Hebrew Old Testament

Genesis 14

Genesis

Return to Index

Chapter 15

1

הלאה םירבדה רחא
הוהי־רבד היה
הזחמב םרבא־לא
םרבא ארית־לא רמאל
ךרכש ךל ןגמ יכנא
׃דאמ הברה

2

ינדא םרבא רמאיו
יל־ןתת־המ הוהי
ירירע ךלוה יכנאו
אוה יתיב קשמ־ןבו
׃רזעילא קשמד

3

יל ןה םרבא רמאיו
הנהו ערז התתנ אל
׃יתא שרוי יתיב־ןב

4

הוהי־רבד הנהו
אל רמאל וילא
םא־יכ הז ךשריי
אוה ךיעממ אצי רשא
׃ךשריי

5

הצוחה ותא אצויו
אנ־טבה רמאיו
רפסו המימשה
לכות־םא םיבכוכה
ול רמאיו םתא רפסל
׃ךערז היהי הכ

6

הוהיב ןמאהו
׃הקדצ ול הבשחיו

7

ינא וילא רמאיו
ךיתאצוה רשא הוהי
ךל תתל םידשכ רואמ
תאזה ץראה־תא
׃התשרל

8

הוהי ינדא רמאיו
יכ עדא המב
׃הנשריא

9

יל החק וילא רמאיו
זעו תשלשמ הלגע
שלשמ ליאו תשלשמ
׃לזוגו רתו

10

הלא־לכ־תא ול־חקיו
ךותב םתא רתביו
ורתב־שיא ןתיו
והער תארקל
׃רתב אל רפצה־תאו

11

טיעה דריו
בשיו םירגפה־לע
׃םרבא םתא

12

אובל שמשה יהיו
הלפנ המדרתו
המיא הנהו םרבא־לע
תלפנ הלדג הכשח
׃וילע

13

עדי םרבאל רמאיו
היהי רג־יכ עדת
םהל אל ץראב ךערז
םתא ונעו םודבעו
׃הנש תואמ עברא

14

רשא יוגה־תא םגו
יכנא ןד ודבעי
ואצי ןכ־ירחאו
׃לודג שכרב

15

אובת התאו
םולשב ךיתבא־לא
׃הבוט הבישב רבקת

16

ובושי יעיבר רודו
ןוע םלש־אל יכ הנה
׃הנה־דע ירמאה

17

האב שמשה יהיו
הנהו היה הטלעו
שא דיפלו ןשע רונת
ןיב רבע רשא
׃הלאה םירזגה

18

תרכ אוהה םויב
תירב םרבא־תא הוהי
יתתנ ךערזל רמאל
רהנמ תאזה ץראה־תא
רהנה־דע םירצמ
׃תרפ־רהנ לדגה

19

יניקה־תא
תאו יזנקה־תאו
׃ינמדקה

20

יתחה־תאו
יזרפה־תאו
׃םיאפרה־תאו

21

ירמאה־תאו
ינענכה־תאו
ישגרגה־תאו
׃יסוביה־תאו

Genesis 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: