Hebrew Old Testament

Leviticus 15

Leviticus

Return to Index

Chapter 16

1

השמ־לא הוהי רבדיו
ינב ינש תומ ירחא
םתברקב ןרהא
׃ותמיו הוהי־ינפל

2

השמ־לא הוהי רמאיו
ךיחא ןרהא־לא רבד
תע־לכב אבי־לאו
תיבמ שדקה־לא
ינפ־לא תכרפל
ןראה־לע רשא תרפכה
ןנעב יכ תומי אלו
׃תרפכה ־לע הארא

3

ןרהא אבי תאזב
רפב שדקה־לא
ליאו תאטחל רקב־ןב
׃הלעל

4

שבלי שדק דב־תנתכ
ויהי דב־יסנכמו
דב טנבאבו ורשב־לע
דב תפנצמבו רגחי
םה שדק־ידגב ףנצי
ורשב־תא םימב ץחרו
׃םשבלו

5

ינב תדע תאמו
חקי לארשי
םיזע יריעש־ינש
דחא ליאו תאטחל
׃הלעל

6

רפ־תא ןרהא בירקהו
רפכו ול־רשא תאטחה
׃ותיב דעבו ודעב

7

ינש־תא חקלו
םתא דימעהו םריעשה
להא חתפ הוהי ינפל
׃דעומ

8

ינש־לע ןרהא ןתנו
לרוג תולרג םריעשה
לרוגו הוהיל דחא
׃לזאזעל דחא

9

ןרהא בירקהו
הלע רשא ריעשה־תא
הוהיל לרוגה וילע
׃תאטח והשעו

10

הלע רשא ריעשהו
לזאזעל לרוגה וילע
הוהי ינפל יח־דמעי
חלשל וילע רפכל
לזאזעל ותא
׃הרבדמה

11

רפ־תא ןרהא בירקהו
רפכו ול־רשא תאטחה
ותיב דעבו ודעב
תאטחה רפ ־תא טחשו
׃ול־רשא

12

התחמה־אלמ חקלו
חבזמה לעמ שא־ילחג
אלמו הוהי ינפלמ
םימס תרטק וינפח
תיבמ איבהו הקד
׃תכרפל

13

תרטקה־תא ןתנו
הוהי ינפל שאה־לע
תרטקה ןנע הסכו
רשא תרפכה־תא
אלו תודעה־לע
׃תומי

14

הזהו רפה םדמ חקלו
ינפ־לע ועבצאב
ינפלו המדק תרפכה
הזי תרפכה
םדה־ןמ םימעפ־עבש
׃ועבצאב

15

ריעש־תא טחשו
םעל רשא תאטחה
ומד־תא איבהו
תכרפל תיבמ־לא
רשאכ ומד־תא השעו
הזהו רפה םדל השע
תרפכה־לע ותא
׃תרפכה ינפלו

16

שדקה־לע רפכו
לארשי ינב תאמטמ
םהיעשפמו
ןכו םתאטח־לכל
דעומ להאל השעי
ךותב םתא ןכשה
׃םתאמט

17

היהי־אל םדא־לכו
ואבב דעומ להאב
ותאצ־דע שדקב רפכל
דעבו ודעב רפכו
להק־לכ דעבו ותיב
׃לארשי

18

רשא חבזמה־לא אציו
רפכו הוהי־ינפל
רפה םדמ חקלו וילע
ןתנו ריעשה םדמו
חבזמה תונרק־לע
׃ביבס

19

םדה־ןמ וילע הזהו
םימעפ עבש ועבצאב
תאמטמ ושדקו ורהטו
׃לארשי ינב

20

שדקה־תא רפכמ הלכו
דעומ להא־תאו
בירקהו חבזמה־תאו
׃יחה ריעשה־תא

21

יתש־תא ןרהא ךמסו
ריעשה שאר לע ודי
וילע הדותהו יחה
ינב תנוע־לכ־תא
לארשי
םהיעשפ־לכ־תאו
ןתנו םתאטח־לכל
ריעשה שאר־לע םתא
יתע שיא־דיב חלשו
׃הרבדמה

22

וילע ריעשה אשנו
םתנוע־לכ־תא
חלשו הרזג ץרא־לא
׃רבדמב ריעשה־תא

23

להא־לא ןרהא אבו
ידגב־תא טשפו דעומ
ואבב שבל רשא דבה
םחינהו שדקה־לא
׃םש

24

םימב ורשב־תא ץחרו
שבלו שודק םוקמב
אציו וידגב־תא
ותלע־תא השעו
רפכו םעה תלע־תאו
׃םעה דעבו ודעב

25

תאטחה בלח תאו
׃החבזמה ריטקי

26

ריעשה־תא חלשמהו
וידגב סבכי לזאזעל
םימב ורשב־תא ץחרו
אובי ןכ־ירחאו
׃הנחמה־לא

27

תאו תאטחה רפ תאו
רשא תאטחה ריעש
רפכל םמד־תא אבוה
איצוי שדקב
הנחמל ץוחמ־לא
םתרע־תא שאב ופרשו
םרשב־תאו
׃םשרפ־תאו

28

סבכי םתא ףרשהו
ץחרו וידגב
םימב ורשב־תא
־לא אובי ןכ־ירחאו
׃הנחמה

29

תקחל םכל התיהו
יעיבשה שדחב םלוע
ונעת שדחל רושעב
םכיתשפנ־תא
ושעת אל הכאלמ־לכו
רגה רגהו חרזאה
׃םככותב

30

רפכי הזה םויב־יכ
םכתא רהטל םכילע
ינפל םכיתאטח לכמ
׃ורהטת הוהי

31

םכל איה ןותבש תבש
םכיתשפנ־תא םתינעו
׃םלוע תקח

32

ןהכה רפכו
רשאו ותא חשמי־רשא
ןהכל ודי־תא אלמי
שבלו ויבא תחת
ידגב דבה ידגב־תא
׃שדקה

33

שדקה שדקמ־תא רפכו
דעומ להא־תאו
רפכי חבזמה־תאו
־לעו םינהכה לעו
׃רפכי להקה םע־לכ

34

םכל תאז־התיהו
רפכל םלוע תקחל
לארשי ינב־לע
תחא םתאטח־לכמ
רשאכ שעיו הנשב
׃השמ־תא הוהי הוצ

Leviticus 17

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: