Hebrew Old Testament

Deuteronomy 29

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 30

1

ךילע ואבי־יכ היהו
הלאה םירבדה־לכ
רשא הללקהו הכרבה
תבשהו ךינפל יתתנ
םיוגה־לכב ךבבל־לא
הוהי ךחידה רשא
׃המש ךיהלא

2

הוהי־דע תבשו
ולקב תעמשו ךיהלא
ךוצמ יכנא־רשא לככ
ךינבו התא םויה
ךבבל־לכב
׃ךשפנ־לכבו

3

ךיהלא הוהי בשו
ךמחרו ךתובש־תא
ךצבקו בשו
רשא םימעה־לכמ
ךיהלא הוהי ךציפה
׃המש

4

הצקב ךחדנ היהי־םא
ךצבקי םשמ םימשה
םשמו ךיהלא הוהי
׃ךחקי

5

ךיהלא הוהי ךאיבהו
ושרי־רשא ץראה־לא
התשריו ךיתבא
ךברהו ךבטיהו
׃ךיתבאמ

6

ךיהלא הוהי למו
בבל־תאו ךבבל־תא
הבהאל ךערז
ךיהלא הוהי־תא
ךבבל ־לכב
ןעמל ךשפנ־לכבו
׃ךייח

7

ךיהלא הוהי ןתנו
הלאה תולאה־לכ תא
ךיביא־לע
רשא ךיאנש־לעו
׃ךופדר

8

תעמשו בושת התאו
תישעו הוהי לוקב
רשא ויתוצמ־לכ־תא
׃םויה ךוצמ יכנא

9

הוהי ךריתוהו
השעמ לכב ךיהלא
ךנטב ירפב ךדי
ירפבו ךתמהב ירפבו
יכ הבטל ךתמדא
שושל הוהי בושי
שש־רשאכ בוטל ךילע
׃ךיתבא־לע

10

הוהי לוקב עמשת יכ
ויתוצמ רמשל ךיהלא
הבותכה ויתקחו
יכ הזה הרותה רפסב
הוהי־לא בושת
ךבבל־לכב ךיהלא
׃ךשפנ־לכבו

11

רשא תאזה הוצמה יכ
םויה ךוצמ יכנא
ךממ אוה תאלפנ־אל
׃אוה הקחר אלו

12

רמאל אוה םימשב אל
ונל־הלעי ימ
ונל החקיו המימשה
התא ונעמשיו
׃הנשענו

13

אוה םיל רבעמ־אלו
ונל־רבעי ימ רמאל
החקיו םיה רבע־לא
התא ונעמשיו ונל
׃הנשענו

14

רבדה ךילא בורק־יכ
ךבבלבו ךיפב דאמ
׃ותשעל

15

ךינפל יתתנ האר
םייחה־תא םויה
תומה־תאו בוטה־תאו
׃ערה־תאו

16

ךוצמ יכנא רשא
הבהאל םויה
ךיהלא הוהי־תא
רמשלו ויכרדב תכלל
ויתקחו ויתוצמ
תייחו ויטפשמו
הוהי ךכרבו תיברו
ץראב ךיהלא
המש־אב התא־רשא
׃התשרל

17

אלו ךבבל הנפי־םאו
תחדנו עמשת
םיהלאל תיוחתשהו
׃םתדבעו םירחא

18

יכ םויה םכל יתדגה
ןודבאת דבא
םימי ןכיראת־אל
התא רשא המדאה־לע
אובל ןדריה־תא רבע
׃התשרל המש

19

םויה םכב יתדעה
ץראה־תאו םימשה־תא
יתתנ תומהו םייחה
הכרבה ךינפל
תרחבו הללקהו
היחת ןעמל םייחב
׃ךערזו התא

20

הוהי־תא הבהאל
ולקב עמשל ךיהלא
אוה יכ וב־הקבדלו
ךימי ךראו ךייח
רשא המדאה־לע תבשל
ךיתבאל הוהי עבשנ
קחציל םהרבאל
׃םהל תתל בקעילו

Deuteronomy 31

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: