Hebrew Old Testament

Exodus 15

Exodus

Return to Index

Chapter 16

1

ואביו םליאמ ועסיו
לארשי־ינב תדע־לכ
רשא ןיס־רבדמ־לא
ןיבו םליא־ןיב
רשע השמחב יניס
ינשה שדחל םוי
׃םירצמ ץראמ םתאצל

2

תדע־לכ וניליו
השמ־לע לארשי־ינב
׃רבדמב ןרהא־לעו

3

ינב םהלא ורמאיו
ןתי־ימ לארשי
הוהי־דיב ונתומ
ונתבשב םירצמ ץראב
רשבה ריס־לע
עבשל םחל ונלכאב
ונתא םתאצוה־יכ
הזה רבדמה־לא
להקה־לכ־תא תימהל
׃בערב הזה

4

השמ־לא הוהי רמאיו
םכל ריטממ יננה
אציו םימשה־ןמ םחל
םוי־רבד וטקלו םעה
ונסנא ןעמל ומויב
יתרותב ךליה
׃אל־םא

5

יששה םויב היהו
תא וניכהו
היהו ואיבי־רשא
וטקלי־רשא לע הנשמ
׃םוי םוי

6

ןרהאו השמ רמאיו
לארשי ינב־לכ־לא
יכ םתעדיו ברע
םכתא איצוה הוהי
׃םירצמ ץראמ

7

םתיארו רקבו
הוהי דובכ־תא
םכיתנלת־תא ועמשב
המ ונחנו הוהי־לע
׃ונילע ונולת יכ

8

תתב השמ רמאיו
רשב ברעב םכל הוהי
רקבב םחלו לכאל
הוהי עמשב עבשל
םכיתנלת־תא
םנילמ םתא־רשא
המ ונחנו וילע
םכיתנלת ונילע־אל
׃הוהי ־לע יכ

9

ןרהא־לא השמ רמאיו
ינב תדע־לכ־לא רמא
ינפל וברק לארשי
תא עמש יכ הוהי
׃םכיתנלת

10

ןרהא רבדכ יהיו
תדע־לכ־לא
ונפיו לארשי־ינב
הנהו רבדמה־לא
הארנ הוהי דובכ
׃ןנעב

11

השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל

12

תנולת־תא יתעמש
רבד לארשי ינב
ןיב רמאל םהלא
רשב ולכאת םיברעה
םחל־ועבשת רקבבו
ינא יכ םתעדיו
׃םכיהלא הוהי

13

לעתו ברעב יהיו
סכתו ולשה
רקבבו הנחמה־תא
לטה תבכש התיה
׃הנחמל ביבס

14

לטה תבכש לעתו
רבדמה ינפ־לע הנהו
רפככ קד ספסחמ קד
׃ץראה־לע

15

לארשי־ינב ואריו
שיא ורמאיו
יכ אוה ןמ ויחא־לא
אוה־המ ועדי אל
םהלא השמ רמאיו
ןתנ רשא םחלה אוה
׃הלכאל םכל הוהי

16

הוצ רשא רבדה הז
ונממ וטקל הוהי
רמע ולכא יפל שיא
רפסמ תלגלגל
רשאל שיא םכיתשפנ
׃וחקת ולהאב

17

ינב ןכ־ושעיו
וטקליו לארשי
׃טיעממהו הברמה

18

אלו רמעב ודמיו
הברמה ףידעה
ריסחה אל טיעממהו
ולכא־יפל שיא
׃וטקל

19

םהלא השמ רמאיו
ונממ רתוי־לא שיא
׃רקב־דע

20

השמ־לא ועמש־אלו
ונממ םישנא ורתויו
םריו רקב־דע
שאביו םיעלות
׃השמ םהלע ףצקיו

21

רקבב ותא וטקליו
ולכא יפכ שיא רקבב
׃סמנו שמשה םחו

22

יששה םויב יהיו
ינש הנשמ םחל וטקל
ואביו דחאל רמעה
הדעה יאישנ־לכ
׃השמל ודיגיו

23

אוה םהלא רמאיו
הוהי רבד רשא
שדק־תבש ןותבש
־רשא תא רחמ הוהיל
תאו ופא ופאת
ולשב ולשבת־רשא
וחינה ףדעה־לכ תאו
־דע תרמשמל םכל
׃רקבה

24

ותא וחיניו
הוצ רשאכ רקבה־דע
שיאבה אלו השמ
׃וב התיה־אל המרו

25

והלכא השמ רמאיו
םויה תבש־יכ םויה
אל םויה הוהיל
׃הדשב והאצמת

26

והטקלת םימי תשש
תבש יעיבשה םויבו
׃וב־היהי אל

27

יעיבשה םויב יהיו
טקלל םעה־ןמ ואצי
׃ואצמ אלו

28

השמ־לא הוהי רמאיו
רמשל םתנאמ הנא־דע
׃יתרותו יתוצמ

29

ןתנ הוהי־יכ ואר
ןכ־לע תבשה םכל
םויב םכל ןתנ אוה
םימוי םחל יששה
ויתחת שיא ובש
ומקממ שיא אצי־לא
׃יעיבשה םויב

30

םויב םעה ותבשיו
׃יעבשה

31

לארשי־תיב וארקיו
אוהו ןמ ומש־תא
ומעטו ןבל דג ערזכ
׃שבדב תחיפצכ

32

רבדה הז השמ רמאיו
אלמ הוהי הוצ רשא
תרמשמל ונממ רמעה
וארי ןעמל םכיתרדל
רשא םחלה־תא
רבדמב םכתא יתלכאה
ץראמ םכתא יאיצוהב
׃םירצמ

33

ןרהא־לא השמ רמאיו
תחא תנצנצ חק
רמעה־אלמ המש־ןתו
ינפל ותא חנהו ןמ
תרמשמל הוהי
׃םכיתרדל

34

הוהי הוצ רשאכ
והחיניו השמ־לא
תדעה ינפל ןרהא
׃תרמשמל

35

ולכא לארשי ינבו
הנש םיעברא ןמה־תא
ץרא־לא םאב־דע
ולכא ןמה־תא תבשונ
ץרא הצק־לא םאב־דע
׃ןענכ

36

הפיאה תירשע רמעהו
׃אוה

Exodus 17

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: