Hebrew Old Testament

Deuteronomy 3

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 4

1

עמש לארשי התעו
םיקחה־לא
רשא םיטפשמה־לאו
םכתא דמלמ יכנא
ויחת ןעמל תושעל
םתשריו םתאבו
הוהי רשא ץראה־תא
ןתנ םכיתבא יהלא
׃םכל

2

רבדה־לע ופסת אל
הוצמ יכנא רשא
וערגת אלו םכתא
־תא רמשל ונממ
םכיהלא הוהי תוצמ
הוצמ יכנא רשא
׃םכתא

3

תא תוארה םכיניע
לעבב הוהי השע־רשא
שיאה־לכ יכ רועפ
ירחא ךלה רשא
ודימשה רועפ־לעב
׃ךברקמ ךיהלא הוהי

4

הוהיב םיקבדה םתאו
םכלכ םייח םכיהלא
׃םויה

5

םכתא יתדמל האר
רשאכ םיטפשמו םיקח
יהלא הוהי ינוצ
ברקב ןכ תושעל
םיאב םתא רשא ץראה
׃התשרל המש

6

יכ םתישעו םתרמשו
םכתמכח אוה
יניעל םכתניבו
ןועמשי רשא םימעה
הלאה םיקחה־לכ תא
םכח־םע קר ורמאו
לודגה יוגה ןובנו
׃הזה

7

לודג יוג־ימ יכ
םיהלא ול־רשא
הוהיכ וילא םיברק
ונארק־לכב וניהלא
׃וילא

8

לודג יוג ימו
םיקח ול־רשא
לככ םקידצ םיטפשמו
רשא תאזה הרותה
םכינפל ןתנ יכנא
׃םויה

9

רמשו ךל רמשה קר
חכשת־ןפ דאמ ךשפנ
ואר־רשא םירבדה־תא
ורוסי ־ןפו ךיניע
ךייח ימי לכ ךבבלמ
ךינבל םתעדוהו
׃ךינב ינבלו

10

ינפל תדמע רשא םוי
ברחב ךיהלא הוהי
ילא הוהי רמאב
םעה ־תא יל־להקה
ירבד־תא םעמשאו
האריל ןודמלי רשא
רשא םימיה־לכ יתא
המדאה ־לע םייח םה
׃ןודמלי םהינב־תאו

11

ןודמעתו ןוברקתו
רעב רההו רהה תחת
םימשה בל־דע שאב
׃לפרעו ןנע ךשח

12

םכילא הוהי רבדיו
לוק שאה ךותמ
םיעמש םתא םירבד
םיאר םכניא הנומתו
׃לוק יתלוז

13

ותירב־תא םכל דגיו
םכתא הוצ רשא
םירבדה תרשע תושעל
ינש ־לע םבתכיו
׃םינבא תוחל

14

תעב הוהי הוצ יתאו
םכתא דמלל אוהה
םיטפשמו םיקח
ץראב םתא םכתשעל
המש םירבע םתא רשא
׃התשרל

15

דאמ םתרמשנו
אל יכ םכיתשפנל
הנומת־לכ םתיאר
הוהי רבד םויב
ךותמ ברחב םכילא
׃שאה

16

םתישעו ןותחשת־ןפ
תנומת לספ םכל
רכז תינבת למס־לכ
׃הבקנ וא

17

רשא המהב־לכ תינבת
תינבת ץראב
רשא ףנכ רופצ־לכ
׃םימשב ףועת

18

שמר־לכ תינבת
תינבת המדאב
םימב־רשא הגד־לכ
׃ץראל תחתמ

19

ךיניע אשת־ןפו
תיארו המימשה
חריה־תאו שמשה־תא
לכ םיבכוכה־תאו
תחדנו םימשה אבצ
םהל תיוחתשהו
קלח רשא םתדבעו
םתא ךיהלא הוהי
תחת םימעה לכל
׃םימשה־לכ

20

הוהי חקל םכתאו
רוכמ םכתא אצויו
םירצממ לזרבה
הלחנ םעל ול תויהל
׃הזה םויכ

21

יב־ףנאתה הוהיו
עבשיו םכירבד־לע
ירבע יתלבל
ןדריה־תא
ץראה־לא אב־יתלבלו
הוהי רשא הבוטה
ךל ןתנ ךיהלא
׃הלחנ

22

ץראב תמ יכנא יכ
רבע ינניא תאזה
םתאו ןדריה־תא
־תא םתשריו םירבע
׃תאזה הבוטה ץראה

23

םכל ורמשה
תירב־תא וחכשת־ןפ
רשא םכיהלא הוהי
םתישעו םכמע תרכ
לכ תנומת לספ םכל
הוהי ךוצ רשא
׃ךיהלא

24

שא ךיהלא הוהי יכ
׃אנק לא אוה הלכא

25

םינב דילות־יכ
םתנשונו םינב ינבו
םתחשהו ץראב
תנומת לספ םתישעו
ערה םתישעו לכ
ךיהלא־הוהי יניעב
׃וסיעכהל

26

םויה םכב יתדיעה
ץראה־תאו םימשה־תא
רהמ ןודבאת דבא־יכ
םתא רשא ץראה לעמ
ןדריה־תא םירבע
התשרל המש
םימי ןכיראת־אל
דמשה יכ הילע
׃ןודמשת

27

םכתא הוהי ץיפהו
יתמ םתראשנו םימעב
רשא םיוגב רפסמ
םכתא הוהי גהני
׃המש

28

םיהלא םש־םתדבעו
ץע םדא ידי השעמ
ןוארי־אל רשא ןבאו
אלו ןועמשי אלו
׃ןחירי אלו ןולכאי

29

םשמ םתשקבו
ךיהלא הוהי־תא
ונשרדת יכ תאצמו
ךבבל־לכב
׃ךשפנ־לכבו

30

לכ ךואצמו ךל רצב
הלאה םירבדה
תבשו םימיה תירחאב
ךיהלא הוהי־דע
׃ולקב תעמשו

31

הוהי םוחר לא יכ
אלו ךפרי אל ךיהלא
חכשי אלו ךתיחשי
רשא ךיתבא תירב־תא
׃םהל עבשנ

32

םימיל אנ־לאש יכ
ויה־רשא םינשאר
םויה־ןמל ךינפל
םדא םיהלא ארב רשא
הצקמלו ץראה־לע
הצק־דעו םימשה
רבדכ היהנה םימשה
וא הזה לודגה
׃והמכ עמשנה

33

םיהלא לוק םע עמשה
שאה־ךותמ רבדמ
התא תעמש־רשאכ
׃יחיו

34

םיהלא הסנה וא
יוג ול תחקל אובל
תסמב יוג ברקמ
םיתפומבו תתאב
הקזח דיבו המחלמבו
היוטנ עורזבו
םילדג םיארומבו
םכל השע־רשא לככ
םכיהלא הוהי
׃ךיניעל םירצמב

35

יכ תעדל תארה התא
םיהלאה אוה הוהי
׃ודבלמ דוע ןיא

36

ךעימשה םימשה־ןמ
ךרסיל ולק־תא
ךארה ץראה־לעו
הלודגה ושא־תא
ךותמ תעמש וירבדו
׃שאה

37

בהא יכ תחתו
רחביו ךיתבא־תא
וירחא וערזב
וחכב וינפב ךאצויו
׃םירצממ לדגה

38

םילדג םיוג שירוהל
ךינפמ ךממ םימצעו
ךל־תתל ךאיבהל
םויכ הלחנ םצרא־תא
׃הזה

39

תבשהו םויה תעדיו
הוהי יכ ךבבל־לא
םימשב םיהלאה אוה
ץראה ־לעו לעממ
׃דוע ןיא תחתמ

40

ויקח־תא תרמשו
רשא ויתוצמ־תאו
םויה ךוצמ יכנא
ךל בטיי רשא
ךירחא ךינבלו
םימי ךיראת ןעמלו
הוהי רשא המדאה־לע
־לכ ךל ןתנ ךיהלא
׃םימיה

41

שלש השמ לידבי זא
ןדריה רבעב םירע
׃שמש החרזמ

42

רשא חצור המש סנל
והער־תא חצרי
אוהו תעד־ילבב
למתמ ול אנש־אל
תחא־לא סנו םשלש
׃יחו לאה םירעה־ןמ

43

ץראב רבדמב רצב־תא
ינבוארל רשימה
דעלגב תמאר־תאו
ןלוג־תאו ידגל
׃ישנמל ןשבב

44

םש־רשא הרותה תאזו
ינב ינפל השמ
׃לארשי

45

םיקחהו תדעה הלא
רבד רשא םיטפשמהו
לארשי ינב־לא השמ
׃םירצממ םתאצב

46

איגב ןדריה רבעב
ץראב רועפ תיב לומ
ירמאה ךלמ ןחיס
ןובשחב בשוי רשא
ינבו השמ הכה רשא
םתאצב לארשי
׃םירצממ

47

וצרא־תא ושרייו
גוע ץרא־תאו
יכלמ ינש ןשבה־ךלמ
רבעב רשא ירמאה
׃שמש חרזמ ןדריה

48

רשא רערעמ
ןנרא לחנ־תפש־לע
אוה ןאיש רה־דעו
׃ןומרח

49

רבע הברעה־לכו
דעו החרזמ ןדריה
תדשא תחת הברעה םי
׃הגספה

Deuteronomy 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: