Hebrew Old Testament

Genesis 37

Genesis

Return to Index

Chapter 38

1

אוהה תעב יהיו
תאמ הדוהי דריו
שיא־דע טיו ויחא
׃הריח ומשו ימלדע

2

הדוהי םש־אריו
ומשו ינענכ שיא־תב
אביו החקיו עוש
׃הילא

3

ןב דלתו רהתו
׃רע ומש־תא ארקיו

4

ןב דלתו דוע רהתו
ומש־תא ארקתו
׃ןנוא

5

ןב דלתו דוע ףסתו
הלש ומש־תא ארקתו
התדלב ביזכב היהו
׃ותא

6

השא הדוהי חקיו
המשו ורוכב רעל
׃רמת

7

רוכב רע יהיו
יניעב ער הדוהי
׃הוהי והתמיו הוהי

8

ןנואל הדוהי רמאיו
ךיחא תשא־לא אב
ערז םקהו התא םביו
׃ךיחאל

9

אל יכ ןנוא עדיו
היהו ערזה היהי ול
ויחא תשא־לא אב־םא
יתלבל הצרא תחשו
׃ויחאל ערז־ןתנ

10

הוהי יניעב עריו
תמיו השע רשא
׃ותא־םג

11

רמתל הדוהי רמאיו
הנמלא יבש ותלכ
לדגי־דע ךיבא־תיב
רמא יכ ינב הלש
אוה־םג תומי־ןפ
רמת ךלתו ויחאכ
׃היבא תיב בשתו

12

תמתו םימיה ובריו
הדוהי־תשא עוש־תב
לעיו הדוהי םחניו
אוה ונאצ יזזג־לע
ימלדעה והער הריחו
׃התנמת

13

רמאל רמתל דגיו
הלע ךימח הנה
׃ונאצ זגל התנמת

14

התונמלא ידגב רסתו
ףיעצב סכתו הילעמ
חתפב בשתו ףלעתתו
ךרד־לע רשא םיניע
התאר יכ התנמת
אוהו הלש לדג־יכ
׃השאל ול הנתנ־אל

15

הדוהי האריו
יכ הנוזל הבשחיו
׃הינפ התסכ

16

ךרדה־לא הילא טיו
אובא אנ־הבה רמאיו
יכ עדי אל יכ ךילא
רמאתו אוה ותלכ
אובת יכ יל־ןתת־המ
׃ילא

17

חלשא יכנא רמאיו
ןאצה־ןמ םיזע־ידג
ןתת־םא רמאתו
׃ךחלש דע ןוברע

18

ןוברעה המ רמאיו
רמאתו ךל־ןתא רשא
ךטמו ךליתפו ךמתח
הל־ןתיו ךדיב רשא
רהתו הילא אביו
׃ול

19

רסתו ךלתו םקתו
שבלתו הילעמ הפיעצ
׃התונמלא ידגב

20

הדוהי חלשיו
דיב םיזעה ידג־תא
תחקל ימלדעה והער
השאה דימ ןוברעה
׃האצמ אלו

21

ישנא־תא לאשיו
היא רמאל המקמ
םיניעב אוה השדקה
ורמאיו ךרדה־לע
׃השדק הזב התיה־אל

22

הדוהי־לא בשיו
היתאצמ אל רמאיו
םוקמה ישנא םגו
הזב התיה־אל ורמא
׃השדק

23

הדוהי רמאיו
היהנ ןפ הל־חקת
יתחלש הנה זובל
אל התאו הזה ידגה
׃התאצמ

24

םישדח שלשמכ יהיו
רמאל הדוהיל דגיו
םגו ךתלכ רמת התנז
םינונזל הרה הנה
הדוהי רמאיו
׃ףרשתו הואיצוה

25

איהו תאצומ אוה
רמאל הימח־לא החלש
ול הלא־רשא שיאל
רמאתו הרה יכנא
תמתחה ימל אנ־רכה
הטמהו םיליתפהו
׃הלאה

26

רמאיו הדוהי רכיו
ינממ הקדצ
היתתנ־אל ןכ־לע־יכ
ףסי ־אלו ינב הלשל
׃התעדל דוע

27

התדל תעב יהיו
םימואת הנהו
׃הנטבב

28

התדלב יהיו
חקתו די־ןתיו
רשקתו תדלימה
רמאל ינש ודי־לע
׃הנשאר אצי הז

29

ודי בישמכ יהיו
ויחא אצי הנהו
תצרפ־המ רמאתו
ארקיו ץרפ ךילע
׃ץרפ ומש

30

רשא ויחא אצי רחאו
ארקיו ינשה ודי־לע
׃חרז ומש

Genesis 39

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: