Hebrew Old Testament

Deuteronomy 18

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 19

1

הוהי תירכי־יכ
םיוגה־תא ךיהלא
ךיהלא הוהי רשא
םצרא־תא ךל ןתנ
תבשיו םתשריו
׃םהיתבבו םהירעב

2

לידבת םירע שולש
רשא ךצרא ךותב ךל
ךל ןתנ ךיהלא הוהי
׃התשרל

3

ךרדה ךל ןיכת
לובג־תא תשלשו
ךליחני רשא ךצרא
היהו ךיהלא הוהי
׃חצר־לכ המש סונל

4

חצרה רבד הזו
יחו המש סוני־רשא
והער־תא הכי רשא
אוהו תעד־ילבב
למתמ ול אנש־אל
׃םשלש

5

והער־תא אבי רשאו
םיצע בטחל רעיב
ןזרגב ודי החדנו
לשנו ץעה תרכל
אצמו ץעה־ןמ לזרבה
אוה תמו והער־תא
תחא־לא סוני
׃יחו הלאה־םירעה

6

םדה לאג ףדרי־ןפ
םחי־יכ חצרה ירחא
וגישהו ובבל
ךרדה הברי־יכ
ןיא ולו שפנ והכהו
אל יכ תומ־טפשמ
לומתמ ול אוה אנש
׃םושלש

7

ךוצמ יכנא ןכ־לע
םירע שלש רמאל
׃ךל לידבת

8

הוהי ביחרי־םאו
ךלבג־תא ךיהלא
ךיתבאל עבשנ רשאכ
־לכ־תא ךל ןתנו
תתל רבד רשא ץראה
׃ךיתבאל

9

רמשת־יכ
תאזה הוצמה־לכ־תא
יכנא רשא התשעל
הבהאל םויה ךוצמ
ךיהלא הוהי ־תא
ויכרדב תכללו
ךל תפסיו םימיה־לכ
לע םירע שלש דוע
׃הלאה שלשה

10

יקנ םד ךפשי אלו
רשא ךצרא ברקב
ךל ןתנ ךיהלא הוהי
ךילע היהו הלחנ
׃םימד

11

אנש שיא היהי־יכו
םקו ול בראו והערל
שפנ והכהו וילע
תחא ־לא סנו תמו
׃לאה םירעה

12

וריע ינקז וחלשו
םשמ ותא וחקלו
לאג דיב ותא ונתנו
׃תמו םדה

13

וילע ךניע סוחת־אל
יקנה־םד תרעבו
׃ךל בוטו לארשימ

14

ךער לובג גיסת אל
םינשאר ולבג רשא
לחנת רשא ךתלחנב
הוהי רשא ץראב
ךל ןתנ ךיהלא
׃התשרל

15

דחא דע םוקי־אל
ןוע־לכל שיאב
אטח־לכב תאטח־לכלו
יפ־לע אטחי רשא
יפ־לע וא םידע ינש
םוקי םידע־השלש
׃רבד

16

סמח־דע םוקי־יכ
וב תונעל שיאב
׃הרס

17

םישנאה־ינש ודמעו
ינפל בירה םהל־רשא
םינהכה ינפל הוהי
ויהי רשא םיטפשהו
׃םהה םימיב

18

בטיה םיטפשה ושרדו
דעה רקש־דע הנהו
׃ויחאב הנע רקש

19

רשאכ ול םתישעו
ויחאל תושעל םמז
׃ךברקמ ערה תרעבו

20

ועמשי םיראשנהו
ופסי־אלו ואריו
רבדכ דוע תושעל
׃ךברקב הזה ערה

21

שפנ ךניע סוחת אלו
ןש ןיעב ןיע שפנב
לגר דיב די ןשב
׃לגרב

Deuteronomy 20

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: