Hebrew Old Testament

Numbers 16

Numbers

Return to Index

Chapter 17

1

השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל

2

רזעלא־לא רמא
םריו ןהכה ןרהא־ןב
ןיבמ תתחמה־תא
שאה־תאו הפרשה
׃ושדק יכ האלה־הרז

3

םיאטחה תותחמ תא
ושעו םתשפנב הלאה
םיחפ יעקר םתא
־יכ חבזמל יופצ
הוהי־ינפל םבירקה
תואל ויהיו ושדקיו
׃לארשי ינבל

4

ןהכה רזעלא חקיו
תשחנה תותחמ תא
םיפרשה ובירקה רשא
יופצ םועקריו
׃חבזמל

5

לארשי ינבל ןורכז
ברקי־אל רשא ןעמל
אל רשא רז שיא
אוה ןרהא ערזמ
ינפל תרטק ריטקהל
היהי־אלו הוהי
רשאכ ותדעכו חרקכ
השמ ־דיב הוהי רבד
׃ול

6

תדע־לכ ונליו
תרחממ לארשי־ינב
ןרהא־לעו השמ־לע
־תא םתמה םתא רמאל
׃הוהי םע

7

הדעה להקהב יהיו
ןרהא־לעו השמ־לע
דעומ להא־לא ונפיו
ןנעה והסכ הנהו
׃הוהי דובכ אריו

8

ןרהאו השמ אביו
׃דעומ להא ינפ־לא

9

השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל

10

הדעה ךותמ ומרה
םתא הלכאו תאזה
ולפיו עגרכ
׃םהינפ־לע

11

ןרהא־לא השמ רמאיו
התחמה־תא חק
לעמ שא הילע־ןתו
תרטק םישו חבזמה
הרהמ ךלוהו
רפכו הדעה־לא
ףצקה אצי־יכ םהילע
לחה הוהי ינפלמ
׃ףגנה

12

רשאכ ןרהא חקיו
ץריו השמ רבד
הנהו להקה ךות־לא
ןתיו םעב ףגנה לחה
רפכיו תרטקה־תא
׃םעה־לע

13

םיתמה־ןיב דמעיו
רצעתו םייחה ןיבו
׃הפגמה

14

הפגמב םיתמה ויהיו
ףלא רשע העברא
דבלמ תואמ עבשו
־רבד־לע םיתמה
׃חרק

15

השמ־לא ןרהא בשיו
דעומ להא חתפ־לא
׃הרצענ הפגמהו

16

השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל

17

לארשי ינב־לא רבד
הטמ הטמ םתאמ חקו
תאמ בא תיבל
תיבל םהאישנ־לכ
רשע םינש םתבא
ומש־תא שיא תוטמ
׃והטמ־לע בתכת

18

בתכת ןרהא םש תאו
הטמ יכ יול הטמ־לע
תיב שארל דחא
׃םתובא

19

דעומ להאב םתחנהו
רשא תודעה ינפל
׃המש םכל דעוא

20

רשא שיאה היהו
חרפי והטמ וב־רחבא
ילעמ יתכשהו
ינב תונלת־תא
םה רשא לארשי
׃םכילע םנילמ

21

ינב־לא השמ רבדיו
וילא ונתיו לארשי
הטמ םהיאישנ־לכ
הטמ דחא אישנל
תיבל דחא אישנל
רשע םינש םתבא
ןרהא הטמו תוטמ
׃םתוטמ ךותב

22

תטמה־תא השמ חניו
להאב הוהי ינפל
׃תדעה

23

אביו תרחממ יהיו
תודעה להא־לא השמ
ןרהא־הטמ חרפ הנהו
חרפ אציו יול תיבל
למגיו ץיצ ץציו
׃םידקש

24

השמ אציו
ינפלמ תטמה־לכ־תא
ינב־לכ־לא הוהי
וחקיו ואריו לארשי
׃והטמ שיא

25

השמ־לא הוהי רמאיו
ןרהא הטמ־תא בשה
תרמשמל תודעה ינפל
ירמ־ינבל תואל
ילעמ םתנולת לכתו
׃ותמי אלו

26

הוצ רשאכ השמ שעיו
׃השע ןכ ותא הוהי

27

לארשי ינב ורמאיו
ןה רמאל השמ־לא
ונלכ ונדבא ונעוג
׃ונדבא

28

ברקה ברקה לכ
תומי הוהי ןכשמ־לא
׃עוגל ונמת םאה

Numbers 18

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: