Hebrew Old Testament

Numbers 34

Numbers

Return to Index

Chapter 35

1

השמ־לא הוהי רבדיו
באומ תברעב
וחרי ןדרי־לע
׃רמאל

2

לארשי ינב־תא וצ
תלחנמ םיולל ונתנו
תבשל םירע םתזחא
םירעל שרגמו
ונתת םהיתביבס
׃םיולל

3

םהל םירעה ויהו
םהישרגמו תבשל
םתמהבל ויהי
׃םתיח לכלו םשכרלו

4

רשא םירעה ישרגמו
ריקמ םיולל ונתת
ףלא הצוחו ריעה
׃ביבס המא

5

ריעל ץוחמ םתדמו
םיפלא המדק־תאפ־תא
בגנ־תאפ־תאו המאב
המאב םיפלא
םיפלא םי־תאפ־תאו
ןופצ תאפ תאו המאב
ריעהו המאב םיפלא
םהל היהי הז ךותב
׃םירעה ישרגמ

6

רשא םירעה תאו
תא םיולל ונתת
רשא טלקמה ירע־שש
חצרה המש סנל ונתת
ונתת םהילעו
׃ריע םיתשו םיעברא

7

ונתת רשא םירעה־לכ
םיעברא םיולל
ןהתא ריע הנמשו
׃ןהישרגמ־תאו

8

ונתת רשא םירעהו
לארשי־ינב תזחאמ
תאמו וברת ברה תאמ
שיא וטיעמת טעמה
רשא ותלחנ יפכ
וירעמ ןתי ולחני
׃םיולל

9

השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל

10

לארשי ינב־לא רבד
םתא יכ םהלא תרמאו
ןדריה־תא םירבע
׃ןענכ הצרא

11

םירע םכל םתירקהו
הנייהת טלקמ ירע
חצר המש סנו םכל
׃הגגשב שפנ־הכמ

12

םירעה םכל ויהו
אלו לאגמ טלקמל
ודמע־דע חצרה תומי
׃טפשמל הדעה ינפל

13

ונתת רשא םירעהו
טלקמ ירע־שש
׃םכל הנייהת

14

ונתת םירעה שלש תא
תאו ןדריל רבעמ
ונתת םירעה שלש
ירע ןענכ ץראב
׃הנייהת טלקמ

15

רגלו לארשי ינבל
םכותב בשותלו
םירעה־שש הנייהת
סונל טלקמל הלאה
שפנ־הכמ־לכ המש
׃הגגשב

16

לזרב ילכב־םאו
אוה חצר תמיו והכה
׃חצרה תמוי תומ

17

די ןבאב םאו
והכה הב תומי־רשא
תומ אוה חצר תמיו
׃חצרה תמוי

18

די־ץע ילכב וא
והכה וב תומי־רשא
תומ אוה חצר תמיו
׃חצרה תמוי

19

תימי אוה םדה לאג
וב־ועגפב חצרה־תא
׃ונתמי אוה

20

ונפדהי האנשב־םאו
וילע ךילשה־וא
׃תמיו הידצב

21

והכה הביאב וא
תמיו ודיב
חצר הכמה תמוי־תומ
תימי םדה לאג אוה
׃וב־ועגפב חצרה־תא

22

הביא־אלב עתפב־םאו
ךילשה־וא ופדה
אלב ילכ־לכ וילע
׃הידצ

23

ןבא־לכב וא
אלב הב תומי־רשא
וילע לפיו תואר
ביוא־אל אוהו תמיו
׃ותער שקבמ אלו ול

24

ןיב הדעה וטפשו
םדה לאג ןיבו הכמה
׃הלאה םיטפשמה לע

25

הדעה וליצהו
לאג דימ חצרה־תא
ותא ובישהו םדה
וטלקמ ריע־לא הדעה
בשיו המש סנ־רשא
ןהכה תומ־דע הב
ותא חשמ־רשא לדגה
׃שדקה ןמשב

26

חצרה אצי אצי־םאו
וטלקמ ריע לובג־תא
׃המש סוני רשא

27

םדה לאג ותא אצמו
ריע לובגל ץוחמ
לאג חצרו וטלקמ
ןיא חצרה־תא םדה
׃םד ול

28

בשי וטלקמ ריעב יכ
לדגה ןהכה תומ־דע
ןהכה תומ ירחאו
חצרה בושי לדגה
׃ותזחא ץרא־לא

29

תקחל םכל הלא ויהו
לכב םכיתרדל טפשמ
׃םכיתבשומ

30

יפל שפנ־הכמ־לכ
חצרה־תא חצרי םידע
הנעי־אל דחא דעו
׃תומל שפנב

31

שפנל רפכ וחקת־אלו
עשר אוה־רשא חצר
׃תמוי תומ־יכ תומל

32

סונל רפכ וחקת־אלו
בושל וטלקמ ריע־לא
תומ־דע ץראב תבשל
׃ןהכה

33

ופינחת־אלו
םתא רשא ץראה־תא
אוה םדה יכ הב
ץראה־תא ףינחי
םדל רפכי־אל ץראלו
םא־יכ הב־ךפש רשא
׃וכפש םדב

34

ץראה־תא אמטת אלו
הב םיבשי םתא רשא
הכותב ןכש ינא רשא
ןכש הוהי ינא יכ
׃לארשי ינב ךותב

Numbers 36

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: