Hebrew Old Testament

Joshua 9

Joshua

Return to Index

Chapter 10

1

עמשכ יהיו
ךלמ קדצ־ינדא
דכל־יכ םלשורי
יעה־תא עשוהי
השע רשאכ המירחיו
הכלמלו וחיריל
הכלמלו יעל השע־ןכ
יבשי ומילשה יכו
לארשי־תא ןועבג
׃םברקב ויהיו

2

ריע יכ דאמ וארייו
תחאכ ןועבג הלודג
יכו הכלממה ירע
יעה־ןמ הלודג איה
׃םירבג הישנא־לכו

3

קדצ־ינדא חלשיו
םלשורי ךלמ
ןורבח־ךלמ םהוה־לא
־ךלמ םארפ־לאו
עיפי־לאו תומרי
ריבד־לאו שיכל־ךלמ
׃רמאל ןולגע־ךלמ

4

ינרזעו ילא־ולע
ןועבג־תא הכנו
המילשה־יכ
ינב־תאו עשוהי־תא
׃לארשי

5

תשמח ולעיו ופסאיו
ךלמ ירמאה יכלמ
ןורבח־ךלמ םלשורי
תומרי־ךלמ
שיכל־ךלמ
םה ןולגע־ךלמ
ונחיו םהינחמ־לכו
ומחליו ןועבג־לע
׃הילע

6

ןועבג ישנא וחלשיו
הנחמה־לא עשוהי־לא
רמאל הלגלגה
ךידי ףרת־לא
ונילא הלע ךידבעמ
ונל העישוהו הרהמ
וצבקנ יכ ונרזעו
יכלמ־לכ ונילא
׃רהה יבשי ירמאה

7

עשוהי לעיו
אוה לגלגה־ןמ
ומע המחלמה םע־לכו
׃ליחה ירובג לכו

8

הוהי רמאיו
ארית־לא עשוהי־לא
םיתתנ ךדיב יכ םהמ
םהמ שיא דמעי־אל
׃ךינפב

9

עשוהי םהילא אביו
הלע הלילה־לכ םאתפ
׃לגלגה־ןמ

10

ינפל הוהי םמהיו
םכיו לארשי
ןועבגב הלודג־הכמ
הלעמ ךרד םפדריו
םכיו ןרוח־תיב
׃הדקמ־דעו הקזע־דע

11

ינפמ םסנב יהיו
דרומב םה לארשי
הוהיו ןרוח־תיב
םינבא םהילע ךילשה
םימשה־ןמ תולדג
ותמיו הקזע־דע
ותמ־רשא םיבר
רשאמ דרבה ינבאב
לארשי ינב וגרה
׃ברחב

12

עשוהי רבדי זא
תת םויב הוהיל
ירמאה־תא הוהי
לארשי ינב ינפל
לארשי יניעל רמאיו
םוד ןועבגב שמש
׃ןוליא קמעב חריו

13

חריו שמשה םדיו
יוג םקי־דע דמע
איה־אלה ויביא
רשיה רפס־לע הבותכ
יצחב שמשה דמעיו
אובל ץא־אלו םימשה
׃םימת םויכ

14

אוהה םויכ היה אלו
עמשל וירחאו וינפל
יכ שיא לוקב הוהי
׃לארשיל םחלנ הוהי

15

עשוהי בשיו
ומע לארשי־לכו
׃הלגלגה הנחמה־לא

16

םיכלמה תשמח וסניו
הרעמב ואבחיו הלאה
׃הדקמב

17

רמאל עשוהיל דגיו
םיכלמה תשמח ואצמנ
הרעמב םיאבחנ
׃הדקמב

18

ולג עשוהי רמאיו
יפ־לא תולדג םינבא
ודיקפהו הרעמה
׃םרמשל םישנא הילע

19

ודמעת־לא םתאו
םכיביא ירחא ופדר
םתוא םתבנזו
־לא אובל םונתת־לא
םנתנ יכ םהירע
םכיהלא הוהי
׃םכדיב

20

עשוהי תולככ יהיו
םתוכהל לארשי ינבו
דאמ־הלודג הכמ
םידירשהו םמת־דע
ואביו םהמ ודרש
׃רצבמה ירע־לא

21

םעה־לכ ובשיו
עשוהי־לא הנחמה־לא
ץרח־אל םולשב הדקמ
שיאל לארשי ינבל
׃ונשל־תא

22

וחתפ עשוהי רמאיו
הרעמה יפ־תא
ילא ואיצוהו
םיכלמה תשמח־תא
׃הרעמה־ןמ הלאה

23

ואיציו ןכ ושעיו
תשמח־תא וילא
הלאה םיכלמה
ךלמ תא הרעמה־ןמ
ךלמ־תא םלשורי
ךלמ־תא ןורבח
שיכל ךלמ־תא תומרי
׃ןולגע ךלמ־תא

24

םאיצוהכ יהיו
הלאה םיכלמה־תא
ארקיו עשוהי־לא
שיא־לכ־לא עשוהי
רמאיו לארשי
ישנא יניצק־לא
ותא אוכלהה המחלמה
ומיש וברק
םכילגר־תא
םיכלמה יראוצ־לע
וברקיו הלאה
םהילגר־תא ומישיו
׃םהיראוצ־לע

25

עשוהי םהילא רמאיו
ותחת־לאו וארית־לא
הככ יכ וצמאו וקזח
הוהי השעי
רשא םכיביא־לכל
׃םתוא םימחלנ םתא

26

עשוהי םכיו
םתימיו ןכ־ירחא
השמח לע םלתיו
םיולת ויהיו םיצע
םיצעה ־לע
׃ברעה־דע

27

שמשה אוב תעל יהיו
םודיריו עשוהי הוצ
םכלשיו םיצעה לעמ
רשא הרעמה ־לא
ומשיו םש־ואבחנ
יפ־לע תולדג םינבא
םויה םצע־דע הרעמה
׃הזה

28

דכל הדקמ־תאו
אוהה םויב עשוהי
ברח־יפל הכיו
םרחה הכלמ־תאו
שפנה־לכ־תאו םתוא
ריאשה אל הב־רשא
ךלמל שעיו דירש
השע רשאכ הדקמ
׃וחירי ךלמל

29

עשוהי רבעיו
ומע לארשי־לכו
םחליו הנבל הדקממ
׃הנבל־םע

30

התוא־םג הוהי ןתיו
לארשי דיב
הכיו הכלמ־תאו
־לכ־תאו ברח־יפל
הב־רשא שפנה
דירש הב ריאשה־אל
רשאכ הכלמל שעיו
׃וחירי ךלמל השע

31

עשוהי רבעיו
ומע לארשי־לכו
ןחיו השיכל הנבלמ
׃הב םחליו הילע

32

שיכל־תא הוהי ןתיו
הדכליו לארשי דיב
הכיו ינשה םויב
ברח־יפל
שפנה־לכ־תאו
לככ הב־רשא
׃הנבלל השע־רשא

33

ךלמ םרה הלע זא
שיכל־תא רזעל רזג
עשוהי והכיו
יתלב־דע ומע־תאו
׃דירש ול־ריאשה

34

עשוהי רבעיו
ומע לארשי־לכו
ונחיו הנלגע שיכלמ
׃הילע ומחליו הילע

35

אוהה םויב הודכליו
תאו ברח־יפל הוכיו
הב־רשא שפנה־לכ
םירחה אוהה םויב
השע־רשא לככ
׃שיכלל

36

עשוהי לעיו
ומע לארשי־לכו
הנורבח הנולגעמ
׃הילע ומחליו

37

הודכליו
ברח־יפל־הוכיו
הכלמ־תאו
הירע־לכ־תאו
־רשא שפנה־לכ־תאו
דירש ריאשה־אל הב
השע־רשא לככ
התוא םרחיו ןולגעל
־רשא שפנה־לכ־תאו
׃הב

38

עשוהי בשיו
ומע לארשי־לכו
׃הילע םחליו הרבד

39

הכלמ־תאו הדכליו
םוכיו הירע־לכ־תאו
ומירחיו ברח־יפל
הב־רשא שפנ־לכ־תא
דירש ריאשה אל
ןורבחל השע רשאכ
הרבדל השע־ןכ
השע רשאכו הכלמלו
׃הכלמלו הנבלל

40

עשוהי הכיו
רהה ץראה־לכ־תא
הלפשהו בגנהו
תאו תודשאהו
אל םהיכלמ־לכ
תאו דירש ריאשה
םירחה המשנה־לכ
הוהי הוצ רשאכ
׃לארשי יהלא

41

שדקמ עשוהי םכיו
תאו הזע־דעו ענרב
ןשג ץרא־לכ
׃ןועבג־דעו

42

םיכלמה־לכ תאו
דכל םצרא־תאו הלאה
יכ תחא םעפ עשוהי
לארשי יהלא הוהי
׃לארשיל םחלנ

43

עשוהי בשיו
ומע לארשי־לכו
׃הלגלגה הנחמה־לא

Joshua 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: