Hebrew Old Testament

Genesis 27

Genesis

Return to Index

Chapter 28

1

קחצי ארקיו
ותא ךרביו בקעי־לא
ול רמאיו והוציו
תונבמ השא חקת־אל
׃ןענכ

2

םרא הנדפ ךל םוק
יבא לאותב התיב
םשמ ךל־חקו ךמא
יחא ןבל תונבמ השא
׃ךמא

3

ךתא ךרבי ידש לאו
תייהו ךבריו ךרפיו
׃םימע להקל

4

תכרב־תא ךל־ןתיו
ךערזלו ךל םהרבא
ץרא־תא ךתשרל ךתא
ןתנ ־רשא ךירגמ
׃םהרבאל םיהלא

5

קחצי חלשיו
הנדפ ךליו בקעי־תא
ןבל־לא םרא
ימראה לאותב־ןב
בקעי םא הקבר יחא
׃ושעו

6

ךרב־יכ ושע אריו
חלשו בקעי־תא קחצי
םרא הנדפ ותא
השא םשמ ול־תחקל
וציו ותא וכרבב
חקת־אל רמאל וילע
׃ןענכ תונבמ השא

7

בקעי עמשיו
ומא־לאו ויבא־לא
׃םרא הנדפ ךליו

8

תוער יכ ושע אריו
יניעב ןענכ תונב
׃ויבא קחצי

9

ושע ךליו
חקיו לאעמשי־לא
לאעמשי־תב תלחמ־תא
תוחא םהרבא־ןב
ול וישנ־לע תויבנ
׃השאל

10

ראבמ בקעי אציו
׃הנרח ךליו עבש

11

ןליו םוקמב עגפיו
שמשה אב־יכ םש
םוקמה ינבאמ חקיו
ויתשארמ םשיו
׃אוהה םוקמב בכשיו

12

םלס הנהו םלחיו
ושארו הצרא בצמ
הנהו המימשה עיגמ
םילע םיהלא יכאלמ
׃וב םידריו

13

בצנ הוהי הנהו
ינא רמאיו וילע
םהרבא יהלא הוהי
קחצי יהלאו ךיבא
בכש התא רשא ץראה
הננתא ךל הילע
׃ךערזלו

14

רפעכ ךערז היהו
המי תצרפו ץראה
הבגנו הנפצו המדקו
־לכ ךב וכרבנו
המדאה תחפשמ
׃ךערזבו

15

ךמע יכנא הנהו
לכב ךיתרמשו
ךיתבשהו ךלת־רשא
יכ תאזה המדאה־לא
רשא דע ךבזעא אל
תא יתישע־םא
׃ךל יתרבד־רשא

16

ותנשמ בקעי ץקייו
הוהי שי ןכא רמאיו
יכנאו הזה םוקמב
׃יתעדי אל

17

רמאיו ארייו
הזה םוקמה ארונ־המ
תיב־םא יכ הז ןיא
רעש הזו םיהלא
׃םימשה

18

רקבב בקעי םכשיו
ןבאה־תא חקיו
ויתשארמ םש־רשא
הבצמ התא םשיו
׃השאר־לע ןמש קציו

19

םוקמה־םש־תא ארקיו
םלואו לא־תיב אוהה
ריעה־םש זול
׃הנשארל

20

רדנ בקעי רדיו
היהי־םא רמאל
ינרמשו ידמע םיהלא
יכנא רשא הזה ךרדב
םחל יל־ןתנו ךלוה
׃שבלל דגבו לכאל

21

םולשב יתבשו
היהו יבא תיב־לא
׃םיהלאל יל הוהי

22

תאזה ןבאהו
הבצמ יתמש־רשא
םיהלא תיב היהי
יל־ןתת רשא לכו
׃ךל ונרשעא רשע

Genesis 29

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: