Hebrew Old Testament

Joshua 6

Joshua

Return to Index

Chapter 7

1

לארשי־ינב ולעמיו
ןכע חקיו םרחב לעמ
ידבז־ןב ימרכ־ןב
הדוהי הטמל חרז־ןב
ףא־רחיו םרחה־ןמ
׃לארשי ינבב הוהי

2

םישנא עשוהי חלשיו
רשא יעה וחירימ
םדקמ ןוא תיב־םע
רמאיו לא־תיבל
ולע רמאל םהילא
ץראה־תא ולגרו
םישנאה ולעיו
׃יעה־תא ולגריו

3

עשוהי־לא ובשיו
וילא ורמאיו
םעה־לכ לעי־לא
וא שיא םיפלאכ
שיא םיפלא תשלשכ
יעה־תא וכיו ולעי
המש־עגית־לא
טעמ יכ םעה־לכ־תא
׃המה

4

המש םעה־ןמ ולעיו
שיא םיפלא תשלשכ
ישנא ינפל וסניו
׃יעה

5

יעה ישנא םהמ וכיו
שיא הששו םישלשכ
רעשה ינפל םופדריו
םוכיו םירבשה־דע
סמיו דרומב
יהיו םעה־בבל
׃םימל

6

עשוהי ערקיו
לפיו ויתלמש
ינפל הצרא וינפ־לע
ברעה־דע הוהי ןורא
לארשי ינקזו אוה
רפע ולעיו
׃םשאר־לע

7

ההא עשוהי רמאיו
המל הוהי ינדא
ריבעה תרבעה
הזה םעה־תא
ונתא תתל ןדריה־תא
ירמאה דיב
ולו ונדיבאהל
רבעב בשנו ונלאוה
׃ןדריה

8

רמא המ ינדא יב
ךפה רשא ירחא
ינפל ףרע לארשי
׃ויביא

9

לכו ינענכה ועמשיו
ובסנו ץראה יבשי
ותירכהו ונילע
ץראה ־ןמ ונמש־תא
ךמשל השעת־המו
׃לודגה

10

הוהי רמאיו
ךל םק עשוהי־לא
לפנ התא הז המל
׃ךינפ־לע

11

םגו לארשי אטח
רשא יתירב־תא ורבע
םגו םתוא יתיוצ
םגו םרחה־ןמ וחקל
םגו ושחכ םגו ובנג
׃םהילכב ומש

12

ינב ולכי אלו
ינפל םוקל לארשי
ונפי ףרע םהיביא
יכ םהיביא ינפל
ףיסוא אל םרחל ויה
אל־םא םכמע תויהל
םרחה ודימשת
׃םכברקמ

13

םעה־תא שדק םק
רחמל ושדקתה תרמאו
הוהי רמא הכ יכ
םרח לארשי יהלא
אל לארשי ךברקב
ינפל םוקל לכות
םכריסה־דע ךיביא
׃םכברקמ םרחה

14

רקבב םתברקנו
טבשה היהו םכיטבשל
הוהי ונדכלי־רשא
תוחפשמל ברקי
החפשמהו
הוהי הנדכלי־רשא
תיבהו םיתבל ברקת
הוהי ונדכלי רשא
׃םירבגל ברקי

15

םרחב דכלנה היהו
ותא שאב ףרשי
יכ ול־רשא־לכ־תאו
הוהי תירב־תא רבע
הלבנ השע־יכו
׃לארשיב

16

רקבב עשוהי םכשיו
לארשי־תא ברקיו
טבש דכליו ויטבשל
׃הדוהי

17

תחפשמ־תא ברקיו
תא דכליו הדוהי
ברקיו יחרזה תחפשמ
יחרזה תחפשמ־תא
דכליו םירבגל
׃ידבז

18

ותיב־תא ברקיו
ןכע דכליו םירבגל
ידבז־ןב ימרכ־ןב
הטמל חרז־ןב
׃הדוהי

19

עשוהי רמאיו
אנ־םיש ינב ןכע־לא
יהלא הוהיל דובכ
הדות ול־ןתו לארשי
המ יל אנ־דגהו
דחכת־לא תישע
׃ינממ

20

עשוהי־תא ןכע ןעיו
יכנא הנמא רמאיו
יהלא הוהיל יתאטח
תאזכו תאזכו לארשי
׃יתישע

21

תרדא ללשב האראו
הבוט תחא רענש
ףסכ םילקש םיתאמו
דחא בהז ןושלו
ולקשמ םילקש םישמח
םנהו םחקאו םדמחאו
ךותב ץראב םינומט
ףסכהו ילהאה
׃היתחת

22

עשוהי חלשיו
וצריו םיכאלמ
הנומט הנהו הלהאה
ףסכהו ולהאב
׃היתחת

23

להאה ךותמ םוחקיו
עשוהי־לא םואביו
לארשי ינב־לכ לאו
׃הוהי ינפל םקציו

24

ןכע־תא עשוהי חקיו
ףסכה־תאו חרז־ןב
תרדאה־תאו
בהזה ןושל־תאו
וינב־תאו
ויתנב־תאו
ורמח־תאו ורוש־תאו
ולהא־תאו ונאצ־תאו
ול־רשא ־לכ־תאו
ומע לארשי־לכו
קמע םתא ולעיו
׃רוכע

25

המ עשוהי רמאיו
הוהי ךרכעי ונתרכע
ומגריו הזה םויב
ןבא לארשי ־לכ ותא
שאב םתא ופרשיו
םתא ולקסיו
׃םינבאב

26

וילע ומיקיו
דע לודג םינבא־לג
בשיו הזה םויה
ופא ןורחמ הוהי
םש ארק ןכ ־לע
קמע אוהה םוקמה
׃הזה םויה דע רוכע

Joshua 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: