Hebrew Old Testament

Deuteronomy 20

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 21

1

המדאב ללח אצמי־יכ
ךיהלא הוהי רשא
לפנ התשרל ךל ןתנ
ימ עדונ אל הדשב
׃והכה

2

ךינקז ואציו
ודדמו ךיטפשו
רשא םירעה־לא
׃ללחה תביבס

3

הברקה ריעה היהו
וחקלו ללחה־לא
אוהה ריעה ינקז
־אל רשא רקב תלגע
רשא הב דבע
׃לעב הכשמ־אל

4

ריעה ינקז ודרוהו
הלגעה־תא אוהה
רשא ןתיא לחנ־לא
אלו וב דבעי־אל
םש־ופרעו ערזי
׃לחנב הלגעה־תא

5

ינב םינהכה ושגנו
רחב םב יכ יול
ותרשל ךיהלא הוהי
הוהי םשב ךרבלו
היהי םהיפ־לעו
׃עגנ־לכו ביר־לכ

6

ריעה ינקז לכו
םיברקה אוהה
וצחרי ללחה־לא
הלגעה־לע םהידי־תא
׃לחנב הפורעה

7

ונידי ורמאו ונעו
םדה־תא הכפש אל
אל וניניעו הזה
׃ואר

8

לארשי ךמעל רפכ
הוהי תידפ־רשא
יקנ םד ןתת־לאו
לארשי ךמע ברקב
׃םדה םהל רפכנו

9

םדה רעבת התאו
ךברקמ יקנה
רשיה השעת־יכ
׃הוהי יניעב

10

המחלמל אצת־יכ
ונתנו ךיביא־לע
ךדיב ךיהלא הוהי
׃ויבש תיבשו

11

תשא היבשב תיארו
הב תקשחו ראת־תפי
׃השאל ךל תחקלו

12

ךות־לא התאבהו
החלגו ךתיב
התשעו השאר־תא
׃הינרפצ־תא

13

תלמש־תא הריסהו
הבשיו הילעמ היבש
התכבו ךתיבב
המא־תאו היבא־תא
ןכ רחאו םימי חרי
התלעבו הילא אובת
׃השאל ךל התיהו

14

תצפח אל־םא היהו
השפנל התחלשו הב
הנרכמת־אל רכמו
הב רמעתת־אל ףסכב
׃התינע רשא תחת

15

יתש שיאל ןייהת־יכ
הבוהא תחאה םישנ
האונש תחאהו
םינב ול־ודליו
האונשהו הבוהאה
רכבה ןבה היהו
׃האינשל

16

וליחנה םויב היהו
תא וינב־תא
אל ול היהי־רשא
־ןב־תא רכבל לכוי
ינפ־לע הבוהאה
׃רכבה האונשה־ןב

17

רכבה־תא יכ
ריכי האונשה־ןב
םינש יפ ול תתל
ול אצמי־רשא לכב
ונא תישאר אוה ־יכ
׃הרכבה טפשמ ול

18

ןב שיאל היהי־יכ
ונניא הרומו ררוס
ויבא לוקב עמש
ורסיו ומא לוקבו
עמשי אלו ותא
׃םהילא

19

ויבא וב ושפתו
ותא ואיצוהו ומאו
וריע ינקז־לא
׃ומקמ רעש־לאו

20

ינקז־לא ורמאו
ררוס הז וננב וריע
עמש ונניא הרמו
׃אבסו ללוז ונלקב

21

ישנא־לכ והמגרו
תמו םינבאב וריע
ךברקמ ערה תרעבו
ועמשי לארשי־לכו
׃ואריו

22

אטח שיאב היהי־יכו
תמוהו תומ־טפשמ
׃ץע־לע ותא תילתו

23

ותלבנ ןילת־אל
רובק־יכ ץעה־לע
אוהה םויב ונרבקת
םיהלא תללק־יכ
אמטת אלו יולת
הוהי רשא ךתמדא־תא
ךל ןתנ ךיהלא
׃הלחנ

Deuteronomy 22

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: