Hebrew Old Testament

Leviticus 16

Leviticus

Return to Index

Chapter 17

1

השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל

2

ןרהא־לא רבד
לאו וינב־לאו
לארשי ינב־לכ
הז םהילא תרמאו
הוצ ־רשא רבדה
׃רמאל הוהי

3

תיבמ שיא שיא
טחשי רשא לארשי
זע־וא בשכ־וא רוש
טחשי רשא וא הנחמב
׃הנחמל ץוחמ

4

דעומ להא חתפ־לאו
בירקהל ואיבה אל
ינפל הוהיל ןברק
בשחי םד הוהי ןכשמ
ךפש םד אוהה שיאל
אוהה שיאה תרכנו
׃ומע ברקמ

5

ואיבי רשא ןעמל
לארשי ינב
םה רשא םהיחבז־תא
הדשה ינפ־לע םיחבז
הוהיל םאיבהו
דעומ להא חתפ־לא
וחבזו ןהכה־לא
הוהיל םימלש יחבז
׃םתוא

6

םדה־תא ןהכה קרזו
חתפ הוהי חבזמ־לע
ריטקהו דעומ להא
חחינ חירל בלחה
׃הוהיל

7

דוע וחבזי־אלו
םריעשל םהיחבז־תא
םינז םה רשא
םלוע תקח םהירחא
םהל תאז־היהת
׃םתרדל

8

שיא רמאת םהלאו
לארשי תיבמ שיא
רוגי־רשא רגה־ןמו
הלעי־רשא םכותב
׃חבז־וא הלע

9

דעומ להא חתפ־לאו
תושעל ונאיבי אל
תרכנו הוהיל ותא
׃וימעמ אוהה שיאה

10

תיבמ שיא שיאו
רגה רגה־ןמו לארשי
לכאי רשא םכותב
ינפ יתתנו םד־לכ
םדה־תא תלכאה שפנב
ברקמ התא יתרכהו
׃המע

11

םדב רשבה שפנ יכ
ויתתנ ינאו אוה
רפכל חבזמה־לע םכל
םדה־יכ םכיתשפנ־לע
׃רפכי שפנב אוה

12

ינבל יתרמא ןכ־לע
םכמ שפנ־לכ לארשי
רגהו םד לכאת־אל
םככותב רגה
׃םד לכאי־אל

13

ינבמ שיא שיאו
רגה רגה־ןמו לארשי
דוצי רשא םכותב
ףוע ־וא היח דיצ
ךפשו לכאי רשא
והסכו ומד־תא
׃רפעב

14

ומד רשב־לכ שפנ־יכ
רמאו אוה ושפנב
םד לארשי ינבל
ולכאת אל רשב־לכ
ומד רשב־לכ שפנ יכ
וילכא־לכ אוה
׃תרכי

15

לכאת רשא שפנ־לכו
חרזאב הפרטו הלבנ
וידגב סבכו רגבו
אמטו םימב ץחרו
׃רהטו ברעה־דע

16

ורשבו סבכי אל םאו
אשנו ץחרי אל
׃ונוע

Leviticus 18

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: