Hebrew Old Testament

Numbers 13

Numbers

Return to Index

Chapter 14

1

הדעה־לכ אשתו
םלוק־תא ונתיו
הלילב םעה וכביו
׃אוהה

2

השמ־לע ונליו
ינב לכ ןרהא־לעו
םהלא ורמאיו לארשי
ונתמ ־ול הדעה־לכ
וא םירצמ ץראב
הזה רבדמב
׃ונתמ־ול

3

איבמ הוהי המלו
תאזה ץראה־לא ונתא
ונישנ ברחב לפנל
זבל ויהי ונפטו
בוש ונל בוט אולה
׃המירצמ

4

שיא ורמאיו
שאר הנתנ ויחא־לא
׃המירצמ הבושנו

5

ןרהאו השמ לפיו
ינפל םהינפ־לע
ינב תדע להק־לכ
׃לארשי

6

ןונ־ןב עשוהיו
הנפי־ןב בלכו
ץראה־תא םירתה־ןמ
׃םהידגב וערק

7

תדע־לכ־לא ורמאיו
רמאל לארשי־ינב
הב ונרבע רשא ץראה
הבוט התא רותל
׃דאמ דאמ ץראה

8

הוהי ונב ץפח־םא
ונתא איבהו
תאזה ץראה־לא
ץרא ונל הנתנו
בלח תבז אוה־רשא
׃שבדו

9

ודרמת־לא הוהיב ךא
וארית־לא םתאו
יכ ץראה םע־תא
םלצ רס םה ונמחל
ונתא הוהיו םהילעמ
׃םארית־לא

10

הדעה־לכ ורמאיו
םינבאב םתא םוגרל
הארנ הוהי דובכו
־לא דעומ להאב
׃לארשי ינב־לכ

11

השמ־לא הוהי רמאיו
םעה ינצאני הנא־דע
הנא־דעו הזה
לכב יב ונימאי־אל
יתישע רשא תותאה
׃וברקב

12

ונשרואו רבדב ונכא
ךתא השעאו
םוצעו לודג־יוגל
׃ונממ

13

הוהי־לא השמ רמאיו
םירצמ ועמשו
ךחכב תילעה־יכ
׃וברקמ הזה םעה־תא

14

בשוי־לא ורמאו
ועמש תאזה ץראה
ברקב הוהי התא־יכ
ןיע ־רשא הזה םעה
התא הארנ ןיעב
דמע ךננעו הוהי
ןנע דמעבו םהלע
םהינפל ךלה התא
שא דומעבו םמוי
׃הליל

15

הזה םעה־תא התמהו
ורמאו דחא שיאכ
ועמש־רשא םיוגה
׃רמאל ךעמש־תא

16

הוהי תלכי יתלבמ
הזה םעה־תא איבהל
עבשנ־רשא ץראה־לא
׃רבדמב םטחשיו םהל

17

חכ אנ־לדגי התעו
תרבד רשאכ ינדא
׃רמאל

18

םיפא ךרא הוהי
ןוע אשנ דסח־ברו
הקני אל הקנו עשפו
תובא ןוע דקפ
םישלש־לע םינב־לע
׃םיעבר־לעו

19

םעה ןועל אנ־חלס
ךדסח לדגכ הזה
םעל התאשנ רשאכו
־דעו םירצממ הזה
׃הנה

20

יתחלס הוהי רמאיו
׃ךרבדכ

21

ינא־יח םלואו
הוהי־דובכ אלמיו
׃ץראה־לכ־תא

22

םישנאה־לכ יכ
ידבכ־תא םיארה
יתתא־תאו
םירצמב יתישע־רשא
יתא וסניו רבדמבו
אלו םימעפ רשע הז
׃ילוקב ועמש

23

ץראה־תא וארי־םא
םתבאל יתעבשנ רשא
אל יצאנמ־לכו
׃הוארי

24

בקע בלכ ידבעו
ומע תרחא חור התיה
ירחא אלמיו
ץראה־לא ויתאיבהו
וערזו המש אב־רשא
׃הנשרוי

25

ינענכהו יקלמעהו
ונפ רחמ קמעב בשוי
רבדמה םכל ועסו
׃ףוס־םי ךרד

26

השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל ןרהא־לאו

27

הערה הדעל יתמ־דע
המה רשא תאזה
ילע םינילמ
ינב תונלת־תא
המה רשא לארשי
׃יתעמש ילע םינילמ

28

ינא־יח םהלא רמא
אל־םא הוהי־םאנ
ינזאב םתרבד רשאכ
׃םכל השעא ןכ

29

ולפי הזה רבדמב
םכידקפ־לכו םכירגפ
ןבמ םכרפסמ־לכל
הלעמו הנש םירשע
׃ילע םתנילה רשא

30

ואבת םתא־םא
יתאשנ רשא ץראה־לא
םכתא ןכשל ידי־תא
בלכ־םא יכ הב
עשוהיו הנפי־ןב
׃ןונ־ןב

31

םתרמא רשא םכפטו
יתאיבהו היהי זבל
ץראה־תא ועדיו םתא
׃הב םתסאמ רשא

32

ולפי םתא םכירגפו
׃הזה רבדמב

33

םיער ויהי םכינבו
הנש םיעברא רבדמב
םכיתונז־תא ואשנו
םכירגפ םת־דע
׃רבדמב

34

םימיה רפסמב
ץראה־תא םתרת־רשא
םוי םוי םיעברא
הנשל םוי הנשל
םכיתנוע־תא ואשת
םתעדיו הנש םיעברא
׃יתאונת־תא

35

יתרבד הוהי ינא
השעא תאז אל־םא
הערה הדעה־לכל
ילע םידעונה תאזה
ומתי הזה רבדמב
׃ותמי םשו

36

חלש־רשא םישנאהו
ץראה־תא רותל השמ
וילע ונוליו ובשיו
הדעה ־לכ־תא
הבד איצוהל
׃ץראה־לע

37

םישנאה ותמיו
ץראה־תבד יאצומ
ינפל הפגמב הער
׃הוהי

38

ןונ־ןב עשוהיו
ויח הנפי־ןב בלכו
םהה םישנאה־ןמ
־תא רותל םיכלהה
׃ץראה

39

השמ רבדיו
הלאה םירבדה־תא
לארשי ינב־לכ־לא
׃דאמ םעה ולבאתיו

40

ולעיו רקבב ומכשיו
רמאל רהה־שאר־לא
ונילעו וננה
רמא ־רשא םוקמה־לא
׃ונאטח יכ הוהי

41

הז המל השמ רמאיו
יפ־תא םירבע םתא
אל אוהו הוהי
׃חלצת

42

ןיא יכ ולעת־לא
אלו םכברקב הוהי
ינפל ופגנת
׃םכיביא

43

ינענכהו יקלמעה יכ
םתלפנו םכינפל םש
ןכ־לע־יכ ברחב
הוהי ירחאמ םתבש
הוהי היהי־אלו
׃םכמע

44

תולעל ולפעיו
ןוראו רהה שאר־לא
השמו הוהי־תירב
ברקמ ושמ־אל
׃הנחמה

45

יקלמעה דריו
רהב בשיה ינענכהו
םותכיו םוכיו אוהה
׃המרחה־דע

Numbers 15

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: