Hebrew Old Testament

Numbers 14

Numbers

Return to Index

Chapter 15

1

השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל

2

לארשי ינב־לא רבד
יכ םהלא תרמאו
ץרא־לא ואבת
ינא רשא םכיתבשומ
׃םכל ןתנ

3

הוהיל השא םתישעו
חבז־וא הלע
הבדנב וא רדנ־אלפל
תושעל םכידעמב וא
הוהיל חחינ חיר
וא רקבה־ןמ
׃ןאצה־ןמ

4

בירקמה בירקהו
החנמ הוהיל ונברק
לולב ןורשע תלס
׃ןמש ןיהה תיעברב

5

תיעיבר ךסנל ןייו
הלעה־לע השעת ןיהה
שבכל חבזל וא
׃דחאה

6

החנמ השעת ליאל וא
םינרשע ינש תלס
תישלש ןמשב הלולב
׃ןיהה

7

תישלש ךסנל ןייו
בירקת ןיהה
׃הוהיל חחינ־חיר

8

רקב־ןב השעת־יכו
חבז־וא הלע
םימלש־וא רדנ־אלפל
׃הוהיל

9

רקבה־ןב־לע בירקהו
השלש תלס החנמ
ןמשב לולב םינרשע
׃ןיהה יצח

10

ךסנל בירקת ןייו
השא ןיהה יצח
׃הוהיל חחינ־חיר

11

רושל השעי הככ
דחאה ליאל וא דחאה
וא םישבכב השל־וא
׃םיזעב

12

ושעת רשא רפסמכ
דחאל ושעת הככ
׃םרפסמכ

13

הככ־השעי חרזאה־לכ
השא בירקהל הלא־תא
׃הוהיל חחינ־חיר

14

רג םכתא רוגי־יכו
םככותב־רשא וא
השא השעו םכיתרדל
הוהיל חחינ־חיר
ןכ ושעת רשאכ
׃השעי

15

םכל תחא הקח להקה
םלוע תקח רגה רגלו
רגכ םככ םכיתרדל
׃הוהי ינפל היהי

16

טפשמו תחא הרות
רגלו םכל היהי דחא
׃םכתא רגה

17

השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל

18

לארשי ינב־לא רבד
םכאבב םהלא תרמאו
ינא רשא ץראה־לא
׃המש םכתא איבמ

19

םחלמ םכלכאב היהו
המורת ומירת ץראה
׃הוהיל

20

הלח םכתסרע תישאר
המורת ומירת
ןכ ןרג תמורתכ
׃התא ומירת

21

םכיתסרע תישארמ
המורת הוהיל ונתת
׃םכיתרדל

22

ושעת אלו וגשת יכו
הלאה תוצמה־לכ תא
הוהי רבד־רשא
׃השמ־לא

23

הוצ רשא־לכ תא
םכילא הוהי
םויה־ןמ השמ־דיב
הוהי הוצ רשא
׃םכיתרדל האלהו

24

יניעמ םא היהו
הגגשל התשענ הדעה
רפ הדעה־לכ ושעו
הלעל דחא רקב־ןב
הוהיל חחינ חירל
וכסנו ותחנמו
םיזע־ריעשו טפשמכ
׃תטחל דחא

25

ןהכה רפכו
ינב תדע־לכ־לע
םהל חלסנו לארשי
םהו אוה הגגש־יכ
םנברק־תא ואיבה
םתאטחו הוהיל השא
הוהי ינפל
׃םתגגש־לע

26

ינב תדע־לכל חלסנו
רגה רגלו לארשי
םעה־לכל יכ םכותב
׃הגגשב

27

אטחת תחא שפנ־םאו
זע הבירקהו הגגשב
׃תאטחל התנש־תב

28

שפנה־לע ןהכה רפכו
הגגשב האטחב תגגשה
רפכל הוהי ינפל
׃ול חלסנו וילע

29

לארשי ינבב חרזאה
םכותב רגה רגלו
םכל היהי תחא הרות
׃הגגשב השעל

30

השעת־רשא שפנהו
חרזאה־ןמ המר דיב
הוהי־תא רגה־ןמו
התרכנו ףדגמ אוה
ברקמ אוהה שפנה
׃המע

31

הזב הוהי־רבד יכ
רפה ותוצמ־תאו
שפנה תרכת תרכה
׃הב הנוע אוהה

32

לארשי־ינב ויהיו
שיא ואצמיו רבדמב
םויב םיצע ששקמ
׃תבשה

33

ותא ובירקיו
ששקמ ותא םיאצמה
השמ־לא םיצע
־לכ לאו ןרהא־לאו
׃הדעה

34

רמשמב ותא וחיניו
השעי־המ שרפ אל יכ
׃ול

35

השמ־לא הוהי רמאיו
שיאה תמוי תומ
םינבאב ותא םוגר
ץוחמ הדעה־לכ
׃הנחמל

36

ותא ואיציו
ץוחמ־לא הדעה־לכ
ותא ומגריו הנחמל
רשאכ תמיו םינבאב
׃השמ־תא הוהי הוצ

37

השמ־לא הוהי רמאיו
׃רמאל

38

לארשי ינב־לא רבד
ושעו םהלא תרמאו
יפנכ־לע תציצ םהל
םתרדל םהידגב
תציצ־לע ונתנו
׃תלכת ליתפ ףנכה

39

תציצל םכל היהו
םתרכזו ותא םתיארו
הוהי תוצמ־לכ־תא
םתא םתישעו
ירחא ורותת־אלו
ירחאו םכבבל
םתא־רשא םכיניע
׃םהירחא םינז

40

םתישעו ורכזת ןעמל
יתוצמ־לכ־תא
םישדק םתייהו
׃םכיהלאל

41

םכיהלא הוהי ינא
םכתא יתאצוה רשא
תויהל םירצמ ץראמ
ינא םיהלאל םכל
׃םכיהלא הוהי

Numbers 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: