Hebrew Old Testament

Leviticus 23

Leviticus

Return to Index

Chapter 24

1

השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל

2

לארשי ינב־תא וצ
ןמש ךילא וחקיו
רואמל תיתכ ךז תיז
׃דימת רנ תלעהל

3

תדעה תכרפל ץוחמ
ךרעי דעומ להאב
ברעמ ןרהא ותא
הוהי ינפל רקב־דע
םלוע תקח דימת
׃םכיתרדל

4

הרהטה הרנמה לע
תורנה־תא ךרעי
׃דימת הוהי ינפל

5

תיפאו תלס תחקלו
הרשע םיתש התא
םינרשע ינש תולח
׃תחאה הלחה היהי

6

םיתש םתוא תמשו
תכרעמה שש תוכרעמ
רהטה ןחלשה לע
׃הוהי ינפל

7

תכרעמה־לע תתנו
התיהו הכז הנבל
השא הרכזאל םחלל
׃הוהיל

8

םויב תבשה םויב
ינפל ונכרעי תבשה
תאמ דימת הוהי
תירב לארשי־ינב
׃םלוע

9

ןרהאל התיהו
והלכאו וינבלו
שדק יכ שדק םוקמב
ישאמ ול אוה םישדק
׃םלוע־קח הוהי

10

השא־ןב אציו
אוהו תילארשי
ךותב ירצמ שיא־ןב
וצניו לארשי ינב
תילארשיה ןב הנחמב
׃ילארשיה שיאו

11

השאה־ןב בקיו
םשה־תא תילארשיה
ותא ואיביו ללקיו
ומא םשו השמ־לא
ירבד־תב תימלש
׃ןד־הטמל

12

רמשמב והחיניו
יפ־לע םהל שרפל
׃הוהי

13

השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל

14

ללקמה־תא אצוה
הנחמל ץוחמ־לא
םיעמשה־לכ וכמסו
ושאר־לע םהידי־תא
ותא ומגרו
׃הדעה־לכ

15

לארשי ינב־לאו
שיא שיא רמאל רבדת
ויהלא ללקי־יכ
׃ואטח אשנו

16

תומ הוהי־םש בקנו
םוגר תמוי
הדעה־לכ וב־ומגרי
־ובקנב חרזאכ רגכ
׃תמוי םש

17

הכי יכ שיאו
תומ םדא שפנ־לכ
׃תמוי

18

המהב־שפנ הכמו
תחת שפנ הנמלשי
׃שפנ

19

םומ ןתי־יכ שיאו
השע רשאכ ותימעב
׃ול השעי ןכ

20

ןיע רבש תחת רבש
ןש תחת ןש ןיע תחת
םדאב םומ ןתי רשאכ
׃וב ןתני ןכ

21

הנמלשי המהב הכמו
׃תמוי םדא הכמו

22

םכל היהי דחא טפשמ
יכ היהי חרזאכ רגכ
׃םכיהלא הוהי ינא

23

ינב־לא השמ רבדיו
ואיצויו לארשי
ץוחמ־לא ללקמה־תא
ותא ומגריו הנחמל
לארשי־ינבו ןבא
הוהי הוצ רשאכ ושע
׃השמ־תא

Leviticus 25

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: