Hebrew Old Testament

Joshua 12

Joshua

Return to Index

Chapter 13

1

אב ןקז עשוהיו
הוהי רמאיו םימיב
התנקז התא וילא
ץראהו םימיב תאב
דאמ־הברה הראשנ
׃התשרל

2

תראשנה ץראה תאז
םיתשלפה תולילג־לכ
׃ירושגה־לכו

3

רשא רוחישה־ןמ
דעו םירצמ ינפ־לע
הנופצ ןורקע לובג
תשמח בשחת ינענכל
יתזעה םיתשלפ ינרס
ינולקשאה ידודשאהו
ינורקעהו יתגה
׃םיועהו

4

ץרא־לכ ןמיתמ
רשא הרעמו ינענכה
הקפא־דע םינדיצל
׃ירמאה לובג דע

5

ילבגה ץראהו
חרזמ ןונבלה־לכו
תחת דג לעבמ שמשה
אובל דע ןומרח־רה
׃תמח

6

רהה יבשי־לכ
ןונבלה־ןמ
םימ תפרשמ־דע
יכנא םינדיצ־לכ
ינב ינפמ םשירוא
הלפה קר לארשי
רשאכ הלחנב לארשיל
׃ךיתיוצ

7

ץראה־תא קלח התעו
תעשתל הלחנב תאזה
טבשה יצחו םיטבשה
׃השנמה

8

ידגהו ינבוארה ומע
רשא םתלחנ וחקל
רבעב השמ םהל ןתנ
רשאכ החרזמ ןדריה
דבע השמ םהל ןתנ
׃הוהי

9

רשא רעורעמ
ןונרא לחנ־תפש־לע
רשא ריעהו
לחנה־ךותב
אבדימ רשימה־לכו
׃ןוביד־דע

10

ךלמ ןוחיס ירע לכו
ךלמ רשא ירמאה
לובג־דע ןובשחב
׃ןומע ינב

11

לובגו דעלגהו
יתכעמהו ירושגה
ןומרח רה לכו
׃הכלס־דע ןשבה־לכו

12

גוע תוכלממ־לכ
ךלמ־רשא ןשבב
יערדאבו תורתשעב
רתימ ראשנ אוה
השמ םכיו םיאפרה
׃םשריו

13

ינב ושירוה אלו
ירושגה־תא לארשי
בשיו יתכעמה־תאו
ברקב תכעמו רושג
םויה דע לארשי
׃הזה

14

אל יולה טבשל קר
הוהי ישא הלחנ ןתנ
אוה לארשי יהלא
רשאכ ותלחנ
׃ול־רבד

15

הטמל השמ ןתיו
ןבואר־ינב
׃םתחפשמל

16

לובגה םהל יהיו
רשא רעורעמ
ןונרא לחנ־תפש־לע
־ךותב רשא ריעהו
רשימה־לכו לחנה
׃אבדימ־לע

17

הירע־לכו ןובשח
ןוביד רשימב רשא
תיבו לעב תומבו
׃ןועמ לעב

18

תמדקו הצהיו
׃תעפמו

19

המבשו םיתירקו
רהב רחשה תרצו
׃קמעה

20

תודשאו רועפ תיבו
תיבו הגספה
׃תומשיה

21

רשימה ירע לכו
ןוחיס תוכלממ־לכו
ךלמ רשא ירמאה ךלמ
הכה רשא ןובשחב
יאישנ־תאו ותא השמ
יוא־תא ןידמ
רוצ־תאו םקר־תאו
עבר ־תאו רוח־תאו
יבשי ןוחיס יכיסנ
׃ץראה

22

רועב־ןב םעלב־תאו
וגרה םסוקה
ברחב לארשי־ינב
׃םהיללח־לא

23

ינב לובג יהיו
לובגו ןדריה ןבואר
תלחנ תאז
םתחפשמל ןבואר־ינב
׃ןהירצחו םירעה

24

דג־הטמל השמ ןתיו
׃םתחפשמל דג־ינבל

25

לובגה םהל יהיו
ירע־לכו רזעי
ץרא יצחו דעלגה
רעורע־דע ןומע ינב
׃הבר ינפ־לע רשא

26

תמר־דע ןובשחמו
םינטבו הפצמה
לובג־דע םינחממו
׃רבדל

27

םרה תיב קמעבו
תוכסו הרמנ תיבו
תוכלממ רתי ןופצו
ןובשח ךלמ ןוחיס
הצק־דע לבגו ןדריה
ןדריה רבע תרנכ־םי
׃החרזמ

28

דג־ינב תלחנ תאז
םירעה םתחפשמל
׃םהירצחו

29

טבש יצחל השמ ןתיו
יצחל יהיו השנמ
השנמ־ינב הטמ
׃םתוחפשמל

30

םינחממ םלובג יהיו
תוכלממ־לכ ןשבה־לכ
ןשבה־ךלמ גוע
רשא ריאי תוח־לכו
׃ריע םישש ןשבב

31

דעלגה יצחו
יערדאו תורתשעו
גוע תוכלממ ירע
ריכמ ינבל ןשבב
יצחל השנמ ־ןב
ריכמ־ינב
׃םתוחפשמל

32

השמ לחנ־רשא הלא
רבעמ באומ תוברעב
וחירי ןדריל
׃החרזמ

33

ןתנ־אל יולה טבשלו
הוהי הלחנ השמ
אוה לארשי יהלא
רבד רשאכ םתלחנ
׃םהל

Joshua 14

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: