Hebrew Old Testament

Joshua 3

Joshua

Return to Index

Chapter 4

1

ומת־רשאכ יהיו
רובעל יוגה־לכ
רמאיו ןדריה־תא
עשוהי־לא הוהי
׃רמאל

2

םעה־ןמ םכל וחק
םישנא רשע םינש
דחא־שיא דחא־שיא
׃טבשמ

3

רמאל םתוא ווצו
ךותמ הזמ םכל־ואש
ילגר בצממ ןדריה
ןיכה םינהכה
םינבא הרשע־םיתש
םכמע םתוא םתרבעהו
ןולמב םתוא םתחנהו
וב ונילת־רשא
׃הלילה

4

עשוהי ארקיו
שיא רשעה םינש־לא
ינבמ ןיכה רשא
דחא־שיא לארשי
׃טבשמ דחא ־שיא

5

עשוהי םהל רמאיו
ןורא ינפל ורבע
םכיהלא הוהי
ןדריה ךות־לא
שיא םכל ומירהו
ומכש־לע תחא ןבא
יטבש רפסמל
׃לארשי־ינב

6

תוא תאז היהת ןעמל
ןולאשי־יכ םכברקב
המ רמאל רחמ םכינב
׃םכל הלאה םינבאה

7

רשא םהל םתרמאו
ןדריה ימימ ותרכנ
ןורא ינפמ
ורבעב הוהי־תירב
ימ ותרכנ ןדריב
םינבאה ויהו ןדריה
ינבל ןורכזל הלאה
׃םלוע ־דע לארשי

8

ןכ־ושעיו
רשאכ לארשי־ינב
ואשיו עשוהי הוצ
םינבא הרשע־יתש
רשאכ ןדריה ךותמ
עשוהי־לא הוהי רבד
יטבש רפסמל
םורבעיו לארשי־ינב
ןולמה־לא םמע
׃םש םוחניו

9

םינבא הרשע םיתשו
ךותב עשוהי םיקה
בצמ תחת ןדריה
יאשנ םינהכה ילגר
ויהיו תירבה ןורא
׃הזה םויה דע םש

10

יאשנ םינהכהו
ךותב םידמע ןוראה
םת דע ןדריה
הוצ־רשא רבדה־לכ
עשוהי־תא הוהי
לככ םעה־לא רבדל
השמ הוצ־רשא
ורהמיו עשוהי־תא
׃ורבעיו םעה

11

םת־רשאכ יהיו
רובעל םעה־לכ
הוהי־ןורא רבעיו
׃םעה ינפל םינהכהו

12

ןבואר־ינב ורבעיו
טבש יצחו דג־ינבו
ינפל םישמח השנמה
רשאכ לארשי ינב
׃השמ םהילא רבד

13

יצולח ףלא םיעבראכ
ינפל ורבע אבצה
לא המחלמל הוהי
׃וחירי תוברע

14

לדג אוהה םויב
עשוהי־תא הוהי
לארשי־לכ יניעב
רשאכ ותא ואריו
השמ־תא וארי
׃וייח ימי־לכ

15

הוהי רמאיו
׃רמאל עשוהי־לא

16

םינהכה־תא הוצ
תודעה ןורא יאשנ
׃ןדריה־ןמ ולעיו

17

עשוהי וציו
רמאל םינהכה־תא
׃ןדריה־ןמ ולע

18

םינהכה תולעב יהיו
ןורא יאשנ
ךותמ הוהי־תירב
תופכ וקתנ ןדריה
לא םינהכה ילגר
ובשיו הברחה
םמוקמל ןדריה־ימ
םושלש־לומתכ וכליו
׃ויתודג־לכ ־לע

19

ןדריה־ןמ ולע םעהו
ןושארה שדחל רושעב
הצקב לגלגב ונחיו
׃וחירי חרזמ

20

הרשע םיתש תאו
רשא הלאה םינבאה
ןדריה־ןמ וחקל
׃לגלגב עשוהי םיקה

21

ינב־לא רמאיו
רשא רמאל לארשי
רחמ םכינב ןולאשי
המ רמאל םתובא־תא
׃הלאה םינבאה

22

םכינב־תא םתעדוהו
רבע השביב רמאל
ןדריה־תא לארשי
׃הזה

23

הוהי שיבוה־רשא
ימ־תא םכיהלא
םכינפמ ןדריה
השע רשאכ םכרבע־דע
םכיהלא הוהי
שיבוה־רשא ףוס־םיל
׃ונרבע־דע ונינפמ

24

ימע־לכ תעד ןעמל
הוהי די־תא ץראה
ןעמל איה הקזח יכ
הוהי ־תא םתארי
׃םימיה־לכ םכיהלא

Joshua 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: