Hebrew Old Testament

Deuteronomy 16

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 17

1

הוהיל חבזת־אל
רשא השו רוש ךיהלא
לכ םומ וב היהי
תבעות יכ ער רבד
׃אוה ךיהלא הוהי

2

ךברקב אצמי־יכ
ךירעש דחאב
ךיהלא הוהי־רשא
השא־וא שיא ךל ןתנ
ערה־תא השעי רשא
ךיהלא־הוהי יניעב
׃ותירב רבעל

3

םיהלא דבעיו ךליו
םהל וחתשיו םירחא
וא חריל וא שמשלו
רשא םימשה אבצ־לכל
׃יתיוצ־אל

4

תעמשו ךל־דגהו
הנהו בטיה תשרדו
רבדה ןוכנ תמא
תאזה הבעותה התשענ
׃לארשיב

5

שיאה־תא תאצוהו
השאה־תא וא אוהה
ושע רשא אוהה
הזה ערה רבדה־תא
שיאה־תא ךירעש־לא
םתלקסו השאה־תא וא
׃ותמו םינבאב

6

םידע םינש יפ־לע
תמוי םידע השלש וא
יפ־לע תמוי אל תמה
׃דחא דע

7

וב־היהת םידעה די
דיו ותימהל הנשארב
הנרחאב םעה־לכ
׃ךברקמ ערה תרעבו

8

רבד ךממ אלפי יכ
םדל םד־ןיב טפשמל
ןיבו ןידל ןיד־ןיב
ירבד עגנל עגנ
תמקו ךירעשב תביר
םוקמה־לא תילעו
הוהי רחבי רשא
׃וב ךיהלא

9

םינהכה־לא תאבו
טפשה־לאו םיולה
םימיב היהי רשא
ודיגהו תשרדו םהה
׃טפשמה רבד תא ךל

10

רבדה יפ־לע תישעו
ךל ודיגי רשא
רשא אוהה םוקמה־ןמ
תרמשו הוהי רחבי
רשא לככ תושעל
׃ךורוי

11

רשא הרותה יפ־לע
טפשמה־לעו ךורוי
השעת ךל ורמאי־רשא
רבדה ־ןמ רוסת אל
ןימי ךל ודיגי־רשא
׃לאמשו

12

השעי־רשא שיאהו
עמש יתלבל ןודזב
תרשל דמעה ןהכה־לא
ךיהלא הוהי־תא םש
תמו טפשה־לא וא
תרעבו אוהה שיאה
׃לארשימ ערה

13

ועמשי םעה־לכו
ןודיזי אלו ואריו
׃דוע

14

ץראה־לא אבת־יכ
ךיהלא הוהי רשא
התשריו ךל ןתנ
תרמאו הב התבשיו
ךלמ ילע המישא
רשא םיוגה־לככ
׃יתביבס

15

ךלמ ךילע םישת םוש
הוהי רחבי רשא
ברקמ וב ךיהלא
ךילע םישת ךיחא
תתל לכות אל ךלמ
רשא ירכנ שיא ךילע
׃אוה ךיחא־אל

16

ול־הברי־אל קר
בישי־אלו םיסוס
המירצמ םעה־תא
סוס תוברה ןעמל
אל םכל רמא הוהיו
ךרדב בושל ןופסת
׃דוע הזה

17

םישנ ול־הברי אלו
ובבל רוסי אלו
אל בהזו ףסכו
׃דאמ ול־הברי

18

אסכ לע ותבשכ היהו
ול בתכו ותכלממ
הרותה הנשמ־תא
ינפלמ רפס־לע תאזה
׃םיולה םינהכה

19

וב ארקו ומע התיהו
ןעמל וייח ימי־לכ
האריל דמלי
ויהלא הוהי־תא
ירבד־לכ־תא רמשל
תאזה הרותה
הלאה םיקחה־תאו
׃םתשעל

20

ובבל־םור יתלבל
רוס יתלבלו ויחאמ
ןימי הוצמה־ןמ
ךיראי ןעמל לואמשו
ותכלממ־לע םימי
ברקב וינבו אוה
׃לארשי

Deuteronomy 18

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: