Hebrew Old Testament

Genesis 20

Genesis

Return to Index

Chapter 21

1

הרש־תא דקפ הוהיו
שעיו רמא רשאכ
רשאכ הרשל הוהי
׃רבד

2

הרש דלתו רהתו
וינקזל ןב םהרבאל
ותא רבד־רשא דעומל
׃םיהלא

3

םהרבא ארקיו
ונב־םש־תא
ול־דלונה
הרש ול־הדלי־רשא
׃קחצי

4

םהרבא למיו
ונב קחצי־תא
רשאכ םימי תנמש־ןב
׃םיהלא ותא הוצ

5

הנש תאמ־ןב םהרבאו
קחצי תא ול דלוהב
׃ונב

6

השע קחצ הרש רמאתו
עמשה־לכ םיהלא יל
׃יל־קחצי

7

ללמ ימ רמאתו
הקיניה םהרבאל
יתדלי־יכ הרש םינב
׃וינקזל ןב

8

למגיו דליה לדגיו
התשמ םהרבא שעיו
למגה םויב לודג
׃קחצי־תא

9

הרש ארתו
תירצמה רגה־ןב־תא
םהרבאל הדלי־רשא
׃קחצמ

10

שרג םהרבאל רמאתו
הנב־תאו תאזה המאה
שריי אל יכ
תאזה המאה־ןב
׃קחצי־םע ינב־םע

11

דאמ רבדה עריו
לע םהרבא יניעב
׃ונב תדוא

12

םיהלא רמאיו
ערי־לא םהרבא־לא
רענה־לע ךיניעב
רשא לכ ךתמא־לעו
עמש הרש ךילא רמאת
קחציב יכ הלקב
׃ערז ךל ארקי

13

המאה־ןב־תא םגו
יכ ונמישא יוגל
׃אוה ךערז

14

רקבב םהרבא םכשיו
םימ תמחו םחל־חקיו
םש רגה־לא ןתיו
דליה־תאו המכש־לע
עתתו ךלתו החלשיו
׃עבש ראב רבדמב

15

םימה ולכיו
ךלשתו תמחה־ןמ
דחא תחת דליה־תא
׃םחישה

16

דגנמ הל בשתו ךלתו
תשק יוחטמכ קחרה
הארא־לא הרמא יכ
בשתו דליה תומב
הלק־תא אשתו דגנמ
׃ךבתו

17

םיהלא עמשיו
ארקיו רענה לוק־תא
רגה־לא םיהלא ךאלמ
הל רמאיו םימשה־ןמ
רגה ךל־המ
עמש־יכ יארית־לא
רענה לוק־לא םיהלא
׃םש ־אוה רשאב

18

רענה־תא יאש ימוק
וב ךדי־תא יקיזחהו
לודג יוגל־יכ
׃ונמישא

19

םיהלא חקפיו
ראב ארתו היניע־תא
אלמתו ךלתו םימ
קשתו םימ תמחה־תא
׃רענה־תא

20

םיהלא יהיו
לדגיו רענה־תא
יהיו רבדמב בשיו
׃תשק הבר

21

ןראפ רבדמב בשיו
השא ומא ול־חקתו
׃םירצמ ץראמ

22

אוהה תעב יהיו
ךלמיבא רמאיו
ואבצ־רש לכיפו
רמאל םהרבא־לא
לכב ךמע םיהלא
׃השע התא־רשא

23

יל העבשה התעו
הנה םיהלאב
ינינלו יל רקשת־םא
־רשא דסחכ ידכנלו
השעת ךמע יתישע
ץראה־םעו ידמע
׃הב התרג־רשא

24

יכנא םהרבא רמאיו
׃עבשא

25

םהרבא חכוהו
תודא־לע ךלמיבא־תא
ולזג רשא םימה ראב
׃ךלמיבא ידבע

26

אל ךלמיבא רמאיו
השע ימ יתעדי
הזה רבדה־תא
תדגה־אל התא־םגו
אל יכנא םגו יל
׃םויה יתלב יתעמש

27

ןאצ םהרבא חקיו
ךלמיבאל ןתיו רקבו
םהינש ותרכיו
׃תירב

28

עבש־תא םהרבא בציו
׃ןהדבל ןאצה תשבכ

29

ךלמיבא רמאיו
הנה המ םהרבא־לא
רשא הלאה תשבכ עבש
׃הנדבל תבצה

30

עבש־תא יכ רמאיו
ידימ חקת תשבכ
יל־היהת רובעב
־תא יתרפח יכ הדעל
׃תאזה ראבה

31

םוקמל ארק ןכ־לע
יכ עבש ראב אוהה
׃םהינש ועבשנ םש

32

ראבב תירב ותרכיו
ךלמיבא םקיו עבש
ואבצ־רש לכיפו
ץרא־לא ובשיו
׃םיתשלפ

33

עבש ראבב לשא עטיו
הוהי םשב םש־ארקיו
׃םלוע לא

34

ץראב םהרבא רגיו
׃םיבר םימי םיתשלפ

Genesis 22

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: