Hebrew Old Testament

Exodus 35

Exodus

Return to Index

Chapter 36

1

לאלצב השעו
שיא לכו באילהאו
ןתנ רשא בל־םכח
הנובתו המכח הוהי
תשעל תעדל המהב
תדבע תכאלמ־לכ־תא
הוצ־רשא לכל שדקה
׃הוהי

2

השמ ארקיו
לאלצב־לא
לאו באילהא־לאו
רשא בל־םכח שיא־לכ
המכח הוהי ןתנ
ואשנ רשא לכ ובלב
הברקל ובל
תשעל הכאלמה־לא
׃התא

3

השמ ינפלמ וחקיו
רשא המורתה־לכ תא
לארשי ינב ואיבה
שדקה תדבע תכאלמל
םהו התא תשעל
דוע וילא ואיבה
׃רקבב רקבב הבדנ

4

םימכחה־לכ ואביו
תכאלמ־לכ תא םישעה
שיא־שיא שדקה
המה ־רשא ותכאלממ
׃םישע

5

השמ־לא ורמאיו
םעה םיברמ רמאל
הדבעה ידמ איבהל
הוצ־רשא הכאלמל
׃התא תשעל הוהי

6

וריבעיו השמ וציו
רמאל הנחמב לוק
השאו שיא
הכאלמ דוע־ושעי־לא
אלכיו שדקה תמורתל
׃איבהמ םעה

7

םיד התיה הכאלמהו
תושעל הכאלמה־לכל
׃רתוהו התא

8

בל־םכח־לכ ושעיו
הכאלמה ישעב
רשע ןכשמה־תא
רזשמ שש תעירי
ןמגראו תלכתו
םיברכ ינש תעלותו
׃םתא השע בשח השעמ

9

תחאה העיריה ךרא
המאב םירשעו הנמש
המאב עברא בחרו
הדמ תחאה העיריה
׃תעיריה־לכל תחא

10

שמח־תא רבחיו
תחא־לא תחא תעיריה
רבח תעירי שמחו
׃תחא־לא תחא

11

לע תלכת תאלל שעיו
תחאה העיריה תפש
ןכ תרבחמב הצקמ
העיריה תפשב השע
תרבחמב הנוציקה
׃תינשה

12

השע תאלל םישמח
תחאה העיריב
השע תאלל םישמחו
רשא העיריה הצקב
תינשה תרבחמב
תחא תאללה תליבקמ
׃תחא־לא

13

יסרק םישמח שעיו
רבחיו בהז
תחא תעיריה־תא
םיסרקב תחא־לא
׃דחא ןכשמה יהיו

14

םיזע תעירי שעיו
ןכשמה־לע להאל
תעירי הרשע־יתשע
׃םתא השע

15

תחאה העיריה ךרא
עבראו המאב םישלש
העיריה בחר תומא
תחא הדמ תחאה
׃תעירי הרשע יתשעל

16

שמח־תא רבחיו
שש־תאו דבל תעיריה
׃דבל תעיריה

17

םישמח תאלל שעיו
העיריה תפש לע
תרבחמב הנציקה
השע תאלל םישמחו
העיריה תפש־לע
׃תינשה תרבחה

18

תשחנ יסרק שעיו
רבחל םישמח
׃דחא תיהל להאה־תא

19

להאל הסכמ שעיו
םימדאמ םליא תרע
םישחת תרע הסכמו
׃הלעמלמ

20

םישרקה־תא שעיו
םיטש יצע ןכשמל
׃םידמע

21

שרקה ךרא תמא רשע
המאה יצחו המאו
׃דחאה שרקה בחר

22

דחאה שרקל תדי יתש
תחא־לא תחא תבלשמ
ישרק לכל השע ןכ
׃ןכשמה

23

םישרקה־תא שעיו
םישרק םירשע ןכשמל
׃הנמית בגנ תאפל

24

ףסכ־ינדא םיעבראו
םירשע תחת השע
םינדא ינש םישרקה
דחאה שרקה־תחת
ינשו ויתדי יתשל
שרקה־תחת םינדא
׃ויתדי יתשל דחאה

25

תינשה ןכשמה עלצלו
השע ןופצ תאפל
׃םישרק םירשע

26

םהינדא םיעבראו
תחת םינדא ינש ףסכ
ינשו דחאה שרקה
שרקה תחת םינדא
׃דחאה

27

המי ןכשמה יתכרילו
׃םישרק השש השע

28

השע םישרק ינשו
ןכשמה תעצקמל
׃םיתכריב

29

הטמלמ םמאות ויהו
םימת ויהי ודחיו
תעבטה־לא ושאר־לא
השע ןכ תחאה
ינשל םהינשל
׃תעצקמה

30

םישרק הנמש ויהו
השש ףסכ םהינדאו
ינש םינדא רשע
םינדא ינש םינדא
׃דחאה שרקה תחת

31

יצע יחירב שעיו
ישרקל השמח םיטש
׃תחאה ןכשמה־עלצ

32

ישרקל םחירב השמחו
תינשה ןכשמה־עלצ
ישרקל םחירב השמחו
םיתכריל ןכשמה
׃המי

33

חירבה־תא שעיו
ךותב חרבל ןכיתה
הצקה־ןמ םישרקה
׃הצקה־לא

34

הפצ םישרקה־תאו
השע םתעבט־תאו בהז
םחירבל םיתב בהז
םחירבה ־תא ףציו
׃בהז

35

תכרפה־תא שעיו
ןמגראו תלכת
ששו ינש תעלותו
השע בשח השעמ רזשמ
׃םיברכ התא

36

העברא הל שעיו
םפציו םיטש ידומע
בהז םהיוו בהז
העברא םהל קציו
׃ףסכ־ינדא

37

חתפל ךסמ שעיו
ןמגראו תלכת להאה
ששו ינש תעלותו
׃םקר השעמ רזשמ

38

השמח וידומע־תאו
הפצו םהיוו־תאו
םהיקשחו םהישאר
השמח םהינדאו בהז
׃תשחנ

Exodus 37

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: