Hebrew Old Testament

Genesis 3

Genesis

Return to Index

Chapter 4

1

הוח־תא עדי םדאהו
דלתו רהתו ותשא
רמאתו ןיק־תא
־תא שיא יתינק
׃הוהי

2

ויחא־תא תדלל ףסתו
לבה־יהיו לבה־תא
היה ןיקו ןאצ הער
׃המדא דבע

3

םימי ץקמ יהיו
ירפמ ןיק אביו
׃הוהיל החנמ המדאה

4

אוה־םג איבה לבהו
ונאצ תורכבמ
הוהי עשיו ןהבלחמו
־לאו לבה־לא
׃ותחנמ

5

ותחנמ־לאו ןיק־לאו
ןיקל רחיו העש אל
׃וינפ ולפיו דאמ

6

ןיק־לא הוהי רמאיו
המלו ךל הרח המל
׃ךינפ ולפנ

7

תאש ביטית־םא אולה
חתפל ביטית אל םאו
ךילאו ץבר תאטח
התאו ותקושת
׃וב־לשמת

8

לבה־לא ןיק רמאיו
םתויהב יהיו ויחא
ןיק םקיו הדשב
ויחא לבה־לא
׃והגרהיו

9

ןיק־לא הוהי רמאיו
רמאיו ךיחא לבה יא
יחא רמשה יתעדי אל
׃יכנא

10

לוק תישע המ רמאיו
םיקעצ ךיחא ימד
׃המדאה־ןמ ילא

11

התא רורא התעו
התצפ רשא המדאה־ןמ
תחקל היפ־תא
׃ךדימ ךיחא ימד־תא

12

המדאה־תא דבעת יכ
ךל החכ־תת ףסת־אל
׃ץראב היהת דנו ענ

13

הוהי־לא ןיק רמאיו
׃אושנמ ינוע לודג

14

םויה יתא תשרג ןה
המדאה ינפ לעמ
רתסא ךינפמו
דנו ענ יתייהו
יאצמ־לכ היהו ץראב
׃ינגרהי

15

ןכל הוהי ול רמאיו
םיתעבש ןיק גרה־לכ
הוהי םשיו םקי
יתלבל תוא ןיקל
׃ואצמ־לכ ותא־תוכה

16

ינפלמ ןיק אציו
בשיו הוהי
דונ־ץראב
׃ןדע־תמדק

17

ותשא־תא ןיק עדיו
ךונח־תא דלתו רהתו
ריע הנב יהיו
םשכ ריעה םש ארקיו
׃ךונח ונב

18

ךונחל דלויו
דלי דריעו דריע־תא
לאייחמו לאיוחמ־תא
לאשותמ ־תא דלי
דלי לאשותמו
׃ךמל־תא

19

יתש ךמל ול־חקיו
הדע תחאה םש םישנ
׃הלצ תינשה םשו

20

לבי־תא הדע דלתו
בשי יבא היה אוה
׃הנקמו להא

21

אוה לבוי ויחא םשו
שפת־לכ יבא היה
׃בגועו רונכ

22

הדלי אוה־םג הלצו
שטל ןיק לבות־תא
לזרבו תשחנ שרח־לכ
ןיק־לבות תוחאו
׃המענ

23

וישנל ךמל רמאיו
ןעמש הלצו הדע
ךמל ישנ ילוק
יכ יתרמא הנזאה
יעצפל יתגרה שיא
׃יתרבחל דליו

24

ןיק־םקי םיתעבש יכ
׃העבשו םיעבש ךמלו

25

דוע םדא עדיו
ןב דלתו ותשא־תא
תש ומש־תא ארקתו
םיהלא יל־תש יכ
לבה תחת רחא ערז
׃ןיק וגרה יכ

26

אוה־םג תשלו
ארקיו ןב־דלי
זא שונא ומש־תא
םשב ארקל לחוה
׃הוהי

Genesis 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: