Hebrew Old Testament

Joshua 5

Joshua

Return to Index

Chapter 6

1

תרגס וחיריו
ינב ינפמ תרגסמו
אצוי ןיא לארשי
׃אב ןיאו

2

הוהי רמאיו
יתתנ האר עשוהי־לא
וחירי־תא ךדיב
ירובג הכלמ־תאו
׃ליחה

3

לכ ריעה־תא םתבסו
ףיקה המחלמה ישנא
תחא םעפ ריעה־תא
׃םימי תשש השעת הכ

4

ואשי םינהכ העבשו
תורפוש העבש
ינפל םילבויה
םויבו ןוראה
ובסת יעיבשה
םימעפ עבש ריעה־תא
ועקתי םינהכהו
׃תורפושב

5

ןרקב ךשמב היהו
םכעמשב לבויה
רפושה לוק־תא
םעה־לכ ועירי
הלפנו הלודג העורת
היתחת ריעה תמוח
שיא םעה ולעו
׃ודגנ

6

עשוהי ארקיו
םינהכה־לא ןונ־ןב
ואש םהלא רמאיו
תירבה ןורא־תא
ואשי םינהכ העבשו
תורפוש העבש
ןורא ינפל םילבוי
׃הוהי

7

םעה־לא ורמאיו
ריעה־תא ובסו ורבע
ינפל רבעי ץולחהו
׃הוהי ןורא

8

עשוהי רמאכ יהיו
העבשו םעה־לא
העבש םיאשנ םינהכה
םילבויה תורפוש
ורבע הוהי ינפל
תורפושב ועקתו
הוהי תירב ןוראו
׃םהירחא ךלה

9

ינפל ךלה ץולחהו
ועקת םינהכה
ףסאמהו תורפושה
ןוראה ירחא ךלה
עוקתו ךולה
׃תורפושב

10

עשוהי הוצ םעה־תאו
ועירת אל רמאל
ועימשת־אלו
אצי־אלו םכלוק־תא
םוי דע רבד םכיפמ
ועירה םכילא ירמא
׃םתעירהו

11

הוהי־ןורא בסיו
םעפ ףקה ריעה־תא
הנחמה ואביו תחא
׃הנחמב וניליו

12

רקבב עשוהי םכשיו
םינהכה ואשיו
׃הוהי ןורא־תא

13

םינהכה העבשו
תורפוש העבש םיאשנ
ןורא ינפל םילביה
ךולה םיכלה הוהי
תורפושב ועקתו
םהינפל ךלה ץולחהו
ירחא ךלה ףסאמהו
ךלוה הוהי ןורא
׃תורפושב עוקתו

14

ריעה־תא ובסיו
תחא םעפ ינשה םויב
הכ הנחמה ובשיו
׃םימי תשש ושע

15

יעיבשה םויב יהיו
רחשה תולעכ ומכשיו
ריעה־תא ובסיו
עבש הזה טפשמכ
םויב קר םימעפ
ריעה־תא ובבס אוהה
׃םימעפ עבש

16

תיעיבשה םעפב יהיו
םינהכה ועקת
רמאיו תורפושב
םעה־לא עשוהי
הוהי ןתנ־יכ ועירה
׃ריעה־תא םכל

17

םרח ריעה התיהו
הב־רשא־לכו איה
בחר קר הוהיל
איה היחת הנוזה
תיבב התא רשא־לכו
התאבחה יכ
רשא םיכאלמה־תא
׃ונחלש

18

ורמש םתא־קרו
ומירחת־ןפ םרחה־ןמ
םרחה־ןמ םתחקלו
הנחמ־תא םתמשו
םתרכעו םרחל לארשי
׃ותוא

19

ילכו בהזו ףסכ לכו
שדק לזרבו תשחנ
רצוא הוהיל אוה
׃אובי הוהי

20

ועקתיו םעה עריו
עמשכ יהיו תורפשב
רפושה לוק־תא םעה
העורת םעה ועיריו
המוחה לפתו הלודג
םעה לעיו היתחת
ודגנ שיא הריעה
׃ריעה ־תא ודכליו

21

רשא־לכ־תא ומירחיו
השא־דעו שיאמ ריעב
דעו ןקז־דעו רענמ
רומחו השו רוש
׃ברח־יפל

22

םישנאה םינשלו
ץראה־תא םילגרמה
ואב עשוהי רמא
הנוזה השאה־תיב
םשמ ואיצוהו
השאה־תא
הל־רשא־לכ־תאו
׃הל םתעבשנ רשאכ

23

םירענה ואביו
ואיציו םילגרמה
היבא־תאו בחר־תא
היחא־תאו המא־תאו
תאו הל־רשא־לכ־תאו
היתוחפשמ־לכ
םוחיניו ואיצוה
׃לארשי הנחמל ץוחמ

24

שאב ופרש ריעהו
קר הב־רשא־לכו
ילכו בהזהו ףסכה
ונתנ לזרבהו תשחנה
׃הוהי־תיב רצוא

25

הנוזה בחר־תאו
היבא תיב־תאו
הל־רשא־לכ־תאו
בשתו עשוהי היחה
דע לארשי ברקב
יכ הזה םויה
םיכאלמה־תא האיבחה
עשוהי חלש־רשא
׃וחירי־תא לגרל

26

תעב עשוהי עבשיו
רורא רמאל איהה
הוהי ינפל שיאה
הנבו םוקי רשא
תאזה ריעה־תא
ורכבב וחירי־תא
וריעצבו הנדסיי
׃היתלד ביצי

27

הוהי יהיו
יהיו עשוהי־תא
׃ץראה־לכב ועמש

Joshua 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: