Hebrew Old Testament

Leviticus 21

Leviticus

Return to Index

Chapter 22

1

השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל

2

ןרהא־לא רבד
ורזניו וינב־לאו
לארשי־ינב ישדקמ
םש־תא וללחי אלו
םה רשא ישדק
ינא יל םישדקמ
׃הוהי

3

םכיתרדל םהלא רמא
ברקי־רשא שיא־לכ
םכערז־לכמ
רשא םישדקה־לא
לארשי־ינב ושידקי
וילע ותאמטו הוהיל
אוהה שפנה התרכנו
׃הוהי ינא ינפלמ

4

ןרהא ערזמ שיא שיא
בז וא עורצ אוהו
דע לכאי אל םישדקב
עגנהו רהטי רשא
וא שפנ־אמט־לכב
ונממ אצת־רשא שיא
׃ערז־תבכש

5

עגי רשא שיא־וא
רשא ץרש־לכב
םדאב וא ול־אמטי
לכל ול־אמטי רשא
׃ותאמט

6

וב־עגת רשא שפנ
אלו ברעה־דע האמטו
יכ םישדקה־ןמ לכאי
׃םימב ורשב ץחר־םא

7

רהטו שמשה אבו
לכאי רחאו
ומחל יכ םישדקה־ןמ
׃אוה

8

אל הפרטו הלבנ
ינא הב־האמטל לכאי
׃הוהי

9

יתרמשמ־תא ורמשו
אטח וילע ואשי־אלו
והללחי יכ וב ותמו
׃םשדקמ הוהי ינא

10

לכאי־אל רז־לכו
ןהכ בשות שדק
לכאי־אל ריכשו
׃שדק

11

שפנ הנקי־יכ ןהכו
אוה ופסכ ןינק
דיליו וב לכאי
ולכאי םה ותיב
׃ומחלב

12

היהת יכ ןהכ־תבו
אוה רז שיאל
אל םישדקה תמורתב
׃לכאת

13

היהת יכ ןהכ־תבו
ערזו השורגו הנמלא
הבשו הל ןיא
היבא תיב־לא
היבא םחלמ הירוענכ
רז־לכו לכאת
׃וב לכאי־אל

14

שדק לכאי־יכ שיאו
ותישמח ףסיו הגגשב
ןהכל ןתנו וילע
׃שדקה־תא

15

ישדק־תא וללחי אלו
תא לארשי ינב
׃הוהיל ומירי־רשא

16

ןוע םתוא ואישהו
םלכאב המשא
ינא יכ םהישדק־תא
׃םשדקמ הוהי

17

השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל

18

ןרהא־לא רבד
לאו וינב־לאו
לארשי ינב־לכ
שיא םהלא תרמאו
לארשי תיבמ שיא
לארשיב רגה־ןמו
ונברק בירקי רשא
־לכלו םהירדנ־לכל
ובירקי־רשא םתובדנ
׃הלעל הוהיל

19

רכז םימת םכנצרל
םיבשכב רקבב
׃םיזעבו

20

אל םומ וב־רשא לכ
אל־יכ ובירקת
׃םכל היהי ןוצרל

21

בירקי־יכ שיאו
הוהיל םימלש־חבז
הבדנל וא רדנ־אלפל
םימת ןאצב וא רקבב
םומ־לכ ןוצרל היהי
׃וב־היהי אל

22

רובש וא תרוע
תלבי־וא ץורח־וא
תפלי וא ברג וא
הלא ובירקת־אל
השאו הוהיל
םהמ ונתת־אל
׃הוהיל חבזמה־לע

23

עורש השו רושו
השעת הבדנ טולקו
אל רדנלו ותא
׃הצרי

24

קותנו תותכו ךועמו
ובירקת אל תורכו
אל םכצראבו הוהיל
׃ושעת

25

אל רכנ־ןב דימו
םחל־תא ובירקת
יכ הלא־לכמ םכיהלא
םב םומ םהב םתחשמ
׃םכל וצרי אל

26

השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל

27

זע־וא בשכ־וא רוש
תעבש היהו דלוי יכ
ומא תחת םימי
ינימשה םוימו
ןברקל הצרי האלהו
׃הוהיל השא

28

ותא הש־וא רושו
וטחשת אל ונב־תאו
׃דחא םויב

29

וחבזת־יכו
הוהיל הדות־חבז
׃וחבזת םכנצרל

30

לכאי אוהה םויב
ונממ וריתות־אל
׃הוהי ינא רקב־דע

31

יתוצמ םתרמשו
ינא םתא םתישעו
׃הוהי

32

םש־תא וללחת אלו
ךותב יתשדקנו ישדק
ינא לארשי ינב
׃םכשדקמ הוהי

33

ץראמ םכתא איצומה
םכל תויהל םירצמ
׃הוהי ינא םיהלאל

Leviticus 23

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: