Hebrew Old Testament

Joshua 13

Joshua

Return to Index

Chapter 14

1

ולחנ־רשא הלאו
ץראב לארשי־ינב
ולחנ רשא ןענכ
ןהכה רזעלא םתוא
ןונ־ןב עשוהיו
תוטמה תובא ישארו
׃לארשי ינבל

2

רשאכ םתלחנ לרוגב
השמ־דיב הוהי הוצ
יצחו תוטמה תעשתל
׃הטמה

3

תלחנ השמ ןתנ־יכ
יצחו תוטמה ינש
ןדריל רבעמ הטמה
ןתנ־אל םיוללו
׃םכותב הלחנ

4

ףסוי־ינב ויה־יכ
השנמ תוטמ ינש
ונתנ־אלו םירפאו
יכ ץראב םיולל קלח
תבשל םירע־םא
םהינקמל םהישרגמו
׃םנינקלו

5

הוהי הוצ רשאכ
ינב ושע ןכ השמ־תא
וקלחיו לארשי
׃ץראה־תא

6

הדוהי־ינב ושגיו
לגלגב עשוהי־לא
בלכ וילא רמאיו
התא יזנקה הנפי־ןב
רבדה־תא תעדי
הוהי רבד־רשא
םיהלאה־שיא השמ־לא
לעו יתודא לע
׃ענרב שדקב ךיתודא

7

הנש םיעברא־ןב
השמ חלשב יכנא
שדקמ יתא הוהי־דבע
־תא לגרל ענרב
רבד ותא בשאו ץראה
׃יבבל־םע רשאכ

8

ימע ולע רשא יחאו
םעה בל־תא ויסמה
ירחא יתאלמ יכנאו
׃יהלא הוהי

9

םויב השמ עבשיו
אל־םא רמאל אוהה
הכרד רשא ץראה
היהת ךל הב ךלגר
ךינבלו הלחנל
תאלמ יכ םלוע־דע
׃יהלא הוהי ירחא

10

היחה הנה התעו
רשאכ יתוא הוהי
םיעברא הז רבד
רבד זאמ הנש שמחו
הזה רבדה־תא הוהי
ךלה־רשא השמ־לא
התעו רבדמב לארשי
םויה יכנא הנה
םינומשו שמח־ןב
׃הנש

11

קזח םויה ינדוע
חלש םויב רשאכ
זא יחככ השמ יתוא
המחלמל התע יחככו
׃אובלו תאצלו

12

יל־הנת התעו
הזה רהה־תא
םויב הוהי רבד־רשא
תעמש־התא יכ אוהה
אוהה םויב
םירעו םש םיקנע־יכ
ילוא תורצב תולדג
יתוא הוהי
רבד רשאכ םיתשרוהו
׃הוהי

13

עשוהי והכרביו
ןורבח־תא ןתיו
הנפי־ןב בלכל
׃הלחנל

14

ןורבח־התיה ןכ־לע
הנפי־ןב בלכל
דע הלחנל יזנקה
רשא ןעי הזה םויה
הוהי ירחא אלמ
׃לארשי יהלא

15

םינפל ןורבח םשו
םדאה עברא תירק
אוה םיקנעב לודגה
הטקש ץראהו
׃המחלממ

Joshua 15

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: