Hebrew Old Testament

Numbers 30

Numbers

Return to Index

Chapter 31

1

השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל

2

ינב תמקנ םקנ
םינידמה תאמ לארשי
׃ךימע־לא ףסאת רחא

3

םעה־לא השמ רבדיו
םכתאמ וצלחה רמאל
ויהיו אבצל םישנא
תתל ןידמ־לע
׃ןידמב הוהי־תמקנ

4

הטמל ףלא הטמל ףלא
לארשי תוטמ לכל
׃אבצל וחלשת

5

יפלאמ ורסמיו
הטמל ףלא לארשי
ףלא רשע־םינש
׃אבצ יצולח

6

ףלא השמ םתא חלשיו
םתא אבצל הטמל
סחניפ־תאו
ןהכה רזעלא־ןב
שדקה ילכו אבצל
העורתה תורצצחו
׃ודיב

7

ןידמ־לע ואבציו
הוהי הוצ רשאכ
וגרהיו השמ־תא
׃רכז־לכ

8

ןידמ יכלמ־תאו
םהיללח־לע וגרה
םקר־תאו יוא־תא
רוח־תאו רוצ־תאו
יכלמ תשמח עבר־תאו
םעלב תאו ןידמ
וגרה רועב־ןב
׃ברחב

9

לארשי־ינב ובשיו
ןידמ ישנ־תא
תאו םפט־תאו
םתמהב־לכ
םהנקמ־לכ־תאו
׃וזזב םליח־לכ־תאו

10

םהירע־לכ תאו
תאו םתבשומב
ופרש םתריט־לכ
׃שאב

11

ללשה־לכ־תא וחקיו
חוקלמה־לכ תאו
׃המהבבו םדאב

12

השמ־לא ואביו
ןהכה רזעלא־לאו
לארשי־ינב תדע־לאו
־תאו יבשה־תא
ללשה־תאו חוקלמה
תברע־לא הנחמה־לא
ןדרי־לע רשא באומ
׃וחרי

13

רזעלאו השמ ואציו
יאישנ־לכו ןהכה
םתארקל הדעה
׃הנחמל ץוחמ־לא

14

לע השמ ףצקיו
ירש ליחה ידוקפ
תואמה ירשו םיפלאה
אבצמ םיאבה
׃המחלמה

15

השמ םהילא רמאיו
׃הבקנ־לכ םתייחה

16

ינבל ויה הנה ןה
םעלב רבדב לארשי
הוהיב לעמ־רסמל
יהתו רועפ־רבד־לע
׃הוהי תדעב הפגמה

17

רכז־לכ וגרה התעו
תעדי השא־לכו ףטב
רכז בכשמל שיא
׃וגרה

18

רשא םישנב ףטה לכו
רכז בכשמ ועדי־אל
׃םכל ויחה

19

ץוחמ ונח םתאו
םימי תעבש הנחמל
לכו שפנ גרה לכ
ואטחתת ללחב עגנ
םויבו ישילשה םויב
םתא יעיבשה
׃םכיבשו

20

דגב־לכו
רוע־ילכ־לכו
םיזע השעמ־לכו
ץע־ילכ־לכו
׃ואטחתת

21

ןהכה רזעלא רמאיו
אבצה ישנא־לא
תאז המחלמל םיאבה
־רשא הרותה תקח
׃השמ־תא הוהי הוצ

22

בהזה־תא ךא
תשחנה־תא ףסכה־תאו
לידבה־תא לזרבה־תא
׃תרפעה־תאו

23

אבי־רשא רבד־לכ
שאב וריבעת שאב
הדנ ימב ךא רהטו
רשא לכו אטחתי
וריבעת שאב אבי־אל
׃םימב

24

םכידגב םתסבכו
יעיבשה םויב
ואבת רחאו םתרהטו
׃הנחמה־לא

25

השמ־לא הוהי רמאיו
׃רמאל

26

חוקלמ שאר תא אש
המהבבו םדאב יבשה
ןהכה רזעלאו התא
׃הדעה תובא ישארו

27

חוקלמה־תא תיצחו
המחלמה ישפת ןיב
ןיבו אבצל םיאציה
׃הדעה־לכ

28

הוהיל סכמ תמרהו
המחלמה ישנא תאמ
דחא אבצל םיאציה
תואמה שמחמ שפנ
רקבה־ןמו םדאה־ןמ
םירמחה־ןמו
׃ןאצה־ןמו

29

וחקת םתיצחממ
ןהכה רזעלאל התתנו
׃הוהי תמורת

30

לארשי־ינב תצחממו
זחא דחא חקת
םדאה־ןמ םישמחה־ןמ
־ןמ רקבה־ןמ
ןאצה־ןמו םירמחה
התתנו המהבה־לכמ
ירמש םיולל םתא
׃הוהי ןכשמ תרמשמ

31

רזעלאו השמ שעיו
הוצ רשאכ ןהכה
׃השמ־תא הוהי

32

רתי חוקלמה יהיו
םע וזזב רשא זבה
תואמ־שש ןאצ אבצה
ףלא םיעבשו ףלא
׃םיפלא־תשמחו

33

םיעבשו םינש רקבו
׃ףלא

34

םיששו דחא םירמחו
׃ףלא

35

םישנה־ןמ םדא שפנו
בכשמ ועדי־אל רשא
םינש שפנ־לכ רכז
׃ףלא םישלשו

36

קלח הצחמה יהתו
רפסמ אבצב םיאציה
ףלא תואמ־שלש ןאצה
תעבשו ףלא םישלשו
׃תואמ שמחו םיפלא

37

הוהיל סכמה יהיו
תואמ שש ןאצה־ןמ
׃םיעבשו שמח

38

םישלשו השש רקבהו
הוהיל םסכמו ףלא
׃םיעבשו םינש

39

ףלא םישלש םירמחו
םסכמו תואמ שמחו
׃םיששו דחא הוהיל

40

רשע השש םדא שפנו
הוהיל םסכמו ףלא
׃שפנ םישלשו םינש

41

סכמ־תא השמ ןתיו
רזעלאל הוהי תמורת
הוצ רשאכ ןהכה
׃השמ־תא הוהי

42

לארשי ינב תיצחממו
השמ הצח רשא
׃םיאבצה םישנאה־ןמ

43

הדעה תצחמ יהתו
תואמ־שלש ןאצה־ןמ
ףלא םישלשו ףלא
שמחו םיפלא תעבש
׃תואמ

44

םישלשו השש רקבו
׃ףלא

45

ףלא םישלש םירמחו
׃תואמ שמחו

46

רשע השש םדא שפנו
׃ףלא

47

תצחממ השמ חקיו
זחאה־תא לארשי־ינב
םישמחה־ןמ דחא
־ןמו םדאה־ןמ
םתא ןתיו המהבה
תרמשמ ירמש םיולל
רשאכ הוהי ןכשמ
׃השמ־תא הוהי הוצ

48

השמ־לא וברקיו
יפלאל רשא םידקפה
םיפלאה ירש אבצה
׃תואמה ירשו

49

השמ־לא ורמאיו
שאר־תא ואשנ ךידבע
רשא המחלמה ישנא
דקפנ ־אלו ונדיב
׃שיא ונממ

50

ןברק־תא ברקנו
אצמ רשא שיא הוהי
הדעצא בהז־ילכ
ליגע תעבט דימצו
רפכל זמוכו
ינפל וניתשפנ־לע
׃הוהי

51

רזעלאו השמ חקיו
םתאמ בהזה־תא ןהכה
׃השעמ ילכ לכ

52

בהז־לכ יהיו
ומירה רשא המורתה
ףלא רשע השש הוהיל
םישמחו תואמ־עבש
ירש תאמ לקש
ירש תאמו םיפלאה
׃תואמה

53

וזזב אבצה ישנא
׃ול שיא

54

רזעלאו השמ חקיו
תאמ בהזה־תא ןהכה
תואמהו םיפלאה ירש
להא־לא ותא ואביו
ןורכז דעומ
ינפל לארשי־ינבל
׃הוהי

Numbers 32

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: