Hebrew Old Testament

Exodus 33

Exodus

Return to Index

Chapter 34

1

השמ־לא הוהי רמאיו
תחל־ינש ךל־לספ
םינשארכ םינבא
תחלה־לע יתבתכו
ויה רשא םירבדה־תא
םינשארה תחלה־לע
׃תרבש רשא

2

רקבל ןוכנ היהו
רה־לא רקבב תילעו
םש יל תבצנו יניס
׃רהה שאר־לע

3

ךמע הלעי־אל שיאו
ארי־לא שיא־םגו
ןאצה־םג רהה־לכב
וערי־לא רקבהו
׃אוהה רהה לומ־לא

4

תחל־ינש לספיו
םינשארכ םינבא
רקבב השמ םכשיו
יניס רה־לא לעיו
ותא הוהי הוצ רשאכ
תחל ינש ודיב חקיו
׃םינבא

5

ןנעב הוהי דריו
םש ומע בציתיו
׃הוהי םשב ארקיו

6

הוהי רבעיו
ארקיו וינפ־לע
םוחר לא הוהי הוהי
םיפא ךרא ןונחו
׃תמאו דסח ־ברו

7

םיפלאל דסח רצנ
עשפו ןוע אשנ
אל הקנו האטחו
תובא ןוע דקפ הקני
ינב־לעו םינב־לע
םישלש־לע םינב
׃םיעבר־לעו

8

דקיו השמ רהמיו
׃וחתשיו הצרא

9

יתאצמ אנ־םא רמאיו
ינדא ךיניעב ןח
ינדא אנ־ךלי
־השק־םע יכ ונברקב
תחלסו אוה ףרע
ונתאטחלו וננועל
׃ונתלחנו

10

יכנא הנה רמאיו
דגנ תירב תרכ
תאלפנ השעא ךמע־לכ
וארבנ־אל רשא
ץראה־לכב
הארו םיוגה־לכבו
התא־רשא םעה־לכ
השעמ־תא וברקב
אוה ארונ ־יכ הוהי
׃ךמע השע ינא רשא

11

רשא תא ךל־רמש
םויה ךוצמ יכנא
ךינפמ שרג יננה
ינענכהו ירמאה־תא
יזרפהו יתחהו
׃יסוביהו יוחהו

12

תרכת־ןפ ךל רמשה
ץראה בשויל תירב
הילע אב התא רשא
שקומל היהי־ןפ
׃ךברקב

13

םתחבזמ־תא יכ
םתבצמ־תאו ןוצתת
וירשא־תאו ןורבשת
׃ןותרכת

14

לאל הוחתשת אל יכ
אנק הוהי יכ רחא
׃אוה אנק לא ומש

15

תירב תרכת־ןפ
ונזו ץראה בשויל
וחבזו םהיהלא ירחא
ךל ארקו םהיהלאל
׃וחבזמ תלכאו

16

ויתנבמ תחקלו
ויתנב ונזו ךינבל
ונזהו ןהיהלא ירחא
ירחא ךינב־תא
׃ןהיהלא

17

אל הכסמ יהלא
׃ךל־השעת

18

רמשת תוצמה גח־תא
לכאת םימי תעבש
ךתיוצ רשא תוצמ
ביבאה שדח דעומל
ביבאה שדחב יכ
׃םירצממ תאצי

19

יל םחר רטפ־לכ
רטפ רכזת ךנקמ־לכו
׃השו רוש

20

הדפת רומח רטפו
הדפת אל־םאו השב
רוכב לכ ותפרעו
־אלו הדפת ךינב
׃םקיר ינפ וארי

21

דבעת םימי תשש
תבשת יעיבשה םויבו
ריצקבו שירחב
׃תבשת

22

ךל השעת תעבש גחו
םיטח ריצק ירוכב
תפוקת ףיסאה גחו
׃הנשה

23

הנשב םימעפ שלש
ךרוכז־לכ הארי
הוהי ןדאה ינפ־תא
׃לארשי יהלא

24

םיוג שירוא־יכ
יתבחרהו ךינפמ
דמחי־אלו ךלבג־תא
ךתלעב ךצרא־תא שיא
הוהי ינפ־תא תוארל
םימעפ שלש ךיהלא
׃הנשב

25

ץמח־לע טחשת־אל
ןילי־אלו יחבז־םד
׃חספה גח חבז רקבל

26

ךתמדא ירוכב תישאר
הוהי תיב איבת
ידג לשבת־אל ךיהלא
׃ומא בלחב

27

השמ־לא הוהי רמאיו
םירבדה־תא ךל־בתכ
יפ־לע יכ הלאה
יתרכ הלאה םירבדה
תירב ךתא
׃לארשי־תאו

28

הוהי־םע םש־יהיו
םוי םיעברא
םחל הליל םיעבראו
אל םימו לכא אל
תחלה־לע בתכיו התש
תירבה ירבד תא
׃םירבדה תרשע

29

רהמ השמ תדרב יהיו
תחל ינשו יניס
השמ־דיב תדעה
השמו רהה־ןמ ותדרב
רוע ןרק יכ עדי־אל
׃ותא ורבדב וינפ

30

ינב־לכו ןרהא אריו
הנהו השמ־תא לארשי
וינפ רוע ןרק
׃וילא תשגמ וארייו

31

השמ םהלא ארקיו
ןרהא וילא ובשיו
הדעב םיאשנה־לכו
׃םהלא השמ רבדיו

32

ושגנ ןכ־ירחאו
לארשי ינב־לכ
רשא־לכ תא םוציו
רהב ותא הוהי רבד
׃יניס

33

םתא רבדמ השמ לכיו
וינפ־לע ןתיו
׃הוסמ

34

ינפל השמ אבבו
ותא רבדל הוהי
הוסמה־תא ריסי
רבדו אציו ותאצ־דע
תא לארשי ינב־לא
׃הוצי רשא

35

לארשי־ינב וארו
ןרק יכ השמ ינפ־תא
בישהו השמ ינפ רוע
הוסמה ־תא השמ
ואב־דע וינפ־לע
׃ותא רבדל

Exodus 35

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: