Hebrew Old Testament

Deuteronomy 8

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 9

1

רבע התא לארשי עמש
אבל ןדריה־תא םויה
םילדג םיוג תשרל
םירע ךממ םימצעו
׃םימשב תרצבו תלדג

2

ינב םרו לודג־םע
התא רשא םיקנע
ימ תעמש התאו תעדי
ינב ינפל בציתי
׃קנע

3

יכ םויה תעדיו
ךיהלא הוהי
שא ךינפל רבעה־אוה
םדימשי אוה הלכא
ךינפל םעינכי אוהו
םתדבאהו םתשרוהו
הוהי רבד רשאכ רהמ
׃ךל

4

ךבבלב רמאת־לא
ךיהלא הוהי ףדהב
רמאל ךינפלמ םתא
ינאיבה יתקדצב
ץראה־תא תשרל הוהי
םיוגה תעשרבו תאזה
םשירומ הוהי הלאה
׃ךינפמ

5

רשיבו ךתקדצב אל
תשרל אב התא ךבבל
תעשרב יכ םצרא־תא
הוהי הלאה םיוגה
םשירומ ךיהלא
םיקה ןעמלו ךינפמ
עבשנ רשא רבדה־תא
ךיתבאל הוהי
קחציל םהרבאל
׃בקעילו

6

אל יכ תעדיו
ךיהלא הוהי ךתקדצב
ץראה־תא ךל ןתנ
התשרל תאזה הבוטה
ףרע־השק־םע יכ
׃התא

7

תא חכשת־לא רכז
הוהי־תא תפצקה־רשא
רבדמב ךיהלא
־רשא םויה־ןמל
םירצמ ץראמ תאצי
םוקמה־דע םכאב־דע
םתייה םירממ הזה
׃הוהי־םע

8

םתפצקה ברחבו
ףנאתיו הוהי־תא
דימשהל םכב הוהי
׃םכתא

9

תחקל הרהה יתלעב
תחול םינבאה תחול
תרכ־רשא תירבה
בשאו םכמע הוהי
םוי םיעברא רהב
םחל הליל םיעבראו
אל םימו יתלכא אל
׃יתיתש

10

ילא הוהי ןתיו
תחול ינש־תא
םיבתכ םינבאה
םיהלא עבצאב
םירבדה־לככ םהילעו
םכמע הוהי רבד רשא
םויב שאה ךותמ רהב
׃להקה

11

םיעברא ץקמ יהיו
הליל םיעבראו םוי
ילא הוהי ןתנ
םינבאה תחל ינש־תא
׃תירבה תוחל

12

ילא הוהי רמאיו
יכ הזמ רהמ דר םוק
תאצוה רשא ךמע תחש
רהמ ורס םירצממ
םתיוצ רשא ךרדה־ןמ
׃הכסמ םהל ושע

13

ילא הוהי רמאיו
םעה־תא יתיאר רמאל
הנהו הזה
׃אוה ףרע־השק־םע

14

םדימשאו ינממ ףרה
תחתמ םמש־תא החמאו
ךתוא השעאו םימשה
ברו םוצע ־יוגל
׃ונממ

15

רהה־ןמ דראו ןפאו
ינשו שאב רעב רההו
יתש לע תירבה תחול
׃ידי

16

םתאטח הנהו אראו
םכיהלא הוהיל
לגע םכל םתישע
־ןמ רהמ םתרס הכסמ
הוהי הוצ־רשא ךרדה
׃םכתא

17

תחלה ינשב שפתאו
יתש לעמ םכלשאו
םרבשאו ידי
׃םכיניעל

18

הוהי ינפל לפנתאו
םוי םיעברא הנשארכ
םחל הליל םיעבראו
אל םימו יתלכא אל
לע יתיתש
רשא םכתאטח־לכ
ערה תושעל םתאטח
הוהי יניעב
׃וסיעכהל

19

ףאה ינפמ יתרגי יכ
ףצק רשא המחהו
דימשהל םכילע הוהי
הוהי עמשיו םכתא
׃אוהה םעפב םג ילא

20

הוהי ףנאתה ןרהאבו
ודימשהל דאמ
דעב־םג ללפתאו
׃אוהה תעב ןרהא

21

םכתאטח־תאו
לגעה־תא םתישע־רשא
ותא ףרשאו יתחקל
ןוחט ותא תכאו שאב
קד־רשא דע בטיה
ךלשאו רפעל
לחנה־לא ורפע־תא
׃רהה־ןמ דריה

22

הסמבו הרעבתבו
הואתה תרבקבו
םתייה םיפצקמ
׃הוהי־תא

23

םכתא הוהי חלשבו
רמאל ענרב שדקמ
ץראה־תא ושרו ולע
םכל יתתנ רשא
הוהי יפ־תא ורמתו
םתנמאה אלו םכיהלא
םתעמש אלו ול
׃ולקב

24

םתייה םירממ
יתעד םוימ הוהי־םע
׃םכתא

25

הוהי ינפל לפנתאו
םויה םיעברא תא
הלילה םיעברא־תאו
יתלפנתה רשא
הוהי רמא־יכ
׃םכתא דימשהל

26

הוהי־לא ללפתאו
הוהי ינדא רמאו
ךמע תחשת־לא
תידפ רשא ךתלחנו
תאצוה־רשא ךלדגב
׃הקזח דיב םירצממ

27

םהרבאל ךידבעל רכז
בקעילו קחציל
םעה ישק־לא ןפת־לא
ועשר ־לאו הזה
׃ותאטח־לאו

28

רשא ץראה ורמאי־ןפ
ילבמ םשמ ונתאצוה
םאיבהל הוהי תלכי
רבד־רשא ץראה־לא
םתוא ותאנשמו םהל
םתמהל םאיצוה
׃רבדמב

29

ךתלחנו ךמע םהו
ךחכב תאצוה רשא
ךערזבו לדגה
׃היוטנה

Deuteronomy 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: