Hebrew Old Testament

Leviticus 25

Leviticus

Return to Index

Chapter 26

1

םלילא םכל ושעת־אל
הבצמו לספו
ןבאו םכל ומיקת־אל
ונתת אל תיכשמ
תוחתשהל םכצראב
הוהי ינא יכ הילע
׃םכיהלא

2

ורמשת יתתבש־תא
ינא וארית ישדקמו
׃הוהי

3

וכלת יתקחב־םא
ורמשת יתוצמ־תאו
׃םתא םתישעו

4

םתעב םכימשג יתתנו
הלובי ץראה הנתנו
ןתי הדשה ץעו
׃וירפ

5

שיד םכל גישהו
ריצבו ריצב־תא
ערז־תא גישי
עבשל םכמחל םתלכאו
חטבל םתבשיו
׃םכצראב

6

ץראב םולש יתתנו
דירחמ ןיאו םתבכשו
הער היח יתבשהו
ברחו ץראה־ןמ
׃םכצראב רבעת־אל

7

םכיביא־תא םתפדרו
םכינפל ולפנו
׃ברחל

8

השמח םכמ ופדרו
הבבר םכמ האמו האמ
ולפנו ופדרי
םכינפל םכיביא
׃ברחל

9

םכילא יתינפו
םכתא יתירפהו
םכתא יתיברהו
יתירב־תא יתמיקהו
׃םכתא

10

ןשונ ןשי םתלכאו
שדח ינפמ ןשיו
׃ואיצות

11

ינכשמ יתתנו
לעגת־אלו םככותב
׃םכתא ישפנ

12

םככותב יתכלהתהו
םיהלאל םכל יתייהו
׃םעל יל־ויהת םתאו

13

םכיהלא הוהי ינא
םכתא יתאצוה רשא
תיהמ םירצמ ץראמ
רבשאו םידבע םהל
ךלואו םכלע תטמ
׃תויממוק םכתא

14

יל ועמשת אל־םאו
תא ושעת אלו
׃הלאה תוצמה־לכ

15

וסאמת יתקחב־םאו
לעגת יטפשמ־תא םאו
תושע יתלבל םכשפנ
יתוצמ ־לכ־תא
׃יתירב־תא םכרפהל

16

תאז־השעא ינא־ףא
םכילע יתדקפהו םכל
תפחשה־תא הלהב
תולכמ תחדקה־תאו
שפנ תבידמו םיניע
םכערז קירל םתערזו
׃םכיביא והלכאו

17

םכב ינפ יתתנו
ינפל םתפגנו
םכב ודרו םכיביא
םתסנו םכיאנש
׃םכתא ףדר ־ןיאו

18

אל הלא־דע־םאו
יתפסיו יל ועמשת
עבש םכתא הרסיל
׃םכיתאטח־לע

19

ןואג־תא יתרבשו
יתתנו םכזע
לזרבכ םכימש־תא
׃השחנכ םכצרא־תאו

20

םכחכ קירל םתו
םכצרא ןתת־אלו
ץראה ץעו הלובי־תא
׃וירפ ןתי אל

21

ירק ימע וכלת־םאו
יל עמשל ובאת אלו
הכמ םכילע יתפסיו
׃םכיתאטחכ עבש

22

םכב יתחלשהו
הלכשו הדשה תיח־תא
התירכהו םכתא
הטיעמהו םכתמהב־תא
ומשנו םכתא
׃םכיכרד

23

ורסות אל הלאב־םאו
ימע םתכלהו יל
׃ירק

24

ינא־ףא יתכלהו
יתיכהו ירקב םכמע
עבש ינא־םג םכתא
׃םכיתאטח־לע

25

ברח םכילע יתאבהו
תירב־םקנ תמקנ
םכירע־לא םתפסאנו
םככותב רבד יתחלשו
׃ביוא־דיב םתתנו

26

םחל־הטמ םכל ירבשב
םישנ רשע ופאו
דחא רונתב םכמחל
םכמחל ובישהו
אלו םתלכאו לקשמב
׃ועבשת

27

ועמשת אל תאזב־םאו
ימע םתכלהו יל
׃ירקב

28

םכמע יתכלהו
יתרסיו ירק־תמחב
עבש ינא־ףא םכתא
׃םכיתאטח־לע

29

םכינב רשב םתלכאו
םכיתנב רשבו
׃ולכאת

30

םכיתמב־תא יתדמשהו
םכינמח־תא יתרכהו
םכירגפ־תא יתתנו
םכילולג ירגפ־לע
׃םכתא ישפנ הלעגו

31

םכירע־תא יתתנו
יתומשהו הברח
אלו םכישדקמ־תא
׃םכחחינ חירב חירא

32

ינא יתמשהו
וממשו ץראה־תא
םכיביא הילע
׃הב םיבשיה

33

םיוגב הרזא םכתאו
םכירחא יתקירהו
םכצרא התיהו ברח
ויהי םכירעו הממש
׃הברח

34

ץראה הצרת זא
ימי לכ היתתבש־תא
ץראב םתאו המשה
תבשת זא םכיביא
תצרהו ץראה
׃היתתבש־תא

35

תבשת המשה ימי־לכ
התבש־אל רשא תא
םכתבשב םכיתתבשב
׃הילע

36

םכב םיראשנהו
םבבלב ךרמ יתאבהו
ףדרו םהיביא תצראב
ףדנ הלע לוק םתא
ברח־תסנמ וסנו
׃ףדר ןיאו ולפנו

37

ויחאב־שיא ולשכו
ףדרו ברח־ינפמכ
םכל היהת־אלו ןיא
ינפל המוקת
׃םכיביא

38

םיוגב םתדבאו
ץרא םכתא הלכאו
׃םכיביא

39

וקמי םכב םיראשנהו
תצראב םנועב
תנועב ףאו םכיביא
׃וקמי םתא םתבא

40

םנוע־תא ודותהו
םתבא ןוע־תאו
יב־ולעמ רשא םלעמב
ימע וכלה־רשא ףאו
׃ירקב

41

םמע ךלא ינא־ףא
םתא יתאבהו ירקב
זא־וא םהיביא ץראב
לרעה םבבל ענכי
׃םנוע־תא וצרי זאו

42

יתירב־תא יתרכזו
ףאו בוקעי
ףאו קחצי יתירב־תא
םהרבא יתירב־תא
׃רכזא ץראהו רכזא

43

םהמ בזעת ץראהו
היתתבש־תא ץרתו
םהו םהמ המשהב
ןעי םנוע־תא וצרי
וסאמ יטפשמב ןעיבו
הלעג יתקח־תאו
׃םשפנ

44

םתויהב תאז־םג־ףאו
םהיביא ץראב
םיתסאמ־אל
םתלכל םיתלעג־אלו
יכ םתא יתירב רפהל
׃םהיהלא הוהי ינא

45

תירב םהל יתרכזו
רשא םינשאר
ץראמ םתא־יתאצוה
םיוגה יניעל םירצמ
םיהלאל םהל תויהל
׃הוהי ינא

46

םיקחה הלא
תרותהו םיטפשמהו
וניב הוהי ןתנ רשא
לארשי ינב ןיבו
׃השמ־דיב יניס רהב

Leviticus 27

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: