Hebrew Old Testament

Exodus 8

Exodus

Return to Index

Chapter 9

1

השמ־לא הוהי רמאיו
תרבדו הערפ־לא אב
הוהי רמא־הכ וילא
חלש םירבעה יהלא
׃ינדבעיו ימע־תא

2

התא ןאמ־םא יכ
קיזחמ ךדועו חלשל
׃םב

3

היוה הוהי־די הנה
הדשב רשא ךנקמב
םירמחב םיסוסב
ןאצבו רקבב םילמגב
׃דאמ דבכ רבד

4

ןיב הוהי הלפהו
ןיבו לארשי הנקמ
אלו םירצמ הנקמ
ינבל־לכמ תומי
׃רבד לארשי

5

דעומ הוהי םשיו
השעי רחמ רמאל
הזה רבדה הוהי
׃ץראב

6

רבדה־תא הוהי שעיו
לכ תמיו תרחממ הזה
הנקממו םירצמ הנקמ
תמ־אל לארשי ־ינב
׃דחא

7

הנהו הערפ חלשיו
לארשי הנקממ תמ־אל
בל דבכיו דחא־דע
חלש אלו הערפ
׃םעה־תא

8

השמ־לא הוהי רמאיו
םכל וחק ןרהא־לאו
חיפ םכינפח אלמ
השמ וקרזו ןשבכ
יניעל המימשה
׃הערפ

9

לע קבאל היהו
היהו םירצמ ץרא־לכ
המהבה־לעו םדאה־לע
תעבעבא חרפ ןיחשל
׃םירצמ ץרא־לכב

10

חיפ־תא וחקיו
ינפל ודמעיו ןשבכה
ותא קרזיו הערפ
יהיו המימשה השמ
חרפ תעבעבא ןיחש
׃המהבבו םדאב

11

םימטרחה ולכי־אלו
השמ ינפל דמעל
היה־יכ ןיחשה ינפמ
םמטרחב ןיחשה
׃םירצמ־לכבו

12

בל־תא הוהי קזחיו
םהלא עמש אלו הערפ
הוהי רבד רשאכ
׃השמ־לא

13

השמ־לא הוהי רמאיו
בציתהו רקבב םכשה
תרמאו הערפ ינפל
הוהי רמא ־הכ וילא
חלש םירבעה יהלא
׃ינדבעיו ימע־תא

14

ינא תאזה םעפב יכ
יתפגמ־לכ־תא חלש
ךידבעבו ךבל־לא
עדת רובעב ךמעבו
ינמכ ןיא יכ
׃ץראה־לכב

15

יתחלש התע יכ
ךתוא ךאו ידי־תא
רבדב ךמע־תאו
׃ץראה־ןמ דחכתו

16

תאז רובעב םלואו
רובעב ךיתדמעה
יחכ־תא ךתארה
ימש רפס ןעמלו
׃ץראה ־לכב

17

ימעב ללותסמ ךדוע
׃םחלש יתלבל

18

תעכ ריטממ יננה
דאמ דבכ דרב רחמ
והמכ היה־אל רשא
םויה ־ןמל םירצמב
׃התע־דעו הדסוה

19

זעה חלש התעו
תאו ךנקמ־תא
הדשב ךל רשא־לכ
המהבהו םדאה־לכ
הדשב אצמי ־רשא
התיבה ףסאי אלו
דרבה םהלע דריו
׃ותמו

20

הוהי רבד־תא אריה
סינה הערפ ידבעמ
וידבע־תא
־לא והנקמ־תאו
׃םיתבה

21

ובל םש־אל רשאו
בזעיו הוהי רבד־לא
וידבע־תא
׃הדשב והנקמ־תאו

22

השמ־לא הוהי רמאיו
ךדי־תא הטנ
דרב יהיו םימשה־לע
םירצמ ץרא־לכב
המהבה־לעו םדאה־לע
הדשה בשע־לכ לעו
׃םירצמ ץראב

23

והטמ־תא השמ טיו
הוהיו םימשה־לע
דרבו תלק ןתנ
הצרא שא ךלהתו
דרב הוהי רטמיו
׃םירצמ ץרא־לע

24

שאו דרב יהיו
דרבה ךותב תחקלתמ
רשא דאמ דבכ
־לכב והמכ היה־אל
זאמ םירצמ ץרא
׃יוגל התיה

25

ץרא־לכב דרבה ךיו
רשא־לכ תא םירצמ
םדאמ הדשב
־לכ תאו המהב־דעו
דרבה הכה הדשה בשע
הדשה ץע־לכ־תאו
׃רבש

26

ןשג ץראב קר
לארשי ינב םש־רשא
׃דרב היה אל

27

ארקיו הערפ חלשיו
רמאיו ןרהאלו השמל
םעפה יתאטח םהלא
ינאו קידצה הוהי
׃םיעשרה ימעו

28

הוהי־לא וריתעה
תלק תיהמ ברו
החלשאו דרבו םיהלא
ןופסת אלו םכתא
׃דמעל

29

השמ וילא רמאיו
ריעה־תא יתאצכ
יפכ־תא שרפא
תולקה הוהי־לא
אל דרבהו ןולדחי
עדת ןעמל דוע־היהי
׃ץראה הוהיל יכ

30

יתעדי ךידבעו התאו
ןוארית םרט יכ
׃םיהלא הוהי ינפמ

31

הרעשהו התשפהו
הרעשה יכ התכנ
׃לעבג התשפהו ביבא

32

אל תמסכהו הטחהו
׃הנה תליפא יכ וכנ

33

הערפ םעמ השמ אציו
שרפיו ריעה־תא
הוהי־לא ויפכ
תולקה ולדחיו
ךתנ־אל רטמו דרבהו
׃הצרא

34

לדח־יכ הערפ אריו
תלקהו דרבהו רטמה
דבכיו אטחל ףסיו
׃וידבעו אוה ובל

35

אלו הערפ בל קזחיו
לארשי ינב־תא חלש
הוהי רבד רשאכ
׃השמ־דיב

Exodus 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: