Hebrew Old Testament

Deuteronomy 33

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 34

1

תברעמ השמ לעיו
ובנ רה־לא באומ
רשא הגספה שאר
וחרי ינפ־לע
הוהי והאריו
ץראה־לכ־תא
׃ןד־דע דעלגה־תא

2

ילתפנ־לכ תאו
םירפא ץרא־תאו
ץרא־לכ תאו השנמו
םיה דע הדוהי
׃ןורחאה

3

רככה־תאו בגנה־תאו
ריע וחרי תעקב
׃רעצ־דע םירמתה

4

וילא הוהי רמאיו
רשא ץראה תאז
םהרבאל יתעבשנ
רמאל בקעילו קחציל
הננתא ךערזל
ךיניעב ךיתיארה
׃רבעת אל המשו

5

השמ םש תמיו
ץראב הוהי־דבע
׃הוהי יפ־לע באומ

6

יגב ותא רבקיו
תיב לומ באומ ץראב
שיא עדי־אלו רועפ
םויה דע ותרבק־תא
׃הזה

7

האמ־ןב השמו
ותמב הנש םירשעו
וניע התהכ־אל
׃החל סנ־אלו

8

לארשי ינב וכביו
באומ תברעב השמ־תא
ומתיו םוי םישלש
׃השמ לבא יכב ימי

9

אלמ ןונ־ןב עשוהיו
ךמס־יכ המכח חור
וילע וידי־תא השמ
וילא ועמשיו
ושעיו לארשי־ינב
הוהי הוצ רשאכ
׃השמ־תא

10

דוע איבנ םק־אלו
רשא השמכ לארשיב
םינפ הוהי ועדי
׃םינפ־לא

11

םיתפומהו תתאה־לכל
הוהי וחלש רשא
םירצמ ץראב תושעל
וידבע ־לכלו הערפל
׃וצרא־לכלו

12

הקזחה דיה לכלו
לודגה ארומה לכלו
יניעל השמ השע רשא
׃לארשי־לכ

Joshua 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: