Hebrew Old Testament

Exodus 31

Exodus

Return to Index

Chapter 32

1

ששב־יכ םעה אריו
רהה־ןמ תדרל השמ
ןרהא־לע םעה להקיו
םוק וילא ורמאיו
רשא םיהלא ונל־השע
הז־יכ ונינפל וכלי
רשא שיאה השמ
םירצמ ץראמ ונלעה
היה־המ ונעדי אל
׃ול

2

ןרהא םהלא רמאיו
בהזה ימזנ וקרפ
םכישנ ינזאב רשא
םכיתנבו םכינב
׃ילא ואיבהו

3

םעה־לכ וקרפתיו
רשא בהזה ימזנ־תא
ואיביו םהינזאב
׃ןרהא־לא

4

רציו םדימ חקיו
והשעיו טרחב ותא
ורמאיו הכסמ לגע
לארשי ךיהלא הלא
ץראמ ךולעה רשא
׃םירצמ

5

ןביו ןרהא אריו
ארקיו וינפל חבזמ
גח רמאיו ןרהא
׃רחמ הוהיל

6

תרחממ ומיכשיו
ושגיו תלע ולעיו
םעה בשיו םימלש
ומקיו ותשו לכאל
׃קחצל

7

השמ־לא הוהי רבדיו
ךמע תחש יכ דר־ךל
ץראמ תילעה רשא
׃םירצמ

8

ךרדה־ןמ רהמ ורס
םהל ושע םתיוצ רשא
הכסמ לגע
ול־ווחתשיו
ורמאיו ול ־וחבזיו
לארשי ךיהלא הלא
ץראמ ךולעה רשא
׃םירצמ

9

השמ־לא הוהי רמאיו
הזה םעה־תא יתיאר
ףרע־השק־םע הנהו
׃אוה

10

יל החינה התעו
םהב יפא־רחיו
ךתוא השעאו םלכאו
׃לודג יוגל

11

ינפ־תא השמ לחיו
רמאיו ויהלא הוהי
ךפא הרחי הוהי המל
תאצוה רשא ךמעב
חכב םירצמ ץראמ
׃הקזח דיבו לודג

12

םירצמ ורמאי המל
םאיצוה הערב רמאל
םירהב םתא גרהל
ינפ לעמ םתלכלו
ןורחמ בוש המדאה
הערה־לע םחנהו ךפא
׃ךמעל

13

קחציל םהרבאל רכז
רשא ךידבע לארשילו
ךב םהל תעבשנ
הברא םהלא רבדתו
יבכוככ םכערז־תא
ץראה־לכו םימשה
יתרמא רשא תאזה
ולחנו םכערזל ןתא
׃םלעל

14

הוהי םחניו
רבד רשא הערה־לע
׃ומעל תושעל

15

השמ דריו ןפיו
תחל ינשו רהה־ןמ
תחל ודיב תדעה
םהירבע ינשמ םיבתכ
םה הזמו הזמ
׃םיבתכ

16

םיהלא השעמ תחלהו
בתכמ בתכמהו המה
תורח אוה םיהלא
׃תחלה־לע

17

עשוהי עמשיו
הערב םעה לוק־תא
לוק השמ־לא רמאיו
׃הנחמב המחלמ

18

לוק ןיא רמאיו
ןיאו הרובג תונע
השולח תונע לוק
יכנא תונע לוק
׃עמש

19

ברק רשאכ יהיו
אריו הנחמה־לא
תלחמו לגעה־תא
ךלשיו השמ ףא־רחיו
תחלה־תא ודימ
תחת םתא רבשיו
׃רהה

20

רשא לגעה־תא חקיו
שאב ףרשיו ושע
קד־רשא דע ןחטיו
םימה ינפ־לע רזיו
ינב־תא קשיו
׃לארשי

21

ןרהא־לא השמ רמאיו
הזה םעה ךל השע־המ
האטח וילע תאבה־יכ
׃הלדג

22

רחי־לא ןרהא רמאיו
תעדי התא ינדא ףא
ערב יכ םעה־תא
׃אוה

23

ונל־השע יל ורמאיו
וכלי רשא םיהלא
השמ הז־יכ ונינפל
ונלעה רשא שיאה
אל םירצמ ץראמ
׃ול היה־המ ונעדי

24

בהז ימל םהל רמאו
יל־ונתיו וקרפתה
אציו שאב והכלשאו
׃הזה לגעה

25

םעה־תא השמ אריו
אוה ערפ יכ
ןרהא הערפ־יכ
׃םהימקב הצמשל

26

רעשב השמ דמעיו
ימ רמאיו הנחמה
ופסאיו ילא הוהיל
׃יול ינב־לכ וילא

27

רמא־הכ םהל רמאיו
לארשי יהלא הוהי
וברח־שיא ומיש
ורבע וכרי־לע
רעשל רעשמ ובושו
וגרהו הנחמב
שיאו ויחא־תא־שיא
־תא שיאו והער־תא
׃וברק

28

יול־ינב ושעיו
לפיו השמ רבדכ
אוהה םויב םעה־ןמ
׃שיא יפלא תשלשכ

29

ואלמ השמ רמאיו
הוהיל םויה םכדי
ונבב שיא יכ
םכילע תתלו ויחאבו
׃הכרב םויה

30

רמאיו תרחממ יהיו
םתא םעה־לא השמ
הלדג האטח םתאטח
־לא הלעא התעו
הרפכא ילוא הוהי
׃םכתאטח דעב

31

הוהי־לא השמ בשיו
םעה אטח אנא רמאיו
הלדג האטח הזה
יהלא םהל ושעיו
׃בהז

32

םתאטח אשת־םא התעו
אנ ינחמ ןיא־םאו
׃תבתכ רשא ךרפסמ

33

השמ־לא הוהי רמאיו
יל־אטח רשא ימ
׃ירפסמ ונחמא

34

החנ ךל התעו
לא םעה־תא
הנה ךל יתרבד־רשא
ךינפל ךלי יכאלמ
יתדקפו ידקפ םויבו
׃םתאטח םהלע

35

םעה־תא הוהי ףגיו
ושע רשא לע
השע רשא לגעה־תא
׃ןרהא

Exodus 33

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: