Hebrew Old Testament

Numbers 10

Numbers

Return to Index

Chapter 11

1

םיננאתמכ םעה יהיו
הוהי ינזאב ער
רחיו הוהי עמשיו
שא םב־רעבתו ופא
הצקב לכאתו הוהי
׃הנחמה

2

השמ־לא םעה קעציו
השמ ללפתיו
עקשתו הוהי־לא
׃שאה

3

םוקמה־םש ארקיו
הרעבת אוהה
שא םב הרעב־יכ
׃הוהי

4

וברקב רשא ףספסאהו
ובשיו הואת וואתה
ינב םג וכביו
ימ ורמאיו לארשי
׃רשב ונלכאי

5

הגדה־תא ונרכז
םירצמב לכאנ־רשא
תאו םיאשקה תא םנח
־תאו םיחטבאה
םילצבה־תאו ריצחה
׃םימושה־תאו

6

השבי ונשפנ התעו
יתלב לכ ןיא
׃וניניע ןמה־לא

7

אוה דג־ערזכ ןמהו
׃חלדבה ןיעכ וניעו

8

וטקלו םעה וטש
וא םיחרב ונחטו
ולשבו הכדמב וכד
ותא ושעו רורפב
ומעט היהו תוגע
׃ןמשה דשל םעטכ

9

לטה תדרבו
דרי הליל הנחמה־לע
׃וילע ןמה

10

םעה־תא השמ עמשיו
שיא ויתחפשמל הכב
ףא־רחיו ולהא חתפל
יניעבו דאמ הוהי
׃ער השמ

11

הוהי־לא השמ רמאיו
ךדבעל תערה המל
ןח יתצמ־אל המלו
םושל ךיניעב
הזה םעה־לכ אשמ־תא
׃ילע

12

תא יתירה יכנאה
הזה םעה־לכ
והיתדלי יכנא־םא
והאש ילא רמאת־יכ
אשי רשאכ ךקיחב
לע קניה־תא ןמאה
תעבשנ רשא המדאה
׃ויתבאל

13

תתל רשב יל ןיאמ
הזה םעה־לכל
רמאל ילע וכבי־יכ
רשב ונל־הנת
׃הלכאנו

14

ידבל יכנא לכוא־אל
םעה־לכ־תא תאשל
׃ינממ דבכ יכ הזה

15

יל השע־תא הככ־םאו
גרה אנ ינגרה
ןח יתאצמ־םא
הארא־לאו ךיניעב
׃יתערב

16

השמ־לא הוהי רמאיו
שיא םיעבש יל־הפסא
רשא לארשי ינקזמ
ינקז םה ־יכ תעדי
תחקלו וירטשו םעה
דעומ להא־לא םתא
׃ךמע םש ובציתהו

17

ךמע יתרבדו יתדריו
חורה־ןמ יתלצאו םש
יתמשו ךילע רשא
ךתא ואשנו םהילע
אשת־אלו םעה אשמב
׃ךדבל התא

18

רמאת םעה־לאו
רחמל ושדקתה
יכ רשב םתלכאו
הוהי ינזאב םתיכב
ונלכאי ימ רמאל
ונל בוט־יכ רשב
הוהי ןתנו םירצמב
׃םתלכאו רשב םכל

19

ןולכאת דחא םוי אל
אלו םימוי אלו
אלו םימי השמח
אלו םימי הרשע
׃םוי םירשע

20

דע םימי שדח דע
םכפאמ אצי־רשא
ןעי ארזל םכל היהו
הוהי ־תא םתסאמ־יכ
וכבתו םכברקב רשא
הז המל רמאל וינפל
׃םירצממ ונאצי

21

תואמ־שש השמ רמאיו
רשא םעה ילגר ףלא
התאו וברקב יכנא
םהל ןתא רשב תרמא
׃םימי שדח ולכאו

22

טחשי רקבו ןאצה
םא םהל אצמו םהל
םיה יגד־לכ־תא
אצמו םהל ףסאי
׃םהל

23

השמ־לא הוהי רמאיו
התע רצקת הוהי דיה
ירבד ךרקיה הארת
׃אל־םא

24

רבדיו השמ אציו
ירבד תא םעה־לא
םיעבש ףסאיו הוהי
םעה ינקזמ שיא
תביבס םתא דמעיו
׃להאה

25

ןנעב הוהי דריו
לצאיו וילא רבדיו
וילע רשא חורה־ןמ
םיעבש ־לע ןתיו
יהיו םינקזה שיא
חורה םהילע חונכ
׃ופסי אלו ואבנתיו

26

םישנא־ינש וראשיו
דחאה םש הנחמב
ינשה םשו דדלא
םהלע חנתו דדימ
םיבתכב המהו חורה
הלהאה ואצי אלו
׃הנחמב ואבנתיו

27

דגיו רענה ץריו
דדלא רמאיו השמל
םיאבנתמ דדימו
׃הנחמב

28

ןונ־ןב עשוהי ןעיו
וירחבמ השמ תרשמ
השמ ינדא רמאיו
׃םאלכ

29

השמ ול רמאיו
ימו יל התא אנקמה
הוהי םע־לכ ןתי
ןתי־יכ םיאיבנ
וחור־תא הוהי
׃םהילע

30

השמ ףסאיו
אוה הנחמה־לא
׃לארשי ינקזו

31

הוהי תאמ עסנ חורו
םיה־ןמ םיולש זגיו
הנחמה־לע שטיו
ךרדכו הכ םוי ךרדכ
תוביבס הכ םוי
םיתמאכו הנחמה
׃ץראה ינפ־לע

32

םויה־לכ םעה םקיו
הלילה־לכו אוהה
תרחמה םוי לכו
ולשה־תא ופסאיו
הרשע ףסא טיעממה
םהל וחטשיו םירמח
תוביבס חוטש
׃הנחמה

33

ןיב ונדוע רשבה
תרכי םרט םהינש
םעב הרח הוהי ףאו
הכמ םעב הוהי ךיו
׃דאמ הבר

34

םוקמה־םש־תא ארקיו
הואתה תורבק אוהה
םעה־תא ורבק םש־יכ
׃םיואתמה

35

ועסנ הואתה תורבקמ
ויהיו תורצח םעה
׃תורצחב

Numbers 12

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: