Hebrew Old Testament

Numbers 26

Numbers

Return to Index

Chapter 27

1

תונב הנברקתו
רפח־ןב דחפלצ
ריכמ־ןב דעלג־ןב
תחפשמל השנמ־ןב
הלאו ףסוי־ןב השנמ
הלחמ ויתנב תומש
הכלמו הלגחו הענ
׃הצרתו

2

השמ ינפל הנדמעתו
ןהכה רזעלא ינפלו
םאישנה ינפלו
חתפ הדעה־לכו
׃רמאל דעומ־להא

3

רבדמב תמ וניבא
ךותב היה־אל אוהו
םידעונה הדעה
חרק־תדעב הוהי־לע
םינבו תמ ואטחב־יכ
׃ול ויה־אל

4

וניבא־םש ערגי המל
יכ ותחפשמ ךותמ
ונל־הנת ןב ול ןיא
יחא ךותב הזחא
׃וניבא

5

השמ ברקיו
ינפל ןטפשמ־תא
׃הוהי

6

השמ־לא הוהי רמאיו
׃רמאל

7

דחפלצ תונב ןכ
םהל ןתת ןתנ תרבד
ךותב הלחנ תזחא
תרבעהו םהיבא יחא
ןהיבא תלחנ־תא
׃ןהל

8

לארשי ינב־לאו
שיא רמאל רבדת
ןיא ןבו תומי־יכ
־תא םתרבעהו ול
׃ותבל ותלחנ

9

תב ול ןיא־םאו
ותלחנ־תא םתתנו
׃ויחאל

10

םיחא ול ןיא־םאו
ותלחנ־תא םתתנו
׃ויבא יחאל

11

םיחא ןיא־םאו
םתתנו ויבאל
וראשל ותלחנ־תא
ותחפשממ וילא ברקה
התיהו התא שריו
תקחל לארשי ינבל
הוצ רשאכ טפשמ
׃השמ־תא הוהי

12

השמ־לא הוהי רמאיו
םירבעה רה־לא הלע
ץראה־תא הארו הזה
ינבל יתתנ רשא
׃לארשי

13

תפסאנו התא התיארו
התא־םג ךימע־לא
ןרהא ףסאנ רשאכ
׃ךיחא

14

יפ םתירמ רשאכ
תבירמב ןצ־רבדמב
ינשידקהל הדעה
םה םהיניעל םימב
שדק תבירמ־ימ
׃ןצ־רבדמ

15

הוהי־לא השמ רבדיו
׃רמאל

16

יהלא הוהי דקפי
שיא רשב־לכל תחורה
׃הדעה־לע

17

םהינפל אצי־רשא
םהינפל אבי רשאו
רשאו םאיצוי רשאו
היהת אלו םאיבי
רשא ןאצכ הוהי תדע
׃הער םהל־ןיא

18

השמ־לא הוהי רמאיו
עשוהי־תא ךל־חק
שיא ןונ־ןב
תכמסו וב חור־רשא
׃וילע ךדי־תא

19

ינפל ותא תדמעהו
ינפלו ןהכה רזעלא
התיוצו הדעה־לכ
׃םהיניעל ותא

20

וילע ךדוהמ התתנו
תדע־לכ ועמשי ןעמל
׃לארשי ינב

21

ןהכה רזעלא ינפלו
ול לאשו דמעי
ינפל םירואה טפשמב
ואצי ויפ־לע הוהי
אוה ואבי ויפ־לעו
ותא לארשי־ינב־לכו
׃הדעה־לכו

22

הוצ רשאכ השמ שעיו
חקיו ותא הוהי
והדמעיו עשוהי־תא
ןהכה רזעלא ינפל
׃הדעה־לכ ינפלו

23

וידי־תא ךמסיו
רשאכ והוציו וילע
׃השמ־דיב הוהי רבד

Numbers 28

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: