Hebrew Old Testament

Joshua 17

Joshua

Return to Index

Chapter 18

1

תדע־לכ ולהקיו
הלש לארשי־ינב
להא־תא םש וניכשיו
השבכנ ץראהו דעומ
׃םהינפל

2

לארשי ינבב ורתויו
וקלח־אל רשא
העבש םתלחנ־תא
׃םיטבש

3

עשוהי רמאיו
לארשי ינב־לא
םיפרתמ םתא הנא־דע
ץראה־תא תשרל אובל
הוהי םכל ןתנ רשא
׃םכיתובא יהלא

4

השלש םכל ובה
םחלשאו טבשל םישנא
וכלהתיו ומקיו
התוא ובתכיו ץראב
ואביו םתלחנ יפל
׃ילא

5

העבשל התא וקלחתהו
דמעי הדוהי םיקלח
בגנמ ולובג־לע
ודמעי ףסוי תיבו
׃ןופצמ םלובג־לע

6

ובתכת םתאו
העבש ץראה־תא
ילא םתאבהו םיקלח
םכל יתיריו הנה
הוהי ינפל הפ לרוג
׃וניהלא

7

םיולל קלח־ןיא יכ
תנהכ־יכ םכברקב
דגו ותלחנ הוהי
טבש יצחו ןבוארו
םתלחנ וחקל השנמה
החרזמ ןדריל רבעמ
השמ םהל ןתנ רשא
׃הוהי דבע

8

םישנאה ומקיו
עשוהי וציו וכליו
בתכל םיכלהה־תא
וכל רמאל ץראה־תא
ץראב וכלהתהו
ובושו התוא ובתכו
םכל ךילשא הפו ילא
הוהי ינפל לרוג
׃הלשב

9

םישנאה וכליו
ץראב ורבעיו
םירעל הובתכיו
םיקלח העבשל
ואביו רפס־לע
הנחמה־לא עשוהי־לא
׃הלש

10

עשוהי םהל ךלשיו
ינפל הלשב לרוג
םש־קלחיו הוהי
ץראה־תא עשוהי
לארשי ינבל
׃םתקלחמכ

11

הטמ לרוג לעיו
םתחפשמל ןמינב־ינב
םלרוג לובג אציו
הדוהי ינב ןיב
׃ףסוי ינב ןיבו

12

לובגה םהל יהיו
הנופצ תאפל
הלעו ןדריה־ןמ
ףתכ־לא לובגה
הלעו ןופצמ וחירי
היהו המי רהב
תיב הרבדמ ויתאצת
׃ןוא

13

לובגה םשמ רבעו
הזול ףתכ־לא הזול
לא־תיב איה הבגנ
תורטע לובגה דריו
רשא רהה־לע רדא
ןורח־תיבל בגנמ
׃ןותחת

14

בסנו לובגה ראתו
הבגנ םי־תאפל
ינפ־לע רשא רהה־ןמ
הבגנ ןורח־תיב
ויתאצת היהו
איה לעב־תירק־לא
ריע םירעי תירק
תאז הדוהי ינב
׃םי ־תאפ

15

הצקמ הבגנ־תאפו
אציו םירעי תירק
אציו המי לובגה
׃חותפנ ימ ןיעמ־לא

16

הצק־לא לובגה דריו
יג ינפ־לע רשא רהה
קמעב רשא םנה־ןב
דריו הנופצ םיאפר
ףתכ־לא םנה יג
דריו הבגנ יסוביה
׃לגר ןיע

17

אציו ןופצמ ראתו
אציו שמש ןיע
חכנ־רשא תולילג־לא
דריו םימדא הלעמ
׃ןבואר־ןב ןהב ןבא

18

ףתכ־לא רבעו
הנופצ הברעה־לומ
׃התברעה דריו

19

ףתכ־לא לובגה רבעו
הנופצ הלגח־תיב
ויתואצת היהו
ןושל־לא לובגה
הנופצ חלמה־םי
הבגנ ןדריה הצק־לא
׃בגנ לובג הז

20

ותא־לבגי ןדריהו
תאז המדק־תאפל
ןמינב ינב תלחנ
ביבס היתלובגל
׃םתחפשמל

21

הטמל םירעה ויהו
ןמינב ינב
וחירי םהיתוחפשמל
קמעו הלגח־תיבו
׃ץיצק

22

םירמצו הברעה תיבו
׃לא־תיבו

23

הרפהו םיועהו
׃הרפעו

24

ינפעהו ינמעה רפכו
םירע עבגו
הרשע־םיתש
׃ןהירצחו

25

המרהו ןועבג
׃תוראבו

26

הריפכהו הפצמהו
׃הצמהו

27

לאפריו םקרו
׃הלארתו

28

יסוביהו ףלאה עלצו
תעבג םלשורי איה
םירע תירק
ןהירצחו הרשע־עברא
תלחנ תאז
ןמינב־ינב
׃םתחפשמל

Joshua 19

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: