Hebrew Old Testament

Deuteronomy 9

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 10

1

הוהי רמא אוהה תעב
ךל־לספ ילא
םינבא תחול־ינש
ילא הלעו םינשארכ
ךל תישעו הרהה
׃ץע ןורא

2

תחלה־לע בתכאו
ויה רשא םירבדה־תא
םינשארה תחלה־לע
םתמשו תרבש רשא
׃ןוראב

3

יצע ןורא שעאו
לספאו םיטש
םינבא תחל־ינש
הרהה לעאו םינשארכ
׃ידיב תחלה ינשו

4

תחלה־לע בתכיו
תא ןושארה בתכמכ
רשא םירבדה תרשע
םכילא הוהי רבד
םויב שאה ךותמ רהב
הוהי םנתיו להקה
׃ילא

5

רהה־ןמ דראו ןפאו
תחלה־תא םשאו
יתישע רשא ןוראב
רשאכ םש ויהיו
׃הוהי ינוצ

6

ועסנ לארשי ינבו
ןקעי־ינב תראבמ
ןרהא תמ םש הרסומ
ןהכיו םש רבקיו
׃ויתחת ונב רזעלא

7

הדגדגה ועסנ םשמ
התבטי הדגדגה־ןמו
׃םימ ילחנ ץרא

8

לידבה אוהה תעב
יולה טבש־תא הוהי
ןורא־תא תאשל
דמעל הוהי־תירב
ותרשל הוהי ינפל
דע ומשב ךרבלו
׃הזה םויה

9

יולל היה־אל ןכ־לע
ויחא־םע הלחנו קלח
ותלחנ אוה הוהי
הוהי רבד רשאכ
׃ול ךיהלא

10

רהב יתדמע יכנאו
םינשארה םימיכ
םוי םיעברא
הליל םיעבראו
םג ילא הוהי עמשיו
הבא־אל אוהה םעפב
׃ךתיחשה הוהי

11

ילא הוהי רמאיו
ינפל עסמל ךל םוק
ושרייו ואביו םעה
־רשא ץראה־תא
תתל םתבאל יתעבשנ
׃םהל

12

המ לארשי התעו
לאש ךיהלא הוהי
האריל־םא יכ ךמעמ
ךיהלא הוהי־תא
ויכרד־לכב תכלל
דבעלו ותא הבהאלו
ךיהלא הוהי־תא
־לכבו ךבבל־לכב
׃ךשפנ

13

הוהי תוצמ־תא רמשל
רשא ויתקח־תאו
םויה ךוצמ יכנא
׃ךל בוטל

14

ךיהלא הוהיל ןה
םימשה ימשו םימשה
׃הב־רשא־לכו ץראה

15

קשח ךיתבאב קר
םתוא הבהאל הוהי
םערזב רחביו
־לכמ םכב םהירחא
׃הזה םויכ םימעה

16

תלרע תא םתלמו
אל םכפרעו םכבבל
׃דוע ושקת

17

םכיהלא הוהי יכ
םיהלאה יהלא אוה
לאה םינדאה ינדאו
ארונהו רבגה לדגה
םינפ אשי־אל רשא
׃דחש חקי אלו

18

םותי טפשמ השע
רג בהאו הנמלאו
׃הלמשו םחל ול תתל

19

רגה־תא םתבהאו
םתייה םירג־יכ
׃םירצמ ץראב

20

ךיהלא הוהי־תא
ובו דבעת ותא ארית
׃עבשת ומשבו קבדת

21

אוהו ךתלהת אוה
ךתא השע־רשא ךיהלא
תלדגה־תא
הלאה תארונה־תאו
׃ךיניע ואר רשא

22

ודרי שפנ םיעבשב
התעו המירצמ ךיתבא
ךיהלא הוהי ךמש
׃ברל םימשה יבכוככ

Deuteronomy 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: