Hebrew Old Testament

Leviticus 14

Leviticus

Return to Index

Chapter 15

1

השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל ןרהא־לאו

2

לארשי ינב־לא ורבד
שיא םהלא םתרמאו
בז היהי יכ שיא
אמט ובוז ורשבמ
׃אוה

3

ותאמט היהת תאזו
ורשב רר ובוזב
םיתחה־וא ובוז־תא
ותאמט ובוזמ ורשב
׃אוה

4

בכשי רשא בכשמה־לכ
אמטי בזה וילע
בשי־רשא ילכה־לכו
׃אמטי וילע

5

עגי רשא שיאו
וידגב סבכי ובכשמב
אמטו םימב ץחרו
׃ברעה־דע

6

ילכה־לע בשיהו
בזה וילע בשי־רשא
ץחרו וידגב סבכי
־דע אמטו םימב
׃ברעה

7

בזה רשבב עגנהו
ץחרו וידגב סבכי
אמטו םימב
׃ברעה־דע

8

רוהטב בזה קרי־יכו
ץחרו וידגב סבכו
אמטו םימב
׃ברעה־דע

9

רשא בכרמה־לכו
בזה וילע בכרי
׃אמטי

10

רשא לכב עגנה־לכו
אמטי ויתחת היהי
אשונהו ברעה־דע
וידגב סבכי םתוא
אמטו םימב ץחרו
׃ברעה־דע

11

וב־עגי רשא לכו
ףטש־אל וידיו בזה
וידגב סבכו םימב
אמטו םימב ץחרו
׃ברעה־דע

12

שרח־ילכו
בזה וב־עגי־רשא
ץע־ילכ־לכו רבשי
׃םימב ףטשי

13

בזה רהטי־יכו
ול רפסו ובוזמ
ותרהטל םימי תעבש
ץחרו וידגב סבכו
םייח םימב ורשב
׃רהטו

14

ינימשה םויבו
םירת יתש ול־חקי
הנוי ינב ינש וא
הוהי ינפל אבו
דעומ להא חתפ־לא
׃ןהכה־לא םנתנו

15

דחא ןהכה םתא השעו
הלע דחאהו תאטח
ןהכה וילע רפכו
׃ובוזמ הוהי ינפל

16

ונממ אצת־יכ שיאו
ץחרו ערז־תבכש
ורשב־לכ־תא םימב
׃ברעה־דע אמטו

17

רוע־לכו דגב־לכו
וילע היהי־רשא
סבכו ערז־תבכש
־דע אמטו םימב
׃ברעה

18

שיא בכשי רשא השאו
ערז־תבכש התא
ואמטו םימב וצחרו
׃ברעה־דע

19

הבז היהת־יכ השאו
הרשבב הבז היהי םד
היהת םימי תעבש
עגנה ־לכו התדנב
׃ברעה־דע אמטי הב

20

וילע בכשת רשא לכו
לכו אמטי התדנב
וילע בשת־רשא
׃אמטי

21

הבכשמב עגנה־לכו
ץחרו וידגב סבכי
אמטו םימב
׃ברעה־דע

22

ילכ־לכב עגנה־לכו
סבכי וילע בשת־רשא
םימב ץחרו וידגב
׃ברעה ־דע אמטו

23

אוה בכשמה־לע םאו
ילכה־לע וא
וילע־תבשי אוה־רשא
אמטי וב־ועגנב
׃ברעה־דע

24

שיא בכשי בכש םאו
התדנ יהתו התא
תעבש אמטו וילע
בכשמה־לכו םימי
וילע בכשי־רשא
׃אמטי

25

בוז בוזי־יכ השאו
אלב םיבר םימי המד
וא התדנ־תע
התדנ ־לע בוזת־יכ
התאמט בוז ימי־לכ
היהת התדנ ימיכ
׃אוה האמט

26

בכשת־רשא בכשמה־לכ
הבוז ימי־לכ וילע
התדנ בכשמכ
ילכה ־לכו הל־היהי
אמט וילע בשת רשא
׃התדנ תאמטכ היהי

27

אמטי םב עגונה־לכו
ץחרו וידגב סבכו
אמטו םימב
׃ברעה־דע

28

הבוזמ הרהט־םאו
תעבש הל הרפסו
׃רהטת רחאו םימי

29

ינימשה םויבו
םירת יתש הל־חקת
הנוי ינב ינש וא
־לא םתוא האיבהו
להא חתפ־לא ןהכה
׃דעומ

30

דחאה־תא ןהכה השעו
הלע דחאה־תאו תאטח
ןהכה הילע רפכו
בוזמ הוהי ינפל
׃התאמט

31

םתרזהו
לארשי־ינב־תא
ותמי אלו םתאמטמ
םאמטב םתאמטב
רשא ינכשמ־תא
׃םכותב

32

רשאו בזה תרות תאז
ערז־תבכש ונממ אצת
׃הב־האמטל

33

בזהו התדנב הודהו
רכזל ובוז־תא
רשא שיאלו הבקנלו
׃האמט־םע בכשי

Leviticus 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: