Hebrew Old Testament

Deuteronomy 25

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 26

1

אובת־יכ היהו
הוהי רשא ץראה־לא
הלחנ ךל ןתנ ךיהלא
׃הב תבשיו התשריו

2

תישארמ תחקלו
רשא המדאה ירפ־לכ
רשא ךצראמ איבת
ךל ןתנ ךיהלא הוהי
תכלהו אנטב תמשו
רחבי רשא םוקמה־לא
ןכשל ךיהלא הוהי
׃םש ומש

3

רשא ןהכה־לא תאבו
םהה םימיב היהי
יתדגה וילא תרמאו
ךיהלא הוהיל םויה
ץראה־לא יתאב־יכ
הוהי עבשנ רשא
׃ונל תתל וניתבאל

4

אנטה ןהכה חקלו
ינפל וחינהו ךדימ
׃ךיהלא הוהי חבזמ

5

ינפל תרמאו תינעו
ימרא ךיהלא הוהי
דריו יבא דבא
םש רגיו המירצמ
םש־יהיו טעמ יתמב
םוצע לודג יוגל
׃ברו

6

םירצמה ונתא ועריו
ונתיו ונונעיו
׃השק הדבע ונילע

7

הוהי־לא קעצנו
עמשיו וניתבא יהלא
אריו ונלק־תא הוהי
ונינע־תא
ונלמע־תאו
׃ונצחל־תאו

8

הוהי ונאצויו
הקזח דיב םירצממ
ארמבו היוטנ ערזבו
תותאבו לדג
׃םיתפמבו

9

םוקמה־לא ונאביו
ונל־ןתיו הזה
ץרא תאזה ץראה־תא
׃שבדו בלח תבז

10

יתאבה הנה התעו
ירפ תישאר־תא
יל התתנ־רשא המדאה
ינפל ותחנהו הוהי
ךיהלא הוהי
ינפל תיוחתשהו
׃ךיהלא הוהי

11

בוטה־לכב תחמשו
הוהי ךל־ןתנ רשא
התא ךתיבלו ךיהלא
רשא רגהו יולהו
׃ךברקב

12

רשעל הלכת יכ
ךתאובת רשעמ־לכ־תא
תנש תשילשה הנשב
יולל התתנו רשעמה
הנמלאלו םותיל רגל
ךירעשב ולכאו
׃ועבשו

13

הוהי ינפל תרמאו
שדקה יתרעב ךיהלא
ויתתנ םגו תיבה־ןמ
םותיל רגלו יולל
ךתוצמ־לככ הנמלאלו
ינתיוצ רשא
ךיתוצממ יתרבע־אל
׃יתחכש אלו

14

ינאב יתלכא־אל
יתרעב־אלו ונממ
אמטב ונממ
תמל ונממ יתתנ־אלו
הוהי לוקב יתעמש
לככ יתישע יהלא
׃ינתיוצ רשא

15

ךשדק ןועממ הפיקשה
ךרבו םימשה־ןמ
לארשי־תא ךמע־תא
רשא המדאה תאו
רשאכ ונל התתנ
ץרא וניתבאל תעבשנ
׃שבדו בלח תבז

16

הוהי הזה םויה
תושעל ךוצמ ךיהלא
הלאה םיקחה־תא
תרמשו םיטפשמה־תאו
םתוא תישעו
ךבבל־לכב
׃ךשפנ־לכבו

17

תרמאה הוהי־תא
ךל תויהל םויה
תכללו םיהלאל
ויקח רמשלו ויכרדב
ויטפשמו ויתוצמו
׃ולקב עמשלו

18

םויה ךרימאה הוהיו
הלגס םעל ול תויהל
רמשלו ךל־רבד רשאכ
׃ויתוצמ ־לכ

19

לע ןוילע ךתתלו
השע רשא םיוגה־לכ
םשלו הלהתל
ךתיהלו תראפתלו
הוהיל שדק ־םע
׃רבד רשאכ ךיהלא

Deuteronomy 27

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: