Hebrew Old Testament

Genesis 31

Genesis

Return to Index

Chapter 32

1

רקבב ןבל םכשיו
וינבל קשניו
ךרביו ויתונבלו
בשיו ךליו םהתא
׃ומקמל ןבל

2

וכרדל ךלה בקעיו
יכאלמ וב־ועגפיו
׃םיהלא

3

רשאכ בקעי רמאיו
הז םיהלא הנחמ םאר
םוקמה־םש ארקיו
׃םינחמ אוהה

4

םיכאלמ בקעי חלשיו
ויחא ושע־לא וינפל
הדש ריעש הצרא
׃םודא

5

הכ רמאל םתא וציו
ושעל ינדאל ןורמאת
בקעי ךדבע רמא הכ
רחאו יתרג ןבל־םע
׃התע־דע

6

רומחו רוש יל־יהיו
החפשו דבעו ןאצ
דיגהל החלשאו
ןח־אצמל ינדאל
׃ךיניעב

7

םיכאלמה ובשיו
ונאב רמאל בקעי־לא
ושע־לא ךיחא־לא
ךתארקל ךלה םגו
שיא תואמ־עבראו
׃ומע

8

דאמ בקעי ארייו
ץחיו ול רציו
ותא־רשא םעה־תא
רקבה־תאו ןאצה־תאו
ינשל םילמגהו
׃תונחמ

9

ושע אובי־םא רמאיו
תחאה הנחמה־לא
הנחמה היהו והכהו
׃הטילפל ראשנה

10

יהלא בקעי רמאיו
יהלאו םהרבא יבא
הוהי קחצי יבא
בוש ילא רמאה
ךתדלומלו ךצראל
׃ךמע הביטיאו

11

םידסחה לכמ יתנטק
רשא תמאה־לכמו
יכ ךדבע־תא תישע
יתרבע ילקמב
התעו הזה ןדריה־תא
׃תונחמ ינשל יתייה

12

יחא דימ אנ ינליצה
ארי־יכ ושע דימ
אובי־ןפ ותא יכנא
׃םינב־לע םא ינכהו

13

בטיה תרמא התאו
יתמשו ךמע ביטיא
םיה לוחכ ךערז־תא
׃ברמ רפסי־אל רשא

14

הלילב םש ןליו
אבה־ןמ חקיו אוהה
ושעל החנמ ודיב
׃ויחא

15

םישיתו םיתאמ םיזע
םיתאמ םילחר םירשע
׃םירשע םיליאו

16

תוקינימ םילמג
תורפ םישלש םהינבו
הרשע םירפו םיעברא
םריעו םירשע תנתא
׃הרשע

17

וידבע־דיב ןתיו
ודבל רדע רדע
וידבע־לא רמאיו
חורו ינפל ורבע
רדע ןיב ומישת
׃רדע ןיבו

18

ןושארה־תא וציו
ושע ךשגפי יכ רמאל
רמאל ךלאשו יחא
ךלת הנאו התא־ימל
׃ךינפל הלא ימלו

19

בקעיל ךדבעל תרמאו
החולש אוה החנמ
הנהו ושעל ינדאל
׃ונירחא אוה־םג

20

ינשה־תא םג וציו
םג ישילשה־תא םג
ירחא םיכלהה־לכ־תא
רבדכ רמאל םירדעה
ושע־לא ןורבדת הזה
׃ותא םכאצמב

21

הנה םג םתרמאו
ונירחא בקעי ךדבע
וינפ הרפכא רמא־יכ
ינפל תכלהה החנמב
הארא ןכ־ירחאו
אשי ילוא וינפ
׃ינפ

22

החנמה רבעתו
ןל אוהו וינפ־לע
׃הנחמב אוהה־הלילב

23

אוה הלילב םקיו
וישנ יתש־תא חקיו
ויתחפש יתש־תאו
וידלי רשע דחא־תאו
רבעמ תא רבעיו
׃קבי

24

םרבעיו םחקיו
רבעיו לחנה־תא
׃ול־רשא־תא

25

ודבל בקעי רתויו
דע ומע שיא קבאיו
׃רחשה תולע

26

ול לכי אל יכ אריו
וכרי־ףכב עגיו
בקעי ךרי־ףכ עקתו
׃ומע וקבאהב

27

יכ ינחלש רמאיו
אל רמאיו רחשה הלע
יכ ךחלשא
׃ינתכרב־םא

28

ךמש־המ וילא רמאיו
׃בקעי רמאיו

29

בקעי אל רמאיו
יכ ךמש דוע רמאי
תירש־יכ לארשי־םא
־םעו םיהלא־םע
׃לכותו םישנא

30

רמאיו בקעי לאשיו
ךמש אנ־הדיגה
לאשת הז המל רמאיו
ותא ךרביו ימשל
׃םש

31

םש בקעי ארקיו
לאינפ םוקמה
םיהלא יתיאר־יכ
םינפ־לא םינפ
׃ישפנ לצנתו

32

שמשה ול־חרזיו
לאונפ־תא רבע רשאכ
׃וכרי־לע עלצ אוהו

33

ולכאי־אל ןכ־לע
דיג־תא לארשי־ינב
ףכ־לע רשא השנה
הזה םויה דע ךריה
ךרי־ףכב עגנ יכ
׃השנה דיגב בקעי

Genesis 33

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: