Hebrew Old Testament

Exodus 24

Exodus

Return to Index

Chapter 25

1

השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל

2

לארשי ינב־לא רבד
המורת יל־וחקיו
רשא שיא־לכ תאמ
וחקת ובל ונבדי
׃יתמורת־תא

3

רשא המורתה תאזו
בהז םתאמ וחקת
׃תשחנו ףסכו

4

ןמגראו תלכתו
ששו ינש תעלותו
׃םיזעו

5

םימדאמ םליא תרעו
יצעו םישחת תרעו
׃םיטש

6

םימשב ראמל ןמש
תרטקלו החשמה ןמשל
׃םימסה

7

ינבאו םהש־ינבא
׃ןשחלו דפאל םיאלמ

8

שדקמ יל ושעו
׃םכותב יתנכשו

9

הארמ ינא רשא לככ
תינבת תא ךתוא
תינבת תאו ןכשמה
׃ושעת ןכו וילכ־לכ

10

יצע ןורא ושעו
יצחו םיתמא םיטש
יצחו המאו וכרא
יצחו המאו ובחר
׃ותמק

11

בהז ותא תיפצו
ץוחמו תיבמ רוהט
וילע תישעו ונפצת
׃ביבס בהז רז

12

עברא ול תקציו
לע התתנו בהז תעבט
יתשו ויתמעפ עברא
ועלצ ־לע תעבט
תעבט יתשו תחאה
׃תינשה ועלצ־לע

13

יצע ידב תישעו
םתא תיפצו םיטש
׃בהז

14

םידבה־תא תאבהו
תעלצ לע תעבטב
ןראה־תא תאשל ןראה
׃םהב

15

ויהי ןראה תעבטב
ורסי אל םידבה
׃ונממ

16

תא ןראה־לא תתנו
ןתא רשא תדעה
׃ךילא

17

בהז תרפכ תישעו
יצחו םיתמא רוהט
יצחו המאו הכרא
׃הבחר

18

םיברכ םינש תישעו
םתא השעת השקמ בהז
׃תרפכה תוצק ינשמ

19

דחא בורכ השעו
הזמ הצקמ
הצקמ דחא־בורכו
ושעת תרפכה־ןמ הזמ
ינש־לע םיברכה ־תא
׃ויתוצק

20

ישרפ םיברכה ויהו
םיככס הלעמל םיפנכ
תרפכה־לע םהיפנכב
שיא םהינפו
תרפכה־לא ויחא־לא
׃םיברכה ינפ ויהי

21

תרפכה־תא תתנו
הלעמלמ ןראה־לע
ןתת ןראה־לאו
ןתא רשא תדעה־תא
׃ךילא

22

םש ךל יתדעונו
לעמ ךתא יתרבדו
ינש ןיבמ תרפכה
־לע רשא םיברכה
תא תדעה ןורא
ךתוא הוצא רשא־לכ
׃לארשי ינב־לא

23

יצע ןחלש תישעו
וכרא םיתמא םיטש
המאו ובחר המאו
׃ותמק יצחו

24

בהז ותא תיפצו
רז ול תישעו רוהט
׃ביבס בהז

25

תרגסמ ול תישעו
תישעו ביבס חפט
ותרגסמל בהז־רז
׃ביבס

26

עברא ול תישעו
תתנו בהז תעבט
עברא לע תעבטה־תא
עבראל רשא תאפה
׃וילגר

27

ןייהת תרגסמה תמעל
םידבל םיתבל תעבטה
׃ןחלשה־תא תאשל

28

םידבה־תא תישעו
תיפצו םיטש יצע
םב־אשנו בהז םתא
׃ןחלשה־תא

29

ויתרעק תישעו
ויתושקו ויתפכו
ךסי רשא ויתיקנמו
השעת רוהט בהז ןהב
׃םתא

30

םחל ןחלשה־לע תתנו
׃דימת ינפל םינפ

31

בהז תרנמ תישעו
השעית השקמ רוהט
הנקו הכרי הרונמה
הירתפכ היעיבג
׃ויהי הנממ היחרפו

32

םיאצי םינק הששו
ינק השלש הידצמ
דחאה הדצמ הרנמ
הרנמ ינק השלשו
׃ינשה הדצמ

33

םידקשמ םיעבג השלש
רתפכ דחאה הנקב
םיעבג השלשו חרפו
דחאה הנקב םידקשמ
תששל ןכ חרפו רתפכ
םיאציה םינקה
׃הרנמה־ןמ

34

העברא הרנמבו
םידקשמ םיעבג
׃היחרפו הירתפכ

35

ינש תחת רתפכו
רתפכו הנממ םינקה
םינקה ינש תחת
־תחת רתפכו הנממ
הנממ םינקה ינש
םיאציה םינקה תששל
׃הרנמה־ןמ

36

םתנקו םהירתפכ
הלכ ויהי הנממ
בהז תחא השקמ
׃רוהט

37

היתרנ־תא תישעו
הלעהו העבש
ריאהו היתרנ־תא
׃הינפ רבע־לע

38

היתתחמו היחקלמו
׃רוהט בהז

39

השעי רוהט בהז רככ
םילכה־לכ תא התא
׃הלאה

40

םתינבתב השעו הארו
׃רהב הארמ התא־רשא

Exodus 26

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: