Hebrew Old Testament

Deuteronomy 19

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 20

1

המחלמל אצת־יכ
סוס תיארו ךביא־לע
אל ךממ בר םע בכרו
הוהי ־יכ םהמ ארית
ךלעמה ךמע ךיהלא
׃םירצמ ץראמ

2

םכברקכ היהו
שגנו המחלמה־לא
׃םעה־לא רבדו ןהכה

3

עמש םהלא רמאו
םיברק םתא לארשי
המחלמל םויה
ךרי־לא םכיביא־לע
וארית־לא םכבבל
וזפחת־לאו
׃םהינפמ וצרעת־לאו

4

םכיהלא הוהי יכ
םחלהל םכמע ךלהה
םכיביא־םע םכל
׃םכתא עישוהל

5

םירטשה ורבדו
רמאל םעה־לא
הנב רשא שיאה־ימ
וכנח אלו שדח־תיב
ותיבל בשיו ךלי
המחלמב תומי־ןפ
׃ונכנחי רחא שיאו

6

עטנ־רשא שיאה־ימו
ךלי וללח אלו םרכ
ותיבל בשיו
המחלמב תומי־ןפ
׃ונללחי רחא שיאו

7

שרא־רשא שיאה־ימו
ךלי החקל אלו השא
ותיבל בשיו
המחלמב תומי־ןפ
׃הנחקי רחא שיאו

8

רבדל םירטשה ופסיו
ורמאו םעה־לא
ךרו אריה שיאה־ימ
בשיו ךלי בבלה
סמי אלו ותיבל
ויחא בבל־תא
׃ובבלכ

9

םירטשה תלככ היהו
ודקפו םעה־לא רבדל
שארב תואבצ ירש
׃םעה

10

ריע־לא ברקת־יכ
תארקו הילע םחלהל
׃םולשל הילא

11

ךנעת םולש־םא היהו
היהו ךל החתפו
הב־אצמנה םעה־לכ
סמל ךל ויהי
׃ךודבעו

12

ךמע םילשת אל־םאו
המחלמ ךמע התשעו
׃הילע תרצו

13

ךיהלא הוהי הנתנו
תיכהו ךדיב
הרוכז־לכ־תא
׃ברח־יפל

14

ףטהו םישנה קר
רשא לכו המהבהו
הללש־לכ ריעב היהי
תלכאו ךל זבת
רשא ךיביא ללש־תא
ךיהלא הוהי ןתנ
׃ךל

15

םירעה־לכל השעת ןכ
רשא דאמ ךממ תקחרה
ירעמ־אל
׃הנה הלאה־םיוגה

16

םימעה ירעמ קר
הוהי רשא הלאה
הלחנ ךל ןתנ ךיהלא
׃המשנ ־לכ היחת אל

17

םמירחת םרחה־יכ
ירמאהו יתחה
יזרפהו ינענכה
רשאכ יסוביהו יוחה
׃ךיהלא הוהי ךוצ

18

ודמלי־אל רשא ןעמל
לככ תושעל םכתא
ושע רשא םתבעות
םתאטחו םהיהלאל
׃םכיהלא הוהיל

19

ריע־לא רוצת־יכ
םחלהל םיבר םימי
השפתל הילע
הצע־תא תיחשת־אל
יכ ןזרג וילע חדנל
אל ותאו לכאת ונממ
ץע םדאה יכ תרכת
ךינפמ אבל הדשה
׃רוצמב

20

עדת־רשא ץע קר
אוה לכאמ ץע־אל־יכ
תרכו תיחשת ותא
־לע רוצמ תינבו
השע אוה־רשא ריעה
דע המחלמ ךמע
׃התדר

Deuteronomy 21

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: