Hebrew Old Testament

Deuteronomy 23

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 24

1

השא שיא חקי־יכ
אל־םא היהו הלעבו
ויניעב ןח־אצמת
תורע הב אצמ־יכ
רפס הל בתכו רבד
הדיב ןתנו תתירכ
׃ותיבמ החלשו

2

הכלהו ותיבמ האציו
׃רחא־שיאל התיהו

3

ןורחאה שיאה האנשו
תתירכ רפס הל בתכו
החלשו הדיב ןתנו
תומי יכ וא ותיבמ
ןורחאה שיאה
׃השאל ול החקל־רשא

4

הלעב לכוי־אל
החלש־רשא ןושארה
תויהל התחקל בושל
רשא ירחא השאל ול
הבעות־יכ האמטה
אלו הוהי ינפל אוה
רשא ץראה־תא איטחת
ךל ןתנ ךיהלא הוהי
׃הלחנ

5

השא שיא חקי־יכ
אבצב אצי אל השדח
וילע רבעי־אלו
היהי יקנ רבד־לכל
תחא הנש ותיבל
ותשא־תא חמשו
׃חקל־רשא

6

בכרו םיחר לבחי־אל
׃לבח אוה שפנ־יכ

7

בנג שיא אצמי־יכ
ינבמ ויחאמ שפנ
וב־רמעתהו לארשי
בנגה תמו ורכמו
ערה תרעבו אוהה
׃ךברקמ

8

תערצה־עגנב רמשה
תושעלו דאמ רמשל
םכתא ורוי־רשא לככ
רשאכ םיולה םינהכה
ורמשת םתיוצ
׃תושעל

9

השע־רשא תא רוכז
םירמל ךיהלא הוהי
םכתאצב ךרדב
׃םירצממ

10

תאשמ ךערב השת־יכ
אבת־אל המואמ
טבעל ותיב־לא
׃וטבע

11

שיאהו דמעת ץוחב
וב השנ התא רשא
ךילא איצוי
׃הצוחה טובעה־תא

12

אוה ינע שיא־םאו
׃וטבעב בכשת אל

13

ול בישת בשה
אובכ טובעה־תא
ותמלשב בכשו שמשה
היהת ךלו ךכרבו
הוהי ינפל הקדצ
׃ךיהלא

14

ינע ריכש קשעת־אל
וא ךיחאמ ןויבאו
ךצראב רשא ךרגמ
׃ךירעשב

15

ורכש ןתת ומויב
וילע אובת־אלו
אוה ינע יכ שמשה
אשנ אוה וילאו
ארקי־אלו ושפנ־תא
היהו הוהי־לא ךילע
׃אטח ךב

16

תובא ותמוי־אל
םינבו םינב־לע
תובא־לע ותמוי־אל
׃ותמוי ואטחב שיא

17

רג טפשמ הטת אל
דגב לבחת אלו םותי
׃הנמלא

18

תייה דבע יכ תרכזו
הוהי ךדפיו םירצמב
ןכ־לע םשמ ךיהלא
תושעל ךוצמ יכנא
׃הזה רבדה־תא

19

ךריצק רצקת יכ
רמע תחכשו ךדשב
בושת אל הדשב
םותיל רגל ותחקל
ןעמל היהי הנמלאלו
ךיהלא הוהי ךכרבי
׃ךידי השעמ לכב

20

אל ךתיז טבחת יכ
רגל ךירחא ראפת
הנמלאלו םותיל
׃היהי

21

אל ךמרכ רצבת יכ
רגל ךירחא ללועת
הנמלאלו םותיל
׃היהי

22

תייה דבע־יכ תרכזו
ןכ־לע םירצמ ץראב
תושעל ךוצמ יכנא
׃הזה רבדה־תא

Deuteronomy 25

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: