אוה ידמע התתנ רשא
ץעה־ןמ יל־הנתנ
׃לכאו

13

םיהלא הוהי רמאיו
תישע תאז־המ השאל
שחנה השאה רמאתו
׃לכאו ינאישה

14

םיהלא הוהי רמאיו
תישע יכ שחנה־לא
התא רורא תאז
לכמו המהבה־לכמ
ךנחג־לע הדשה תיח
לכאת רפעו ךלת
׃ךייח ימי־לכ

15

ךניב תישא הביאו
ןיבו השאה ןיבו
הערז ןיבו ךערז
שאר ךפושי אוה
׃בקע ונפושת התאו

16

הברה רמא השאה־לא
ךנרהו ךנובצע הברא
םינב ידלת בצעב
ךתקושת ךשיא־לאו
׃ךב־לשמי אוהו

17

תעמש־יכ רמא םדאלו
לכאתו ךתשא לוקל
ךיתיוצ רשא ץעה־ןמ
ונממ לכאת אל רמאל
המדאה הרורא
ןובצעב ךרובעב
ימי לכ הנלכאת
׃ךייח

18

חימצת רדרדו ץוקו
בשע־תא תלכאו ךל
׃הדשה

19

לכאת ךיפא תעזב
ךבוש דע םחל
הנממ יכ המדאה־לא
התא רפע־יכ תחקל
׃בושת רפע־לאו

20

םש םדאה ארקיו
אוה יכ הוח ותשא
׃יח־לכ םא התיה

21

םיהלא הוהי שעיו
תונתכ ותשאלו םדאל
׃םשבליו רוע

22

םיהלא הוהי רמאיו
דחאכ היה םדאה ןה
ערו בוט תעדל ונממ
ודי חלשי ־ןפ התעו
םייחה ץעמ םג חקלו
׃םלעל יחו לכאו

23

הוהי והחלשיו
ןדע־ןגמ םיהלא
רשא המדאה־תא דבעל
׃םשמ חקל

24

םדאה־תא שרגיו
םדקמ ןכשיו
םיברכה־תא ןדע־ןגל
ברחה טהל תאו
רמשל תכפהתמה
׃םייחה ץע ךרד־תא

Genesis 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: