Hebrew Old Testament

Numbers 4

Numbers

Return to Index

Chapter 5

1

השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל

2

לארשי ינב־תא וצ
הנחמה־ןמ וחלשיו
בז־לכו עורצ־לכ
׃שפנל אמט לכו

3

הבקנ־דע רכזמ
ץוחמ־לא וחלשת
אלו םוחלשת הנחמל
םהינחמ־תא ואמטי
ןכש ינא רשא
׃םכותב

4

ינב ןכ־ושעיו
םתוא וחלשיו לארשי
הנחמל ץוחמ־לא
־לא הוהי רבד רשאכ
ינב ושע ןכ השמ
׃לארשי

5

השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל

6

לארשי ינב־לא רבד
יכ השא־וא שיא
תאטח־לכמ ושעי
לעמ לעמל םדאה
שפנה המשאו הוהיב
׃אוהה

7

םתאטח־תא ודותהו
בישהו ושע רשא
ושארב ומשא־תא
וילע ףסי ותשימחו
׃ול םשא רשאל ןתנו

8

לאג שיאל ןיא־םאו
וילא םשאה בישהל
הוהיל בשומה םשאה
ליא דבלמ ןהכל
רשא םירפכה
׃וילע וב־רפכי

9

המורת־לכו
ישדק־לכל
לארשי־ינב
ןהכל ובירקי־רשא
׃היהי ול

10

ול וישדק־תא שיאו
ןתי־רשא שיא ויהי
׃היהי ול ןהכל

11

השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל

12

לארשי ינב־לא רבד
שיא םהלא תרמאו
ותשא הטשת־יכ שיא
׃לעמ וב הלעמו

13

התא שיא בכשו
םלענו ערז־תבכש
הרתסנו השיא יניעמ
דעו האמטנ איהו
אל אוהו הב ןיא
׃השפתנ

14

וילע רבעו
אנקו האנק־חור
אוהו ותשא־תא
וילע רבע־וא האמטנ
אנקו האנק ־חור
אל איהו ותשא־תא
׃האמטנ

15

שיאה איבהו
ןהכה־לא ותשא־תא
הנברק־תא איבהו
הפיאה תרישע הילע
קצי־אל םירעש חמק
ןתי־אלו ןמש וילע
תחנמ־יכ הנבל וילע
תחנמ אוה תאנק
׃ןוע תרכזמ ןורכז

16

ןהכה התא בירקהו
׃הוהי ינפל הדמעהו

17

םימ ןהכה חקלו
שרח־ילכב םישדק
היהי רשא רפעה־ןמו
חקי ןכשמה עקרקב
ןתנו ןהכה
׃םימה־לא

18

ןהכה דימעהו
הוהי ינפל השאה־תא
השאה שאר־תא ערפו
תא היפכ־לע ןתנו
תחנמ ןורכזה תחנמ
דיבו אוה תאנק
ימ ויהי ןהכה
׃םירראמה םירמה

19

ןהכה התא עיבשהו
השאה־לא רמאו
ךתא שיא בכש אל־םא
האמט תיטש אל־םאו
יממ יקנה ךשיא תחת
םירראמה םירמה
׃הלאה

20

תחת תיטש יכ תאו
תאמטנ יכו ךשיא
ךב שיא ןתיו
ידעלבמ ותבכש־תא
׃ךשיא

21

ןהכה עיבשהו
תעבשב השאה־תא
ןהכה רמאו הלאה
הוהי ןתי השאל
העבשלו הלאל ךתוא
הוהי תתב ךמע ךותב
תלפנ ךכרי־תא
׃הבצ ךנטב־תאו

22

םירראמה םימה ואבו
תובצל ךיעמב הלאה
ךרי לפנלו ןטב
ןמא השאה הרמאו
׃ןמא

23

הלאה תלאה־תא בתכו
החמו רפסב ןהכה
׃םירמה ימ־לא

24

השאה־תא הקשהו
םירמה ימ־תא
הב ואבו םירראמה
םירראמה םימה
׃םירמל

25

דימ ןהכה חקלו
תחנמ תא השאה
ףינהו תאנקה
ינפל החנמה־תא
התא בירקהו הוהי
׃חבזמה־לא

26

ןהכה ץמקו
החנמה־ןמ
ריטקהו התרכזא־תא
הקשי רחאו החבזמה
׃םימה־תא השאה־תא

27

םימה־תא הקשהו
האמטנ־םא התיהו
השיאב לעמ לעמתו
םימה הב ואבו
םירמל םירראמה
הלפנו הנטב התבצו
השאה התיהו הכרי
׃המע ברקב הלאל

28

השאה האמטנ אל־םאו
התקנו אוה הרהטו
׃ערז הערזנו

29

תאנקה תרות תאז
תחת השא הטשת רשא
׃האמטנו השיא

30

רבעת רשא שיא וא
האנק חור וילע
ותשא־תא אנקו
השאה־תא דימעהו
הל השעו הוהי ינפל
הרותה־לכ תא ןהכה
׃תאזה

31

ןועמ שיאה הקנו
אשת אוהה השאהו
׃הנוע־תא

Numbers 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: