Hebrew Old Testament

Deuteronomy 11

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 12

1

םיקחה הלא
רשא םיטפשמהו
ץראב תושעל ןורמשת
יהלא הוהי ןתנ רשא
התשרל ךל ךיתבא
םתא־רשא םימיה־לכ
׃המדאה־לע םייח

2

ןודבאת דבא
רשא תומקמה־לכ־תא
רשא םיוגה םש־ודבע
םתא םישרי םתא
םהיהלא־תא
םימרה םירהה־לע
תחתו תועבגה־לעו
׃ןנער ץע־לכ

3

םתחבזמ־תא םתצתנו
םתבצמ־תא םתרבשו
ןופרשת םהירשאו
םהיהלא יליספו שאב
םתדבאו ןועדגת
םוקמה־ןמ םמש־תא
׃אוהה

4

הוהיל ןכ ןושעת־אל
׃םכיהלא

5

םוקמה־לא־םא יכ
הוהי רחבי־רשא
םכיטבש־לכמ םכיהלא
םש ומש־תא םושל
תאבו ושרדת ונכשל
׃המש

6

םכיתלע המש םתאבהו
תאו םכיחבזו
תאו םכיתרשעמ
םכדי תמורת
םכיתבדנו םכירדנו
םכרקב תרכבו
׃םכנאצו

7

ינפל םש־םתלכאו
םכיהלא הוהי
חלשמ לכב םתחמשו
םכיתבו םתא םכדי
הוהי ךכרב רשא
׃ךיהלא

8

רשא לככ ןושעת אל
הפ םישע ונחנא
רשיה־לכ שיא םויה
׃ויניעב

9

התע־דע םתאב־אל יכ
החונמה־לא
הלחנה־לאו
ךיהלא הוהי־רשא
׃ךל ןתנ

10

ןדריה־תא םתרבעו
ץראב םתבשיו
םכיהלא הוהי־רשא
חינהו םכתא ליחנמ
םכיביא־לכמ םכל
׃חטב־םתבשיו ביבסמ

11

םוקמה היהו
הוהי רחבי־רשא
ןכשל וב םכיהלא
ואיבת המש םש ומש
יכנא רשא־לכ תא
םכיתלוע םכתא הוצמ
םכיתרשעמ םכיחבזו
לכו םכדי תמרתו
רשא םכירדנ רחבמ
׃הוהיל ורדת

12

הוהי ינפל םתחמשו
םכינבו םתא םכיהלא
םכידבעו םכיתנבו
יולהו םכיתהמאו
יכ םכירעשב רשא
הלחנו קלח ול ןיא
׃םכתא

13

הלעת־ןפ ךל רמשה
םוקמ־לכב ךיתלע
׃הארת רשא

14

םוקמב־םא יכ
הוהי רחבי־רשא
םש ךיטבש דחאב
םשו ךיתלע הלעת
יכנא רשא לכ השעת
׃ךוצמ

15

ךשפנ תוא־לכב קר
רשב תלכאו חבזת
ךיהלא הוהי תכרבכ
ךל־ןתנ רשא
אמטה ךירעש־לכב
ונלכאי רוהטהו
׃ליאכו יבצכ

16

ולכאת אל םדה קר
ונכפשת ץראה־לע
׃םימכ

17

לכאל לכות־אל
ךנגד רשעמ ךירעשב
ךרהציו ךשריתו
ךנאצו ךרקב תרכבו
רדת רשא ךירדנ־לכו
תמורתו ךיתבדנו
׃ךדי

18

הוהי ינפל־םא יכ
ונלכאת ךיהלא
רחבי רשא םוקמב
התא וב ךיהלא הוהי
ךדבעו ךתבו ךנבו
רשא יולהו ךתמאו
ינפל תחמשו ךירעשב
לכב ךיהלא הוהי
׃ךדי חלשמ

19

בזעת־ןפ ךל רמשה
ךימי־לכ יולה־תא
׃ךתמדא־לע

20

הוהי ביחרי־יכ
ךלבג־תא ךיהלא
תרמאו ךל־רבד רשאכ
הואת ־יכ רשב הלכא
רשב לכאל ךשפנ
לכאת ךשפנ תוא־לכב
׃רשב

21

םוקמה ךממ קחרי־יכ
הוהי רחבי רשא
םש ומש םושל ךיהלא
ךרקבמ תחבזו
ןתנ רשא ךנאצמו
רשאכ ךל הוהי
תלכאו ךתיוצ
תוא לכב ךירעשב
׃ךשפנ

22

לכאי רשאכ ךא
ליאה־תאו יבצה־תא
אמטה ונלכאת ןכ
ודחי רוהטהו
׃ונלכאי

23

לכא יתלבל קזח קר
אוה םדה יכ םדה
לכאת־אלו שפנה
׃רשבה־םע שפנה

24

ץראה־לע ונלכאת אל
׃םימכ ונכפשת

25

ןעמל ונלכאת אל
ךינבלו ךל בטיי
השעת־יכ ךירחא
׃הוהי יניעב רשיה

26

ויהי־רשא ךישדק קר
אשת ךירדנו ךל
םוקמה־לא תאבו
׃הוהי רחבי־רשא

27

רשבה ךיתלע תישעו
הוהי חבזמ־לע םדהו
ךיחבז־םדו ךיהלא
חבזמ ־לע ךפשי
רשבהו ךיהלא הוהי
׃לכאת

28

תא תעמשו רמש
הלאה םירבדה־לכ
ךוצמ יכנא רשא
ךל בטיי ןעמל
ךירחא ךינבלו
השעת יכ םלוע־דע
יניעב רשיהו בוטה
׃ךיהלא הוהי

29

הוהי תירכי־יכ
םיוגה־תא ךיהלא
המש־אב התא רשא
ךינפמ םתוא תשרל
תבשיו םתא תשריו
׃םצראב

30

שקנת־ןפ ךל רמשה
םדמשה ירחא םהירחא
שרדת־ןפו ךינפמ
הכיא רמאל םהיהלאל
הלאה םיוגה ודבעי
םהיהלא־תא
׃ינא־םג ןכ־השעאו

31

הוהיל ןכ השעת־אל
תבעות־לכ יכ ךיהלא
ושע אנש רשא הוהי
םג יכ םהיהלאל
םהינב־תא
ופרשי םהיתנב־תאו
׃םהיהלאל שאב

Deuteronomy 13

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: