Hebrew Old Testament

Exodus 3

Exodus

Return to Index

Chapter 4

1

רמאיו השמ ןעיו
יל ונימאי־אל ןהו
יכ ילקב ועמשי אלו
הארנ ־אל ורמאי
׃הוהי ךילא

2

הוהי וילא רמאיו
רמאיו ךדיב הזמ
׃הטמ

3

והכילשה רמאיו
הצרא והכלשיו הצרא
סניו שחנל יהיו
׃וינפמ השמ

4

השמ־לא הוהי רמאיו
זחאו ךדי חלש
ודי חלשיו ובנזב
יהיו וב קזחיו
׃ופכב הטמל

5

ונימאי ןעמל
הוהי ךילא הארנ־יכ
יהלא םתבא יהלא
קחצי יהלא םהרבא
׃בקעי יהלאו

6

דוע ול הוהי רמאיו
ךקיחב ךדי אנ־אבה
וקיחב ודי אביו
ודי הנהו האצויו
׃גלשכ תערצמ

7

ךדי בשה רמאיו
ודי בשיו ךקיח־לא
האצויו וקיח־לא
הבש־הנהו וקיחמ
׃ורשבכ

8

ונימאי אל־םא היהו
לקל ועמשי אלו ךל
ןושארה תאה
תאה לקל ונימאהו
׃ןורחאה

9

ונימאי אל־םא היהו
תותאה ינשל םג
ןועמשי אלו הלאה
ימיממ תחקלו ךלקל
השביה תכפשו ראיה
חקת רשא םימה ויהו
םדל ויהו ראיה־ןמ
׃תשביב

10

הוהי־לא השמ רמאיו
שיא אל ינדא יב
םג יכנא םירבד
םג םשלשמ םג לומתמ
ךדבע־לא ךרבד זאמ
דבכו הפ־דבכ יכ
׃יכנא ןושל

11

וילא הוהי רמאיו
וא םדאל הפ םש ימ
וא םלא םושי־ימ
רוע וא חקפ וא שרח
׃הוהי יכנא אלה

12

יכנאו ךל התעו
ךיפ־םע היהא
רשא ךיתירוהו
׃רבדת

13

ינדא יב רמאיו
׃חלשת־דיב אנ־חלש

14

השמב הוהי ףא־רחיו
ןרהא אלה רמאיו
יתעדי יולה ךיחא
אוה רבדי רבד־יכ
אצי אוה־הנה םגו
חמשו ךארו ךתארקל
׃ובלב

15

תמשו וילא תרבדו
ויפב םירבדה־תא
ךיפ־םע היהא יכנאו
יתירוהו והיפ־םעו
רשא תא םכתא
׃ןושעת

16

ךל אוה־רבדו
אוה היהו םעה־לא
התאו הפל ךל־היהי
׃םיהלאל ול־היהת

17

חקת הזה הטמה־תאו
וב־השעת רשא ךדיב
׃תתאה־תא

18

בשיו השמ ךליו
רמאיו ונתח רתי־לא
הבושאו אנ הכלא ול
־רשא יחא־לא
האראו םירצמב
רמאיו םייח םדועה
ךל השמל ורתי
׃םולשל

19

השמ־לא הוהי רמאיו
םירצמ בש ךל ןידמב
םישנאה־לכ ותמ־יכ
׃ךשפנ־תא םישקבמה

20

ותשא־תא השמ חקיו
םבכריו וינב־תאו
הצרא בשיו רמחה־לע
השמ חקיו םירצמ
םיהלאה הטמ־תא
׃ודיב

21

השמ־לא הוהי רמאיו
המירצמ בושל ךתכלב
םיתפמה־לכ האר
ךדיב יתמש־רשא
הערפ ינפל םתישעו
ובל־תא קזחא ינאו
׃םעה־תא חלשי אלו

22

הכ הערפ־לא תרמאו
ירכב ינב הוהי רמא
׃לארשי

23

חלש ךילא רמאו
ינדבעיו ינב־תא
הנה וחלשל ןאמתו
ךנב־תא גרה יכנא
׃ךרכב

24

ןולמב ךרדב יהיו
הוהי והשגפיו
׃ותימה שקביו

25

רצ הרפצ חקתו
הנב תלרע־תא תרכתו
רמאתו וילגרל עגתו
התא םימד־ןתח יכ
׃יל

26

הרמא זא ונממ ףריו
׃תלומל םימד ןתח

27

הוהי רמאיו
תארקל ךל ןרהא־לא
ךליו הרבדמה השמ
רהב והשגפיו
׃ול־קשיו םיהלאה

28

תא ןרהאל השמ דגיו
רשא הוהי ירבד־לכ
תתאה־לכ תאו וחלש
׃והוצ רשא

29

ןרהאו השמ ךליו
ינקז־לכ־תא ופסאיו
׃לארשי ינב

30

תא ןרהא רבדיו
רבד־רשא םירבדה־לכ
שעיו השמ־לא הוהי
׃םעה יניעל תתאה

31

ועמשיו םעה ןמאיו
הוהי דקפ־יכ
יכו לארשי ינב־תא
ודקיו םינע־תא האר
׃ווחתשיו

Exodus 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: