Hebrew Old Testament

Numbers 36

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 1

1

רשא םירבדה הלא
השמ רבד
רבעב לארשי־לכ־לא
הברעב רבדמב ןדריה
ןראפ־ןיב ףוס לומ
ןבלו לפת־ןיבו
׃בהז ידו תרצחו

2

ברחמ םוי רשע דחא
דע ריעש־רה ךרד
׃ענרב שדק

3

הנש םיעבראב יהיו
שדח רשע־יתשעב
השמ רבד שדחל דחאב
לככ לארשי ינב־לא
ותא הוהי הוצ רשא
׃םהלא

4

ןחיס תא ותכה ירחא
רשא ירמאה ךלמ
תאו ןובשחב בשוי
ןשבה ךלמ גוע
תרתשעב בשוי־רשא
׃יערדאב

5

ץראב ןדריה רבעב
השמ ליאוה באומ
תאזה הרותה־תא ראב
׃רמאל

6

רבד וניהלא הוהי
רמאל ברחב ונילא
רהב תבש םכל־בר
׃הזה

7

ואבו םכל ועסו ונפ
ירמאה רה
וינכש־לכ־לאו
הלפשבו רהב הברעב
םיה ףוחבו בגנבו
ינענכה ץרא
רהנה־דע ןונבלהו
׃תרפ־רהנ לדגה

8

םכינפל יתתנ האר
ושרו ואב ץראה־תא
עבשנ רשא ץראה־תא
םכיתבאל הוהי
קחציל םהרבאל
םהל תתל בקעילו
׃םהירחא םערזלו

9

תעב םכלא רמאו
לכוא־אל רמאל אוהה
׃םכתא תאש ידבל

10

הברה םכיהלא הוהי
םויה םכנהו םכתא
׃ברל םימשה יבכוככ

11

םכתובא יהלא הוהי
ףלא םככ םכילע ףסי
םכתא ךרביו םימעפ
׃םכל רבד רשאכ

12

ידבל אשא הכיא
םכאשמו םכחרט
׃םכבירו

13

םישנא םכל ובה
םינבנו םימכח
םכיטבשל םיעדיו
׃םכישארב םמישאו

14

ורמאתו יתא ונעתו
תרבד־רשא רבדה־בוט
׃תושעל

15

ישאר־תא חקאו
םישנא םכיטבש
ןתאו םיעדיו םימכח
םכילע םישאר םתוא
ירשו םיפלא ירש
םישמח ירשו תואמ
םירטשו תרשע ירשו
׃םכיטבשל

16

םכיטפש־תא הוצאו
עמש רמאל אוהה תעב
םתטפשו םכיחא־ןיב
שיא ־ןיב קדצ
ןיבו ויחא־ןיבו
׃ורג

17

םינפ וריכת־אל
לדגכ ןטקכ טפשמב
ורוגת אל ןועמשת
טפשמה יכ שיא־ינפמ
רבדהו אוה םיהלאל
םכמ השקי רשא
ילא ןוברקת
׃ויתעמשו

18

תעב םכתא הוצאו
םירבדה־לכ תא אוהה
׃ןושעת רשא

19

תא ךלנו ברחמ עסנו
לודגה רבדמה־לכ
רשא אוהה ארונהו
רה ךרד םתיאר
הוצ רשאכ ירמאה
ונתא וניהלא הוהי
׃ענרב שדק דע אבנו

20

םתאב םכלא רמאו
ירמאה רה־דע
וניהלא הוהי־רשא
׃ונל ןתנ

21

הוהי ןתנ האר
ךינפל ךיהלא
שר הלע ץראה־תא
הוהי רבד רשאכ
ךל ךיתבא יהלא
׃תחת־לאו ארית־לא

22

םכלכ ילא ןוברקתו
החלשנ ורמאתו
ונינפל םישנא
־תא ונל־ורפחיו
ונתא ובשיו ץראה
רשא ךרדה־תא רבד
םירעה תאו הב־הלענ
׃ןהילא אבנ רשא

23

רבדה יניעב בטייו
רשע םינש םכמ חקאו
דחא שיא םישנא
׃טבשל

24

הרהה ולעיו ונפיו
לכשא לחנ־דע ואביו
׃התא ולגריו

25

ירפמ םדיב וחקיו
ונילא ודרויו ץראה
רבד ונתא ובשיו
ץראה הבוט ורמאיו
וניהלא הוהי־רשא
׃ונל ןתנ

26

תלעל םתיבא אלו
הוהי יפ־תא ורמתו
׃םכיהלא

27

םכילהאב ונגרתו
הוהי תאנשב ורמאתו
ץראמ ונאיצוה ונתא
ונתא תתל םירצמ
ירמאה דיב
׃ונדימשהל

28

םילע ונחנא הנא
וסמה וניחא
םע רמאל ונבבל־תא
ונממ םרו לודג
תרוצבו תלדג םירע
ינב־םגו םימשב
׃םש וניאר םיקנע

29

םכלא רמאו
ןוצרעת־אל
׃םהמ ןוארית־אלו

30

ךלהה םכיהלא הוהי
םחלי אוה םכינפל
השע רשא לככ םכל
םירצמב םכתא
׃םכיניעל

31

תיאר רשא רבדמבו
הוהי ךאשנ רשא
רשאכ ךיהלא
ונב־תא שיא־אשי
רשא ךרדה ־לכב
םכאב־דע םתכלה
׃הזה םוקמה־דע

32

םכניא הזה רבדבו
הוהיב םנימאמ
׃םכיהלא

33

ךרדב םכינפל ךלהה
םוקמ םכל רותל
הליל שאב םכתנחל
רשא ךרדב םכתארל
ןנעבו הב־וכלת
׃םמוי

34

לוק־תא הוהי עמשיו
ףצקיו םכירבד
׃רמאל עבשיו

35

שיא הארי־םא
רודה הלאה םישנאב
ץראה תא הזה ערה
יתעבשנ רשא הבוטה
׃םכיתבאל תתל

36

הנפי־ןב בלכ יתלוז
ןתא־ולו הנארי אוה
רשא ץראה־תא
ןעי וינבלו הב־ךרד
ירחא אלמ רשא
׃הוהי

37

הוהי ףנאתה יב־םג
רמאל םכללגב
׃םש אבת־אל התא־םג

38

דמעה ןונ־ןב עשוהי
המש אבי אוה ךינפל
אוה־יכ קזח ותא
׃לארשי ־תא הנלחני

39

םתרמא רשא םכפטו
םכינבו היהי זבל
םויה ועדי־אל רשא
ואבי המה ערו בוט
הננתא םהלו המש
׃הושריי םהו

40

ועסו םכל ונפ םתאו
ךרד הרבדמה
׃ףוס־םי

41

ילא ורמאתו ונעתו
ונחנא הוהיל ונאטח
לככ ונמחלנו הלענ
הוהי ונוצ־רשא
שיא ורגחתו וניהלא
ותמחלמ ילכ־תא
׃הרהה תלעל וניהתו

42

ילא הוהי רמאיו
ולעת אל םהל רמא
יכ ומחלת־אלו
אלו םכברקב ינניא
ינפל ופגנת
׃םכיביא

43

אלו םכילא רבדאו
יפ־תא ורמתו םתעמש
ולעתו ודזתו הוהי
׃הרהה

44

בשיה ירמאה אציו
םכתארקל אוהה רהב
רשאכ םכתא ופדריו
םירבדה הנישעת
ריעשב םכתא ותכיו
׃המרח־דע

45

ינפל וכבתו ובשתו
הוהי עמש־אלו הוהי
ןיזאה אלו םכלקב
׃םכילא

46

םימי שדקב ובשתו
רשא םימיכ םיבר
׃םתבשי

Deuteronomy 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: