Hebrew Old Testament

Genesis 25

Genesis

Return to Index

Chapter 26

1

ץראב בער יהיו
ןושארה בערה דבלמ
ימיב היה רשא
קחצי ךליו םהרבא
ךלמיבא־לא
׃הררג םיתשלפ־ךלמ

2

הוהי וילא אריו
דרת־לא רמאיו
ץראב ןכש המירצמ
׃ךילא רמא רשא

3

תאזה ץראב רוג
ךכרבאו ךמע היהאו
ןתא ךערזלו ךל־יכ
לאה תצראה־לכ־תא
העבשה־תא יתמקהו
םהרבאל יתעבשנ רשא
׃ךיבא

4

ךערז־תא יתיברהו
םימשה יבכוככ
תא ךערזל יתתנו
לאה תצראה־לכ
לכ ךערזב וכרבתהו
׃ץראה ייוג

5

םהרבא עמש־רשא בקע
יתרמשמ רמשיו ילקב
יתוקח יתוצמ
׃יתרותו

6

׃ררגב קחצי בשיו

7

םוקמה ישנא ולאשיו
יתחא רמאיו ותשאל
רמאל ארי יכ אוה
ינגרהי ־ןפ יתשא
םוקמה ישנא
תבוט־יכ הקבר־לע
׃אוה הארמ

8

ול־וכרא יכ יהיו
ףקשיו םימיה םש
םיתשלפ ךלמ ךלמיבא
אריו ןולחה דעב
תא קחצמ קחצי הנהו
׃ותשא הקבר

9

ךלמיבא ארקיו
ךא רמאיו קחציל
ךיאו אוה ךתשא הנה
אוה יתחא תרמא
קחצי וילא רמאיו
תומא־ןפ יתרמא יכ
׃הילע

10

ךלמיבא רמאיו
ונל תישע תאז־המ
םעה דחא בכש טעמכ
תאבהו ךתשא־תא
׃םשא ונילע

11

ךלמיבא וציו
רמאל םעה־לכ־תא
הזה שיאב עגנה
׃תמוי תומ ותשאבו

12

ץראב קחצי ערזיו
הנשב אצמיו אוהה
םירעש האמ אוהה
׃הוהי והכרביו

13

ךליו שיאה לדגיו
דע לדגו ךולה
׃דאמ לדג־יכ

14

ןאצ־הנקמ ול־יהיו
הדבעו רקב הנקמו
ותא ואנקיו הבר
׃םיתשלפ

15

רשא תראבה־לכו
ויבא ידבע ורפח
ויבא םהרבא ימיב
םיתשלפ םומתס
׃רפע םואלמיו

16

ךלמיבא רמאיו
ונמעמ ךל קחצי־לא
׃דאמ ונממ־תמצע־יכ

17

קחצי םשמ ךליו
ררג־לחנב ןחיו
׃םש בשיו

18

רפחיו קחצי בשיו
רשא םימה תראב־תא
םהרבא ימיב ורפח
םומתסיו ויבא
תומ ירחא םיתשלפ
ןהל ארקיו םהרבא
ארק־רשא תמשכ תומש
׃ויבא ןהל

19

קחצי־ידבע ורפחיו
םש־ואצמיו לחנב
׃םייח םימ ראב

20

ררג יער וביריו
רמאל קחצי יער־םע
ארקיו םימה ונל
יכ קשע ראבה־םש
׃ומע וקשעתה

21

תרחא ראב ורפחיו
הילע־םג וביריו
׃הנטש המש ארקיו

22

רפחיו םשמ קתעיו
ובר אלו תרחא ראב
המש ארקיו הילע
רמאיו תובחר
הוהי ביחרה התע־יכ
׃ץראב ונירפו ונל

23

׃עבש ראב םשמ לעיו

24

הוהי וילא אריו
רמאיו אוהה הלילב
םהרבא יהלא יכנא
ארית־לא ךיבא
יכנא ךתא־יכ
יתיברהו ךיתכרבו
רובעב ךערז־תא
׃ידבע םהרבא

25

חבזמ םש ןביו
הוהי םשב ארקיו
ולהא םש־טיו
םש־ורכיו
׃ראב קחצי־ידבע

26

וילא ךלה ךלמיבאו
והערמ תזחאו ררגמ
׃ואבצ־רש לכיפו

27

קחצי םהלא רמאיו
ילא םתאב עודמ
יתא םתאנש םתאו
׃םכתאמ ינוחלשתו

28

וניאר ואר ורמאיו
ךמע הוהי היה־יכ
הלא אנ יהת רמאנו
וניניב וניתוניב
תירב התרכנו ךניבו
׃ךמע

29

הער ונמע השעת־םא
ךונעגנ אל רשאכ
ךמע ונישע רשאכו
ךחלשנו בוט־קר
התע התא םולשב
׃הוהי ךורב

30

התשמ םהל שעיו
׃ותשיו ולכאיו

31

רקבב ומיכשיו
ויחאל שיא ועבשיו
וכליו קחצי םחלשיו
׃םולשב ותאמ

32

אוהה םויב יהיו
קחצי ידבע ואביו
תודא־לע ול ודגיו
ורפח רשא ראבה
ונאצמ ול ורמאיו
׃םימ

33

העבש התא ארקיו
ראב ריעה־םש ןכ־לע
׃הזה םויה דע עבש

34

ושע יהיו
הנש םיעברא־ןב
השא חקיו
יראב־תב תידוהי־תא
תמשב ־תאו יתחה
׃יתחה ןליא־תב

35

חור תרמ ןייהתו
׃הקברלו קחציל

Genesis 27

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: